Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”

W czwartek 13 grudnia, w Powiatowym Domu Kultury „Czerwony Tulipan” w Kętrzynie miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „ Zapobiegajmy pożarom”. Powiatowy etap konkursu został zrealizowany we współpracy z Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie oraz Powiatowego Domu Kultury „Czerwony Tulipan” w Kętrzynie. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem w naszym powiecie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Do konkursu na szczeblu powiatowym wpłynęło aż 117 prac w różnych kategoriach wiekowych. Antoni Hajduk uczeń klasy czwartej zajął drugie miejsce w kategorii klasy IV-VI.Nagrodę  wręczył Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski oraz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie Szymon Sapieha. Młodemu artyście gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach konkursu.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
PODZIĘKOWANIA

Uczniowie klasy 2 SP w Garbnie wraz z wych. Joanną Saik kierują gorące podziękowania do Państwa Magdaleny i Łukasza Urbanowiczów, rodziców Oliwki, za ufundowanie pięknego świerku, który ozdobił naszą klasę. Bardzo dziękujemy!

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Z WIZYTĄ NA POCZCIE W GARBNIE

W piątek 13 grudnia 2018r.uczniowie klasy 2 SP w Garbnie podczas zajęć w szkole pod kierunkiem swojej nauczycielki pani Joanny Saik przygotowywali  karty świąteczne, pisali życzenia świąteczne i prawidłowo adresowali koperty. Następnie udali się ze na pocztę w Garbnie, by wysłać listy do swoich najbliższych. Dzieci samodzielnie liczyły pieniądze, by kupić znaczki na listy krajowe i zagraniczne. Na zakończenie wrzuciły przygotowane listy do skrzynki pocztowej. Wizyta na poczcie wzbudziła wiele pozytywnych emocji wśród dzieci, gdyż niektóre z nich po raz pierwszy w życiu naklejały znaczek pocztowy i samodzielnie wysyłały listy.

Joanna Saik

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
ZAJĘCIA Z KODOWANIA

W ramach współpracy z Filią Biblioteczną z Garbna i Świetlicą Wiejską, w piątek 13 grudnia 2018r. dzieci z oddziału przedszkolnego i klas 1-3 naszej szkoły uczestniczyły w czterogodzinnych warsztatach z kodowania. Poprowadził je informatyk z MGBP w Korszach p. Maciej Ceglecki. Podczas trwania warsztatów nasi uczniowie uczyli się obsługiwać  i kodować trasę poruszania się  robotów  Photon  i Mbot. Zapoznali się również z robotem "gąsienicą" i "robakiem" oraz obejrzeli pokaz poruszania się drona. Podczas zajęć rozwiązywali różne zadania wymyślone przez pana Macieja, za co zdobywali czekoladowe mikołajki, plakietki i naklejki . Dzieci z zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach. Dziękujemy  dyrektor MGBP w Korszach pani Jadwidze Hajduk , informatykowi  panu Maciejowi Cegleckiemu oraz paniom Iwonie Ciunczyk, Danucie Demczuk i Katarzynie Kietlińskiej  za zorganizowanie tak interesujących i potrzebnych zajęć.

Nauczycielki klas 0-3  SP w Garbnie

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu

W dniu 5 grudnia 2018 roku obchodzono na całym świecie Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Święto to zostało ustanowione rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu lipca 1997 roku. Miał to być dowód uznania dla osób, które poświęcają swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym ludziom w ramach idei Wolontariatu.

W ramach obchodów tego święta w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował krótki apel, na którym opowiedziano uczniów o idei wolontariatu oraz nagrodzono pamiątkowymi dyplomami najbardziej aktywnych uczniów naszej szkoły.

Czym jest wolontariat:

Wolontariat to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. Podejmowana wśród uczniów-wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana, bowiem ma wymiar edukacyjno – wychowawczy.

Jakie są ogólne cele wolontariatu:

1. Stwarzanie młodzieży możliwości odnajdywania swojego miejsca i roli w świecie.

2. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

3. Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji i realizacji zamierzeń.

4. Nabywanie pod wpływem działania społecznego cech charakteru, takich jak:

- cierpliwość,

- otwartość na ludzi,

- skupienie na drugim człowieku,

- gotowość podejmowania odpowiedzialności za drugiego człowieka.

5. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu, opowiadanie się za określonymi wartościami.

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

7. Chęć robienia czegoś dobrego, pożytecznego,

8. Nawiązanie nowych znajomości,

9. Bycie potrzebnym,

10. Zdobycie nowych umiejętności oraz doświadczeń życiowych.

W Szkole Podstawowej w Garbnie w ramach Samorządu Uczniowskiego działa sekcja wolontariacką, która wykonuje prace na rzecz drugiego człowieka, zarówno tego małego, jak i dużego. Nasi wolontariusze na początku roku szkolnego postawili sobie następujące cele:

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

2. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności,

3. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,

4. Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia,

5. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

6. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

7. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz zdobywanie nowych oraz rozwijanie zainteresowań,

8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego oraz wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

9. Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń,

10. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu,

11. Opowiadanie się za określonymi wartościami.

Jakie prawa przysługują każdemu wolontariuszowi:

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania działań wolontariackich w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.

4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika, np. podczas zbiórki żywności w sklepie.

5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy, np. dyplomu.

6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.

7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

Kodeks etyczny wolontariusza:

1. Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

2. Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

3. Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

4. Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

5. Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

6. Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

7. Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

9. Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

10. Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Cechy wolontariusza:

1. Dużo optymizmu i chęć działania.

2. Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym.

3. Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili.

4. Odwaga, empatia, otwartość.

5. Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.

6. Kultura osobista.

Takimi cechami na pewno charakteryzuje się wielu uczniów naszej szkoły, którzy najbardziej angażują się na rzecz pracy w Samorządzie Uczniowskim i pomagają rozwijać ideę Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Garbnie.

Samorząd Uczniowski w ciągu trzech pierwszych miesięcy obecnego roku szkolnego zrealizował pod opieką pana Mariusza Saka 10 różnych zadań, z tego 5 zadań z dziedziny Wolontariatu. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych dwóch zadań – zbiórki pieniędzy dla Gabrysi Sobótko oraz zbiórki żółtych monet w ramach akcji „Góra Grosza”. Prosimy wszystkich o aktywne wspieranie naszych działań, nie tylko uczniów, ale także dorosłych pracowników naszej szkoły. Z góry dziękujemy !

W dużym stopniu do pracy Samorządu Uczniowskiego przyczynili się najaktywniejsi uczniowie naszej szkoły, którzy przynajmniej raz w miesiącu wykonują jakieś zadanie na rzecz innych osób. Chcielibyśmy im teraz publicznie podziękować:

Za aktywny udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza w sekcji wolontariackiej – podziękowanie dla Oli Łokucijewskiej z klasy 6.

Za aktywny udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza w sekcji wolontariackiej – podziękowanie dla Gabrysi Wiśniewskiej z klasy 6.

Za aktywny udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza w sekcji wolontariackiej – podziękowanie dla Wiktorii  Święckiej z klasy 6.

Za aktywny udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza w sekcji wolontariackiej – podziękowanie dla Natalii Hetman z klasy 7.

Za aktywny udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza w sekcji wolontariackiej – podziękowanie dla Oliwii Kozłowskiej z klasy 7.

Za aktywny udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza w sekcji wolontariackiej – podziękowanie dla Julii Pietrzyk z klasy 8.

Za aktywny udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, zwłaszcza w sekcji wolontariackiej – podziękowanie dla Bartka Macke z klasy 8.

Wierzymy, że w II semestrze będziemy mogli nagrodzić większą ilość uczniów naszej szkoły, niż w dniu dzisiejszym. Na zakończenie informacja dodatkowa.

W październiku przeprowadziliśmy akcję zbiórki pieniędzy na budowę szkoły w Afryce. Zebraliśmy 700 zł, które zostały przekazane fundacji DOBRA FARMA, która jest patronem budowy szkoły. W dzisiejszym dniu głównym gościem naszego spotkania miał być główny fundator tej fundacji pan Stefan Poręba. Niestety nie był w stanie przyjechać. W swoim mailu zaproponował wizytę w naszej szkole na maj, czerwiec, ponieważ planuje w tych miesiącach objechać wszystkie szkoły, które zorganizowały zbiórki na rzecz budowy szkoły w Afryce. Do dnia dzisiejszego w akcji wzięły udział 24 polskie szkoły. Zebrano 8 i pół tysiąca złotych, które fundacja przekazała do Zambii.

Z województwa Warmińsko – Mazurskiego udział w akcji wzięła tylko nasza szkoła.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 


Strona 9 z 111
Aktualności
free pokerfree poker

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
19 Sierpnia 2019
Imieniny obchodzą
Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz,
Ludwik, Piotr, Sebald

Do końca roku zostało 135 dni.
Zodiak: Lew

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 98 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę