Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu

W dniu 5 grudnia 2018 roku obchodzono na całym świecie Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Święto to zostało ustanowione rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu lipca 1997 roku. Miał to być dowód uznania dla osób, które poświęcają swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym ludziom w ramach idei Wolontariatu.

W ramach obchodów tego święta w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował krótki apel, na którym opowiedziano uczniów o idei wolontariatu oraz nagrodzono pamiątkowymi dyplomami najbardziej aktywnych uczniów naszej szkoły.

Czym jest wolontariat:

Wolontariat to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. Podejmowana wśród uczniów-wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana, bowiem ma wymiar edukacyjno – wychowawczy.

Jakie są ogólne cele wolontariatu:

1. Stwarzanie młodzieży możliwości odnajdywania swojego miejsca i roli w świecie.

2. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

3. Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji i realizacji zamierzeń.

4. Nabywanie pod wpływem działania społecznego cech charakteru, takich jak:

- cierpliwość,

- otwartość na ludzi,

- skupienie na drugim człowieku,

- gotowość podejmowania odpowiedzialności za drugiego człowieka.

5. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu, opowiadanie się za określonymi wartościami.

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

7. Chęć robienia czegoś dobrego, pożytecznego,

8. Nawiązanie nowych znajomości,

9. Bycie potrzebnym,

10. Zdobycie nowych umiejętności oraz doświadczeń życiowych.

W Szkole Podstawowej w Garbnie w ramach Samorządu Uczniowskiego działa sekcja wolontariacką, która wykonuje prace na rzecz drugiego człowieka, zarówno tego małego, jak i dużego. Nasi wolontariusze na początku roku szkolnego postawili sobie następujące cele:

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

2. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności,

3. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,

4. Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia,

5. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

6. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

7. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz zdobywanie nowych oraz rozwijanie zainteresowań,

8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego oraz wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

9. Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń,

10. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu,

11. Opowiadanie się za określonymi wartościami.

Jakie prawa przysługują każdemu wolontariuszowi:

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania działań wolontariackich w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.

4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika, np. podczas zbiórki żywności w sklepie.

5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy, np. dyplomu.

6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.

7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

Kodeks etyczny wolontariusza:

1. Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

2. Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

3. Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

4. Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

5. Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

6. Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

7. Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

9. Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

10. Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Cechy wolontariusza:

1. Dużo optymizmu i chęć działania.

2. Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym.

3. Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili.

4. Odwaga, empatia, otwartość.

5. Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.

6. Kultura osobista.

Takimi cechami na pewno charakteryzuje się wielu uczniów naszej szkoły, którzy najbardziej angażują się na rzecz pracy w Samorządzie Uczniowskim i pomagają rozwijać ideę Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Garbnie.

Samorząd Uczniowski w ciągu trzech pierwszych miesięcy obecnego roku szkolnego zrealizował pod opieką pana Mariusza Saka 10 różnych zadań, z tego 5 zadań z dziedziny Wolontariatu. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych dwóch zadań – zbiórki pieniędzy dla Gabrysi Sobótko oraz zbiórki żółtych monet w ramach akcji „Góra Grosza”. Prosimy wszystkich o aktywne wspieranie naszych działań, nie tylko uczniów, ale także dorosłych pracowników naszej szkoły. Z góry dziękujemy !

W dużym stopniu do pracy Samorządu Uczniowskiego przyczynili się najaktywniejsi uczniowie naszej szkoły, którzy przynajmniej raz w miesiącu wykonują jakieś zadanie na rzecz innych osób. Chcielibyśmy im teraz publicznie podziękować:

Za aktywny udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza w sekcji wolontariackiej – podziękowanie dla Oli Łokucijewskiej z klasy 6.

Za aktywny udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza w sekcji wolontariackiej – podziękowanie dla Gabrysi Wiśniewskiej z klasy 6.

Za aktywny udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza w sekcji wolontariackiej – podziękowanie dla Wiktorii  Święckiej z klasy 6.

Za aktywny udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza w sekcji wolontariackiej – podziękowanie dla Natalii Hetman z klasy 7.

Za aktywny udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza w sekcji wolontariackiej – podziękowanie dla Oliwii Kozłowskiej z klasy 7.

Za aktywny udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza w sekcji wolontariackiej – podziękowanie dla Julii Pietrzyk z klasy 8.

Za aktywny udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza w sekcji wolontariackiej – podziękowanie dla Bartka Macke z klasy 8.

Wierzymy, że w II semestrze będziemy mogli nagrodzić większą ilość uczniów naszej szkoły, niż w dniu dzisiejszym. Na zakończenie informacja dodatkowa.

W październiku przeprowadziliśmy akcję zbiórki pieniędzy na budowę szkoły w Afryce. Zebraliśmy 700 zł, które zostały przekazane fundacji DOBRA FARMA, która jest patronem budowy szkoły. W dzisiejszym dniu głównym gościem naszego spotkania miał być główny fundator tej fundacji pan Stefan Poręba. Niestety nie był w stanie przyjechać. W swoim mailu zaproponował wizytę w naszej szkole na maj, czerwiec, ponieważ planuje w tych miesiącach objechać wszystkie szkoły, które zorganizowały zbiórki na rzecz budowy szkoły w Afryce. Do dnia dzisiejszego w akcji wzięły udział 24 polskie szkoły. Zebrano 8 i pół tysiąca złotych, które fundacja przekazała do Zambii.

Z województwa Warmińsko – Mazurskiego udział w akcji wzięła tylko nasza szkoła.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Happening

Czy to ma tak wyglądać?

”O czym Marzycie? O miłości? O szczęściu?

To tak jak my

Mieliśmy plany…pomysły…mieliśmy przyjaciół, dziewczyny…

Gdy przyszli nam to wszystko odebrać… Powiedzieliśmy nie!

Był strach, … był ból,… ale silniejszy był bunt.

Wiedzieliśmy, że cena będzie wysoka

nie chcieliśmy tylko przeżyć… chcieliśmy żyć… żyliśmy”

28 listopada 2018r. w naszej szkole został zorganizowany happening dotyczący postaci Jana Romana Bytnara ps. RUDY. Młody człowiek, który podczas II Wojny Światowej oddał życie za wolność, przyjaźń i ideały.

Od początku okupacji zaangażował się w konspiracyjne działania powołanych przez harcerskie związki Szarych Szeregów.

Początkowo zajmował się małym sabotażem, potem dywersją i akcjami zbrojnymi. 23. Marca 1943r. został aresztowany ze swym ojcem przez Gestapo

Mimo brutalnych tortur, w śledztwie nie wydał nikogo.

Uczniowie klasy VII i IV brawurowo zainscenizowali w czasie przerwy na szkolnym korytarzu Akcje pod Arsenałem. RUDY został odbity z rąk Niemców.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Andrzejki klas 1-3

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Z pieśnią przez dzieje Polski

 

„Płomień rozgryzie malowane dzieje,

Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,

Pieśń ujdzie cało”

Tym mottem rozpoczęło  się w naszej szkole patriotyczne spotkanie muzyczne  pt. „Z pieśnią przez dzieje Polski”. Zorganizowano je  dwukrotnie.

22 listopada 2018r. zaprosiliśmy  do naszej szkoły społeczność lokalną, natomiast 23 listopada społeczność szkolną. Podczas spotkania  przypomnieliśmy  pieśni i piosenki , które śpiewano niegdyś w polskich domach,  pieśni które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych. Była to doskonała okazja do wspólnego wyśpiewania najbardziej znanych pieśni i piosenek patriotycznych związanych ze 100 -    leciem  odzyskania niepodległości . Śpiew  odbył się przy wsparciu uczniów, które przygotowały panie: Małgorzatę Rodziewicz i Barbarę Starukiewicz.

Celem tego spotkania było  zachęcenie zarówno uczniów, jak i dorosłych  do wskrzeszenia i kontynuowania tradycji wspólnego śpiewania w gronie rodzinnym i towarzyskim, do  rozwijania  poczucia więzi rodzinnej i narodowej, a także przybliżenia  naszej  historii i ułatwienie  jej zrozumienia.

Przy wyborze pieśni kierowano  się chronologiczną historią pieśni i piosenek z biegiem lat nobilitowanych do rangi pieśni   narodowych i ojczystych . Zaprezentowano  też utwory lżejsze i popularne , których zadaniem jest malowanie  dawnych  obyczajów, folkloru i historii .

Do spotkania uczniowie i opiekunowie grupy starannie się przygotowywali. Najpierw trwały prace nad wyborem pieśni i piosenek, przygotowanie zaproszeń na to wydarzenie, przygotowanie śpiewników dla uczestników oraz dekoracji. Potem grupa ćwiczyła pod kierunkiem swoich nauczycieli śpiew wybranego repertuaru.

 

Licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej lokalnej społeczności chętnie włączali się w śpiew pieśni i piosenek. Wrażenia były niesamowite. Mali i duzi, starsi i młodsi, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo wszyscy łączyli się we wspólnym śpiewie, śpiewie płynącym prosto z serca. W niejednym oku zakręciła się łza.

Po spotkaniu usłyszeliśmy wiele ciepłych słów od mieszkańców. Dziękowali nam za to pięknie przygotowane spotkanie. Cieszyli się, ze mogli być jego uczestnikami.

Spotkanie dla uczniów szkoły również było bardzo udane. Niezmiernie cieszył nas fakt, że do wspólnego śpiewu włączali się wszyscy. Nawet nasi najmłodsi próbowali nucić melodie lub klaskać do rytmu. Wzruszona pani dyrektor dziękowała  za zorganizowanie w naszej szkole tego wydarzenia.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
ANDRZEJKI KLAS IV-VI

W piątek 30 listopada 2018r. odbyła się tradycyjna impreza andrzejkowa zorganizowana przez klasy 4, 5 i 6 wraz z wychowawczyniami.

Po lekcjach, o godz. 12.30 uczniowie zebrali się w swoich salach, gdzie przygotowali słodki poczęstunek. Każdy przyniósł coś dobrego do przegryzienia i picia. Po degustacji, najpierw każda klasa w swoim gronie, przeprowadziła różne wróżby, np. wybieranie imienia przyszłego małżonka poprzez nakłucie go na specjalnie przygotowanym sercu, losowanie wykonywanego w przyszłości zawodu, czy tradycyjne lanie wosku. Następnie przenieśliśmy się na korytarz na I piętrze, tam już wspólnie, uczniowie wszystkich trzech klas kontynuowali zabawę. Młodzież z klasy VI przygotowała stoiska z wróżbami, gdzie jeszcze raz można było poznać swój los. Oliwka z kl. V i Malwina z kl. IV poprowadziły energetyczną zumbę. Wspólnie śpiewaliśmy i tańczyliśmy do popularnych piosenek rozrywkowych.

Czas upłynął bardzo szybko i o godzinie 15.00 wszyscy wymęczeni, ale zadowoleni rozjechali się do domów.

 

J. Komarowska, E. Nowińska-Dymek i M. Włodarska

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 


Strona 7 z 108
Aktualności
free pokerfree poker

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
26 Marca 2019
Imieniny obchodzą
Emanuel, Manuela, Feliks, Larysa,
Nikifor, Teodor, Tworzymir

Do końca roku zostało 281 dni.
Zodiak: Baran

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę