ZASADY NABORU ELEKTRONICZNEGO

ZASADY NABORU ELEKTRONICZNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uprzejmie informuje, że oferta edukacyjna szkół powiatu kętrzyńskiego oraz obowiązujące terminy postępowania rekrutacyjnego są już dostępne 
w systemie elektronicznym na platformie VULCAN:
https://ketrzyn.edu.com.pl.

Zapraszam również do zapoznania się z ofertą szkół na ich stronach internetowych.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7.

do  12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

6

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

7

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

13

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

15

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r. 
do 14 sierpnia 2020 r.

16

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły 
w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. 
- do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

19

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

21

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

23

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie

obowiązujące od 25 maja 2020 r.

Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur  wznawia z dniem 25 maja 2020 r. funkcjonowanie w zakresie zajęć rewalidacyjnych, działalności biblioteki oraz konsultacji dla uczniów kl.8, a w dalszej kolejności również dla uczniów kl. 4-7; z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 2. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły – pracownicy i osoby z zewnątrz - mają mierzoną temperaturę. Pracownik pełniący dyżur przy drzwiach szkoły mierzy temperaturę wchodzącym oraz prowadzi rejestr pomiaru temperatury- zał. 1. i zał.2.
 2. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Za monitorowanie osób postronnych wchodzących do szkoły odpowiada dyżurujący pracownik szkoły, który prowadzi odpowiedni rejestr wejść i wyjść. – zał. 2
 4. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 5. Szkoła czynna jest dla interesantów w godzinach: od 8:00 do 11.00.
 6. Z uwagi na przebywanie w szkole bardzo małej liczby osób, wyłącza się z użytkowania: salę gimnastyczną z korytarzem i toaletą, II piętro oraz toalety na piętrze I. Dla potrzeb pracowników dostępna jest toaleta na parterze, a uczniów i interesantów – dwie toalety również na parterze.

§ 2

Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 2. Realizacja podstawy programowej nadal odbywa się w formie pracy zdalnej zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
 3. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 4. Nauczyciel opiekujący się dziećmi/uczniami zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 5. Nauczyciel organizuje przerwy w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 6. Grupa/uczeń spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 7. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

§ 3

Rodzice

 1. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 
  lub w izolacji.
 3. Jeżeli rodzice planują przyprowadzić dziecko do szkoły po raz pierwszy lub po przerwie, muszą powiadomić o tym dyrektora lub wicedyrektora szkoły co najmniej dzień wcześniej do godz.1000.
 4. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz dostarczyć stosowne oświadczenia i zgody – zał. 3.
 5. Rodzice zgłaszający dziecko do szkoły winni podać co najmniej 2 możliwości kontaktu 
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 6. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 7. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 8. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

§ 4

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy i raz w czasie dnia pracy.
 3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy) i są zobowiązani do korzystania z nich, 
  a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
 4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 5. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany 
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać 
  w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 9. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się 
  COVID-19.
 10. Zaleca się do odwołania:
 • przeprowadzanie pełnej dezynfekcji pomieszczeń klasowych -  dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł - i innych, w których odbywały się zajęcia rewalidacyjne wraz z przedmiotami używanymi przez ucznia, które nauczyciel prowadzący wskazuje osobie sprzątającej – zostawia je na ławce lub biurku. Pomoce dydaktyczne, których nie można poddać dezynfekcji- gry planszowe, karty, pomoce papierowe, tekturowe,  nauczyciel pozostawia w kwarantannie na 72 godz., odkładając je w niedostępne miejsca w szafkach;
 • w czasie zajęć rewalidacyjnych oraz działalności biblioteki wg harmonogramów stanowiących zmieniane wg potrzeb załączniki: – dezynfekcja używanych toalet 2 x dziennie lub częściej w razie potrzeby, w pozostałe dni – 1x dziennie dezynfekcja toalety dla personelu.
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie w czasie zajęć rewalidacyjnych oraz działalności biblioteki: wtorek, środa, piątek, w pozostałe dni 1x dziennie.
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja pomieszczenia sekretariatu i biblioteki – dokonuje sekretarz i bibliotekarz z pomocą sprzątaczki.
 1. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych – zał. 4. W czasie dyżuru pracownika podczas nieobecności pań sprzątaczek – dezynfekcji dokonuje i wypełnia kartę monitoringu pracownik dyżurujący.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 3. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie 
  i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie 
  i dezynfekcja.
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

 

§ 5

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych.

 1. Nauczyciel odbiera dziecko z autokaru szkolnego i prowadzi je do wyznaczonej w szkole sali zachowując dystans 2m.
 2. Jeżeli dziecko przyprowadza rodzic, doprowadza je do drzwi wejściowych budynku, gdzie przejmuje dziecko nauczyciel.
 3. W przypadku, gdy uczniowie są dowożeni, nauczyciele odbierający dzieci z autokaru zachowują między osobami bezpieczną odległość. Do szkoły wchodzi tylko jeden nauczyciel z dzieckiem, pozostali czekają, dystansując się, na zewnątrz.
 4. Po wejściu do budynku szkoły  mierzona jest uczniowi i nauczycielowi temperatura. Temperatura dziecka powyżej 37 stopni lub poniżej 36, a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do szkoły w danym dniu.
 5. Uczeń zdejmuje maseczkę i wkłada ją do foliowej zamykanej torebki.
 6. Po zmierzeniu temperatury nauczyciel i uczeń bezwzględnie dezynfekują ręce.
 7. Uczeń z nauczycielem  przebywa w wyznaczonej i  stałej sali.
 8. Sala, w której będzie przebywał uczeń z nauczycielem,  musi być  zdezynfekowana.
 9. Nauczyciel powinien  być zaopatrzony  w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczkę lub przyłbicę.
 10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 11. Uczeń posiada własne przybory , zeszyty, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia.
 12. Uczeń zajmuje jedną ławkę.
 13. Należy w czasie prowadzenia zajęć zachować bezpieczną odległość.
 14. Jeżeli rodzaj prowadzonych zajęć wymaga bliższego kontaktu nauczyciela z uczniem,  to każdy z nich powinien mieć założoną na usta i nos maseczkę / przyłbicę.
 15. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 16. Dzieci, których rodzice przebywają na kwarantannie, nie mogą brać udziału w zajęciach rewalidacyjnych.
 17. Nauczyciel organizuje przerwę dla swojego ucznia , w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Uczeń  spędza przerwę  pod  nadzorem nauczyciela.  Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 18. Po zajęciach uczeń odprowadzany jest do autobusu szkolnego lub czekającego nań rodzica przez prowadzącego zajęcia. Przed opuszczeniem budynku szkoły uczeń zakłada czystą maseczkę.

§ 6

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce/przyłbicy/ oraz rękawiczkach.
 2. Zachowuje się bezpieczną odległość od rozmówcy /minimum 1,5 metra/.
 3. Regularnie wietrzy się pomieszczenie biblioteczne.
 4. Regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty.
 5. W miejscu kontaktu użytkownika z bibliotekarzem umieszczona jest przesłona ochronna.
 6. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Praktyczne rozwiązania dla osób korzystających z biblioteki szkolnej :

 1. Komunikat o otwarciu biblioteki szkolnej znajduje się na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń/rodzic przychodząc do biblioteki szkolnej, powinien mieć maseczkę oraz rękawice ochronne.
 3. Czytelnik, po wejściu do szkoły, zostaje kierowany przez pracownika obsługi do pomieszczenia bibliotecznego.
 4. Przed wejściem do biblioteki znajduje się pojemnik, w którym czytelnik umieszcza zwracaną/ne książki. Książki zostaną poddane 72-godzinnej kwarantannie.
 5. Czytelnik, który chce wypożyczyć książkę, nie ma możliwości wejścia do pomieszczenia biblioteki.
 6. Aby wypożyczyć książkę, należy podać bibliotekarzowi jej tytuł lub skorzystać z propozycji pracownika biblioteki.
 7. Po oddaniu/wypożyczeniu książki czytelnik niezwłocznie udaje się do wyjścia z budynku szkoły.
 8. Do biblioteki szkolnej można przychodzić tylko pojedynczo, dopuszcza się przyjście rodzica z dzieckiem.

Procedury związane ze zwrotem podręczników :

 1. Bibliotekarz ustali z dyrektorem szkoły i wychowawcą klas  terminy  zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej.
 2. Wychowawca powiadomi uczniów i rodziców o terminach zwrotu podręczników.
 3. Podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców/ w ustalone przez dyrektora dni w celu uniknięcia grupowania się osób.
 4. Uczeń/rodzic/ dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 5. Zwrócone podręczniki będą złożone w wyznaczonym miejscu, gdzie będą odbywały kwarantannę.
 6. Składowane podręczniki powinny być oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
 7. Dokonując zwrotu podręczników uczeń kl. 1-7 / ich rodzic powinien:
 • podręczniki zapakować w reklamówki opisane na zewnątrz : imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość książek;
 • z podręczników usunąć folię, okładki, zetrzeć robione ołówkiem notatki i wpisy;
 • podręczniki dostarczyć pod klasę nr 13 i włożyć do wyznaczonego przez bibliotekarza miejsca.

 

 1. Uczniowie klasy 8  zwracają podręczniki w dniu egzaminów. Dokonując zwrotu podręczników uczeń kl. 8 powinien:
 • podręczniki zapakować w reklamówki opisane na zewnątrz : imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość książek;
 • z podręczników usunąć folię, okładki, zetrzeć robione ołówkiem notatki i wpisy;
 • podręczniki włożyć do wyznaczonych miejsc przy wejściu do szkoły.

 

 

 1. Po upływie okresu kwarantanny, bibliotekarz wspólnie z wychowawcą klasy dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie przez bibliotekarza szkolnego.

§ 7

Zasady konsultacji w szkole

 1. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
 2. Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.
 3. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
 4. Ze względu na znaczną liczbę  uczniów dowożonych z dwóch kierunków i trudności logistyczne w zorganizowaniu konsultacji w szkole, konsultacje będą odbywały się on- line.
 5. Wychowawcy klas ustalają listę chętnych na konsultację uczniów na dany tydzień oraz wskazanych przez nauczycieli przedmiotów, wg wzoru tabeli nr 1wypełniając rubryki 1-4:

 

Kl…………………..

1

2

3

4

5

6

7

8

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Deklaracja udziału w konsultacjach z przedmiotu:

Tematyka konsultacji podana przez ucznia

Ustalony termin konsultacji – data, godzina

Potwierdzenie odbycia konsultacji

Rzeczywisty zakres konsultacji

Czas konsultacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Następnie ustalają z nauczycielami datę i godzinę ewentualnej konsultacji i informują o tym zainteresowanych uczniów – wypełniają rubrykę 5 tabeli nr 1. W przypadku uczniów tej samej klasy i podobnego zakresu konsultacji możliwe są konsultacje w grupie, nie większej niż 7 osób.
 2. Po odbytych konsultacjach wychowawcy wypełniają rubryki 6-8 tabeli nr 1 i wysyłają uzupełnione zestawienia w systemie tygodniowym na adres szkoły zsgarbno@op.pl.
 3. Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.
 4. Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.
 5. Wskazane jest, by konsultacje on-line odbywały się za pomocą telekonferencji.

 

§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Kętrzynie (nr tel. 897542177 – telefon alarmowy lub 897542140 - sekretariat) oraz organ prowadzący szkołę.
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, 
  w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 9

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 
  i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, 
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 10

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik SP w Garbnie został skierowany do szpitala 
z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej 
  w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

Zał. 1

REJESTR POMIARU TEMPERATURY PRACOWNIKÓW SP W GARBNIE

 

Lp.

Nazwisko i imię pracownika

Data pomiaru

Wynik pierwszego pomiaru temperatury

Wynik drugiego pomiaru temperatury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.2

REJESTR OSÓB WCHODZĄCYCH DO SP w Garbnie

(nie dotyczy dyżurujących lub pracujących pracowników)

 

Data

Określenie osoby 
(np. rodzic, listonosz, uczeń, itp.)

Cel wizyty

Temperatura osoby wchodzącej

Godzina wejścia

Godzina wyjścia

Podpis rejestrującego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.3

Załącznik

 

…………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka/ucznia

 

 

 

Oświadczenie

rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego

do Szkoły Podstawowej w Garbnie

w okresie pandemii COVID-19

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że:

 1. nie zataję przed dyrektorem szkoły faktu przebywania w domu osoby na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;
 2. nie zataję przed dyrektorem szkoły faktu, że dziecko ma objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną;
 3. wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku podczas zajęć szkolnych;
 4. zapoznałem się z PROCEDURami BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19  NA TERENIE  Szkoły Podstawowej im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie obowiązującymi od 25 maja 2020 r. umieszczonymi na stronie internetowej zsgarbno@op.pl.

 

 

 

……………………………………………………………………….

Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

 

Data………………………………………………

 

 

 

 

 

Zgodnie z artykułem 233 § 1 Kodeksu Karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zał..4.

POTWIERDZENIE  DEZYNFEKCJI SZKOLNYCH POMIESZCZEŃ

(kompleksowe mycie i dezynfekcja pomieszczenia)

Data

Godzina

Zdezynfekowano

pomieszczenia

Czytelny podpis osoby

dokonującej dezynfekcji

 

DRODZY UCZNIOWIE !

Od dnia 25. 05.2020 r. zostaje otwarta biblioteka szkolna. Będziecie mieli możliwość oddawania wypożyczonych książek oraz wypożyczania.

DNI I GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

WTOREK – 8.00 – 11.00

ŚRODA – 8.00 – 11:00

PIĄTEK – 8.00 – 11.00

W związku z panującą epidemią Covid 19, w bibliotece szkolnej wprowadzone zostają następujące zasady bezpieczeństwa ;

1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce/przyłbicy/ oraz rękawiczkach.

2. Zachowuje się bezpieczną odległość od rozmówcy /minimum 1,5 metra/.

3. Regularnie wietrzy się pomieszczenie biblioteczne.

4. Regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty.

5. W miejscu kontaktu użytkownika z bibliotekarzem umieszczona jest przesłona ochronna.

6. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Praktyczne rozwiązania dla osób korzystających z biblioteki szkolnej :

1. Komunikat o otwarciu biblioteki szkolnej znajduje się na stronie internetowej szkoły.

2. Uczeń/rodzic przychodząc do biblioteki szkolnej, powinien mieć maseczkę oraz rękawice ochronne.

3. Czytelnik, po wejściu do szkoły, zostaje kierowany przez pracownika obsługi do pomieszczenia bibliotecznego.

4. Przed wejściem do biblioteki znajduje się pojemnik, w którym czytelnik umieszcza zwracaną/ne książki. Książki zostaną poddane 72-godzinnej kwarantannie.

5. Czytelnik, który chce wypożyczyć książkę, nie ma możliwości wejścia do pomieszczenia biblioteki.

6. Aby wypożyczyć książkę, należy podać bibliotekarzowi jej tytuł lub skorzystać z propozycji pracownika biblioteki.

7. Po oddaniu/wypożyczeniu książki czytelnik niezwłocznie udaje się do wyjścia z budynku szkoły.

 

8. Do biblioteki szkolnej można przychodzić tylko pojedynczo, dopuszcza się przyjście rodzica z dzieckiem.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
Szanowni Rodzice!

Decyzją MEN  z dnia 11.03.2020r. z dniem 16.03.2020r. szkoły podstawowe, placówki oświatowe zawieszają  pracę na okres 14 dni (16.03.2020-25.03.2020)

W tych dniach nie będzie również zajęć opiekuńczych dla dzieci.

W dniach 12.03.2020, 13.03.2020 szkoła zapewnia uczniom opiekę;  nie będzie zajęć dydaktycznych, nie będzie także dowozu dzieci.

Poniżej zamieszczamy informacje dla rodziców i uczniów, które znajdują się na stronie men.gov.pl

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

 

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
UWAGA!
PDF Drukuj
 
Zaproszenie na V Konferencję

Szanowani Rodzice

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Konferencji pt.: „Robimy wszystko by byli coraz lepsi, a są tylko bardziej smutni – depresja u dzieci i młodzieży”, nad którą honorowy patronat objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Konferencja odbędzie się 3 kwietnia 2020 roku, w budynku EKO-Mariny w Giżycku,
ul. Dąbrowskiego 14. Organizatorem konferencji jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Jana Brzechwy w Giżycku we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” oraz Urzędem Miasta Giżycka. Szczegóły      i zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.soswgizycko.pl w zakładce konferencja.

 

Powszechnie wiadomo, że problem depresji dziecięcej i innych zaburzeń psychicznych w wśród dzieci i młodzieży narasta, a możliwości walki z nimi są coraz trudniejsze. Konieczne jest wiec propagowanie wiedzy wśród rodziców i nauczycieli pracujących z dziećmi
i młodzieżą.

Podczas organizowanych przez nas konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się wysokiej klasy specjaliści w swojej dziedzinie. Tym razem też tak będzie. Problem zaburzeń psychicznych zostanie przedstawiony kompleksowo. tj. zarówno z punktu widzenia naukowego, jak
i praktycznego, a więc przez lekarza pediatrę, lekarza psychiatrę, psychologa i pedagoga
(w załączniku szczegółowy program).

Chcąc zapewnić dostęp do tej wiedzy jak najszerszej grupie odbiorców udział w konferencji jest bezpłatny.

Wierzymy, że organizowana przez nas konferencja będzie nie tylko wkładem w propagowanie wiedzy na temat trudności natury psychicznej, ale również uchroni wielu młodych ludzi przed ciężarem choroby psychicznej oraz wskaże możliwości pomocy dziecku i rodzinie obarczonych tym problemem.

Pełniąca obowiązki dyrektora SOSW
Justyna Matelak

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
REKRUTACJA 2020/21

TRWA REKRUTACJA 2020/2021 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBNIE

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 


Strona 3 z 128
Aktualności
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Piątek
7 Sierpnia 2020
Imieniny obchodzą
Albert, Alberta, Albertyna, Anna,
Dobiemir, Donat, Donata, Doris, Dorota,
Kajetan

Do końca roku zostało 147 dni.
Zodiak: Lew

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę