Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-12-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2017-10-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

1. nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej 2. zamieszczone zdjęcia i grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego 3. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 4. brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych 5. powodem braku dostosowań jest to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, dokumenty pochodzą z różnych źródeł

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 2021-02-11
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-11

Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny( - raport oceniający).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Garbnie
 • e-mail: zsgarbno@op.pl
 • nr telefonu: +48897543732

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie
 • Adres: Garbno 36 11-430 Korsze
 • E-mail: zsgarbno@op.pl
 • Telefon: +48897543732

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od strony łącznika parterowego z salą gimnastyczną przy głównym placu przed budynkiem szkoły. Główne wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Korytarze i schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy. W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W pobliżu budynku szkoły brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Szkole Podstawowej w Garbnie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

 

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

 

Aplikacje mobilne

 • Nazwa aplikacji: ; adres URL do pobrania aplikacji:
 • Nazwa aplikacji: ; adres URL do pobrania aplikacji:
 • Nazwa aplikacji: ; adres URL do pobrania aplikacji:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zsgarbno.pl/.

 

 

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-17

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-09

 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11

 

Treść lub funkcje niedostępne:

1.            nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej

2.            zamieszczone zdjęcia i grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego

3.            filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

4.            brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych

5.            powodem braku dostosowań jest to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, dokumenty pochodzą z różnych źródeł

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Garbnie, zsgarbno@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 754-37-32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacja zwrotna

Na podstawie art. 18 ust. 1-7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opis dostępności wejścia do budynku.

Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od strony łącznika parterowego z salą gimnastyczną przy głównym placu przed budynkiem szkoły. Główne wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze i schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku szkoły brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Szkole Podstawowej w Garbnie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Napisz pierwszy komentarz
Deklaracja dostępności

PDF Drukuj
 
Aktualności
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama

Deklaracja dostępności

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Niedziela
14 Sierpnia 2022
Imieniny obchodzą
Alfred, Atanazja, Dobrowój, Euzebiusz,
Kalikst, Kaliksta, Machabeusz

Do końca roku zostało 140 dni.
Zodiak: Lew

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 206 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę