Dla rodziców
Ocena sytuacji wychowawczej I półrocza roku szkolnego 2018/19 PDF Drukuj Email

1.Realizacja strategii postępowania ucznia z trudnościami.

2.Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2018/19:

a/ uroczystości szkolne,

b/ imprezy klasowe

c/ współpraca z rodzicami

d/ realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

3. Pomoc uczniom

4..Efekty pracy wychowawczej w statystyce

5.Bezpieczeństwo w szkole

6.Różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zał. 1

 

Po analizie z dydaktyczno- wychowawczej  półrocznej   zespół nauczycieli wychowawców przeanalizował osiągnięcia dydaktyczno -  wychowawcze i sporządził listę uczniów do pracy w I półroczu 2018/19 i

proponuje objąć  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  pod nadzór wychowawcy :

ü  31 uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III – 6 uczniów, w IV-VIII- 16 uczniów ,w  gimnazjum- 9 uczniów;

ü  7 uczniów   ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

I-III- brak ;  IV –VIII  - 7 uczniów  , w gimnazjum- brak  ,

ü  1  uczeń  z licznymi spóźnieniami na lekcje .

ü  3 uczniów     wykazujących agresję słowną

ü  2  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami - w tym w klasach I-IIIsp – brak   ; IV-VIIIsp-2  uczniów ;  w gimnazjum – brak

ü  3  uczniów   z problemami emocjonalnymi związanymi z trudną sytuacją w domu

ü  3 uczniów z nieodpowiednim  zachowaniem

ü  14 uczniów z naganami  wychowawcy.

ü  1 ucznia z naganą dyrektora

 

 

Ad. 2.

Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w  I półroczu roku szkolnego  2016/17:

a/ uroczystości szkolne,

b/ życie klasy,

c/ współpraca z rodzicami/ spotkania klasowe,

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych,

e/ inne programy realizowane z uczniami.

a/ uroczystości szkolne

W I półroczu  zrealizowano wszystkie uroczystości i imprezy zaplanowanie w kalendarzu

 

 

 

b/ życie klasy

ü  imprezy klasowe

a/ imprezy klasowe- 78 :

 • W   grupach przedszkolnych  – 13,   I- III – 40 ; w klasach IV-VIII- 20; w gimnazjum-5

b/ imprezy plenerowe- ogniska

 • W klasach I- III – 1 ;
 • w klasach IV-VIII -2;
 • w klasie III gimnazjum-0

c/wycieczki

 • forma wyjazdowa:

ü  w grupie przedszkolnej  - 2

ü  W klasach I- III – 2

ü  w klasach IV-VIII- 4 ,

ü  klasie III gim  – 1

 • Po okolicy- I-III – 2

d/ spektakle/ spotkania  profilaktyczne - 0

e/ udział w przedstawieniach :

- „ Dorotka po drugiej stronie tęczy”, „ Piotruś Pan”, „ Mitologia”, „ Kolumbowie”

 • koncerty  muzyczne/ musicale

 

- „ Historia muzyki rockowej”, „ Muzyka Chopina”

 

 

 

c/ Spotkania z rodzicami/ pedagogizacja rodziców

W większości klas odbyły się po 2 spotkania ogólne z rodzicami. W  klasie pierwszej  -  4 spotkania; w klasie 2 i 6 – 3 spotkania. Frekwencja rodziców na spotkaniach wyniosła w:

- klasach I-III sp- 76,9 %/ 79%/

-klasach IV-VIII sp- 80,5% / 76%

- klasach II-III gim- 47%/59,33%

- w całej szkole – 70%/ 67,3 %

Zaobserwowano wzrost   frekwencji rodziców na zebraniach w poziomie klas IV – VIII i gimnazjum. Natomiast w poziomie klas 1-3 frekwencja spadła o 2,1%.

 

Pedagogizacja rodziców:

ü  pedagogizacja rodziców była prowadzona przez wychowawców - frekwencja  80,15%/ 67,7%

ü  w gimnazjum podczas spotkań z rodzicami nie przeprowadzono żadnej pedagogizacji.

 

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych:

Wszyscy wychowawcy w swoich sprawozdaniach deklarują   realizację zadań  wychowawczych , w tym:

-programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” ( oprócz klas I-III sp) oraz zadań priorytetowych dotyczących:

ü  Zasad zachowania

ü   Praw Człowieka, dziecka

ü  Bezpieczeństwa ( szeroko rozumianego)

ü  Zdrowia

ü  Antydyskryminacji

ü  Wolontariatu.

ü  Kształtowania postaw patriotycznych

ü  Wychowania do wartości

ü  Ukazywania sposobów skutecznego uczenia się

 

 

e/ Inne programy dla uczniów:

 

„Trzymaj formę”

Program zainicjowany  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program realizowany jest metodą projektu dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Adresaci :  uczniowie szkół podstawowych (V-VI) oraz ich rodzice i opiekunowie

 

 

„ Bezpieczny Puchatek”

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz dyplom dla uczniów.

„ Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Działania w 2018 roku, traktujemy jako pierwszy krok do wzmacniania Autorytetu, a będą rozwijane w przyszłości.Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Ad.3 Pomoc uczniom/opieka nad uczniami dotycząca:

1. Dożywiania:

a/ Bezpłatne obiady  z MOPS  Korsze i Kętrzyn -  103 /119 , w tym:

 

 

I semestr

przedszkole

Sp

Gim

MOPS

4

43

8

I pół 18/19 – 55 – 31,6%

I pół 17/18  -  70   - 34,48%

 

Liczba uczniów korzystających z bezpłatnego dożywiania w I półroczu danego roku wyniosła- 55 / ( było 70 )

 

b/ płatne obiady-  83  ( 47,7%) + 24 obiady w grupie przedszkolnej 3-4-5 latki

 • Przedszkole -  18 osób ( pełny obiad ) + 1 zupa
 • Sp – 57 osób  ( pełny obiad ) + 1  zupa
 • Gim – 8 osób ( pełny obiad )

 

Ogólnie:

-  z  pełnych obiadów  korzysta w szkole –138 uczniów ( 79,3%) + dzieci z oddziału przedszkolnego 3-4-5 latków ( 24 obiady)

- z zup- 2  uczniów

 

c/„Mleka z klasą

w ramach akcji zorganizowanej przez ARR-  83 -  100%  dzieci  klas 1- 5   otrzymuje bezpłatnie  mleko.

 

d/„Owoce w szkole” –w ramach programu rządowego – 83- 100%  uczniów klas 1- 5  szkoły podstawowej objętych jest ww. programem

 

2. Pomocy materialnej

a/  Stypendia socjalne:

W I s skorzystało:

Razem

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

35 – 23,3%

27 – 21,1%

8 – 36,4 %

53 – 33,3 %

39 – 30,7%

14 – 43,74 %

Z pomocy stypendialnej skorzystało 35/ 53   uczniów  w tym:

 • w szkole podstawowej- 27  uczniów, co stanowi  21,1%
 • w gimnazjum -8 co stanowi 36,4%

 

b/.Wyprawki dla uczniów:

nie przyznano wyprawek

 

c/ Stypendia Motywacyjne Burmistrza

10 uczniów  otrzymało stypendium motywacyjnego Burmistrza Korsz, w tym 1 uczeń  stypendium podwójne.

Stypendia naukowe – 1 uczennica (  Skrzydel M, ). Stypendia artystyczne – 10 uczniów  ( Minksztyn N,  M, Iwańska M, Skrzydel M, Baran D, Małyska J, Hul J, Bura A, Szachniewicz P, Paluch P, Iwańska Z ).

W ubiegłym roku  przyznano stypendium 12  uczniom naszej szkoły.

 

e/  Zasiłek losowy  dla ucznia- w bieżącym półroczu nie przyznano

 

 

Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce

Sytuacja wychowawcza

Uwagi  o nieodpowiednim zachowaniu:

Klasa

 

Liczb ogółem

Uczniowie z uwagami

Uczniowie bez uwag

I sp

13

0

0

13

2 sp

9

0

0

9

3 sp

11

9

3

8

33

9

3

30

4 sp

26

48

9

17

5sp

22

76

12

10

6 SP

9

97

5

4

7 sp

19

25

13

6

8 sp

19

24

9

10

95

270

48

47

3g

22

114

15

7

22

114

15

7

Szkoła 18/19

150

393

66- 44%

84- 56%

Szkoła 17/18

159

401

70 – 44 %

89 – 56%

Klasa

 

Liczba uczniów spóźniających się

Uczniowie bez spóźnień

I sp

13

1

12

2 sp

9

0

9

3a sp

11

3

8

 

33

4

29

4 sp

26

0

26

5sp

22

5

17

6 SP

9

6

3

7 sp

19

5

14

8sp

19

4

15

 

95

20

75

3g

22

14

8

 

22

14

8

Szkoła

18/19

150

38 – 25,3%

112 – 74,6%

Szkoła

17/18

159

50 – 31,4%

109 – 68,5%

 

Ze 100% frekwencją”

Klasa

 

Liczba/%

Nazwiska i imiona uczniów

I sp

13

1

Pawelczyk Justyna

2 sp

9

1

Kasperek Jan

3a sp

11

3

Baranowska Zuzanna, Kietliński Jakub, Pawelczyk Lena

 

33

5

 

4 sp

26

1

Rutkowska Michalina

5sp

22

0

6 SP

9

1

Puchta Roksana

7 sp

19

1

Małyska Joanna

8 sp

19

0

 

 

95

3

 

2g

22

0

 

22

0

 

Szkoła

18/19

150

8

 

Szkoła

17/18

159

12

Spóźnienia  na lekcje :

Klasa

 

Liczb ogółem

Usprawiedliwione

Nieusprawiedliwione

I sp

13

2

2

0

2 sp

9

0

0

0

3a sp

11

3

3

0

 

33

5

5

0

4 sp

26

0

0

0

5sp

22

22

15

7

6 SP

9

23

1

22

7 sp

19

8

5

3

8 sp

19

4

0

4

 

95

57

21

36

2g

22

11

6

5

 

22

11

6

5

Szkoła 18/19

150

73(0,48)

32(0,21)

41( 0,27)

Szkoła 17/18

159

115 ( 0,72)

72 ( 0,45)

43 (0,27)

Praca na rzecz szkoły i środowiska/ aktywność uczniów

 

 

Punkty

 

Klasa

 

Liczba uczniów

Ilość punktów

Średnio na ucznia

I sp

13

-

-

-

2 sp

9

-

-

-

3a sp

11

-

-

-

 

33

0

0

0

4 sp

26

10

200

20

5sp

22

14

155

7

6 SP

9

8

120

15

7 sp

19

19

355

19

8 sp

19

18

185

10

95

69

1015

14,71

2g

22

22

450

20

 

22

22

450

20

Szkoła

18/19

150

91

1465

16,09

Szkoła

17/18

159

86

1155

13,43

Analiza danych w odniesieniu do I półrocza  roku szkolnego 2017/18:

I. Dotyczących frekwencji

1.spadek    frekwencji (1,47 %), w odniesieniu do I półrocza roku szkolnego 2017/18

2. spadek  liczby uczniów ze 100% frekwencją   ( o 4  )

3.  spadek    spóźnień  ( liczbowo o 42 )

4.  spadek   spóźnień  usprawiedliwionych na lekcje  ( liczbowo- o 40)

5. utrzymująca się na tym samym poziomie liczba spóźnień nieusprawiedliwionych

6.  wzrost  liczby   uczniów bez spóźnień

7. spadek liczby uczniów spóźniających się na lekcje ( liczbowo o 12)

 

 

Symptomy pozytywne:

ü  spadek    spóźnień

ü  wzrost  liczby   uczniów bez spóźnień

ü  spadek liczby uczniów spóźniających się na lekcje ( liczbowo o 12)

ü  utrzymująca się na tym samym poziomie liczba spóźnień nieusprawiedliwionych

Symptomy negatywne:

ü  spadek    frekwencji (1,47 %),

ü  spadek  liczby uczniów ze 100% frekwencją

ü  spadek   spóźnień  usprawiedliwionych na lekcje

 

 

II/ Zachowania

1. spadek ogólnej liczby uwag o nieodpowiednim zachowaniu ( liczbowo o 8)

2. spadek    liczby uczniów z  uwagami  ( liczbowo  o 4)

2. spadek liczby uczniów bez uwag  ( liczbowo o 5 )

3   wzrost   nagan wychowawcy ( liczbowo o 2)

4. pojawienie się  nagany dyrektora

 

4.Ocen zachowania :

-  wzrost   ocen wzorowych ( liczbowo o 20 )

-  spadek  ocen bardzo dobrych  ( o  2)

-  spadek   ocen  dobrych (o 9)

-  wzrost ocen poprawnych  ( o 2)

-  spadek     ocen  nieodpowiednich  ( o 4)

-  brak ocen nagannych

 

Symptomy

pozytywne:

ü  spadek ogólnej liczby uwag o nieodpowiednim zachowaniu ( liczbowo o 8)

ü  spadek    liczby uczniów z  uwagami  ( liczbowo  o 4)

ü  wzrost   ocen wzorowych ( liczbowo o 20 )

ü  spadek     ocen  nieodpowiednich  ( o 4)

ü  brak ocen nagannych

Negatywne:

ü  spadek liczby uczniów bez uwag  ( liczbowo o 5 )

ü  wzrost   nagan wychowawcy ( liczbowo o 2)

ü  pojawienie się  nagany dyrektora

 

 

III/ Pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska

 

ü   wzrost   liczby  punktów za pracę na rzecz szkoły i środowiska (  liczbowo o  310)

ü   Wzrost  liczby uczniów, którym wystawiono punkty

ü   Wzrost     liczby punktów  przeliczonych na ucznia

 

Ad 5.Bezpieczeństwo w szkole

a/Próbna ewakuacja  z budynku

Ze względu na prace remontowe związane z termomodernizacją budynku, próbna ewakuacja nie odbyła się. Zostanie przeprowadzona wiosną w II półroczu.

 

b/ Wypadki w szkole:

W I półroczu roku szkolnego 2018/19 nie zgłoszono żadnego wypadku, który miałby miejsce na terenie szkoły.

Ad. 6  Różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

W Szkole Podstawowej w Garbnie pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie :

 1. zajęć specjalistycznych :
 • korekcyjno – kompensacyjnych;
 • logopedycznych;
 • rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne;
 • zajęć korygujących wady postawy;
 • zajęć rewalidacyjnych w postaci rehabilitacji ruchowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

 

 1. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

 

Dane statystyczne dotyczące uczniów objętych formami zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 :

 1. W Szkole Podstawowej w Garbnie liczba uczniów objęta różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej wynosi – 60 uczniow ( przedszkole oddział ‘’0”, szkoła podstawowa, gimnazjum kl. 3).

Stanowi to 58,8 % wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Garbnie.

 1. W przedszkolu pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 2 uczniów, co stanowi 11,4% wszystkich uczniów klasy ‘’ 0 ‘’.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom w przedszkolu:

 • Zajęcia korekcyjno- -kompensacyjne – 2 osoby;
 • Terapia logopedyczna – 2 osoby;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 1 osoba;

 

W przedszkolu : 1 osoba  korzysta z 2 form pomocy psychologiczno – pedagogicznej , 1 osoba korzysta z 3 form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 1. W szkole podstawowej pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 48 uczniów, co stanowi 32,2 % wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Wśród tych uczniów 3 osoby posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, co stanowi 9,3 % wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole podstawowej.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom w szkole podstawowej:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 44 osoby;
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 43 osoby;
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 44 osoby;
 • Terapia logopedyczna- 19 osób;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 11 osób;
 • Gimnastyka korekcyjna – 5 osób;
 • Zajecia z oligofrenopedagogiem – 3 osoby;
 • Rewalidacja – 1 osoba;

W szkole podstawowej: 27 osób korzysta z jednej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, co stanowi 33% wszystkich uczniów objętych pomocą, 37 osób korzysta z 2 lub 3 form pomocy, co stanowi 44 % wszystkich uczniów objętych pomocą . Z 4 i więcej form udzielanej pomocy korzysta 18 osób, co stanowi 23% osób korzystających z w/w form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. W  3 klasie gimnazjum, pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęte są 12 osób, co stanowi 54,5% wszystkich uczniów gimnazjum.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom gimnazjum:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 10 osób;
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 8 osób;
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 9 osób;
 • Terapia logopedyczna – 0;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 1 osoba;

 

W gimnazjum : 3 osoby korzystają z 1 formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej,co stanowi 25% uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną,   8 osób korzysta z 2 lub 3 form pomocy, co stanowi 66,6% uczniów objętych pomocą. 1 osoba korzysta z 4 i więcej form pomocy, co stanowi 8,33% wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w gimnazjum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ocena sytuacji wychowawczej II półrocza roku szkolnego 2017/18 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

1.Realizacja strategii postępowania z uczniem z trudnościami.

2.Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2017/18:

a/ uroczystości szkolne,

b/ imprezy klasowe

c/ współpraca z rodzicami

d/ realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

3. Pomoc uczniom

4..Efekty pracy wychowawczej w statystyce

5.Bezpieczeństwo w szkole

6.Realizacja projektu.

7.Różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ad.1. Realizacja strategii postępowania z uczniem z trudnościami

W II półroczu  roku szkolnego 2017/18  „Strategią postępowania z uczniami z SP w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  objęto :

 

ü  44 uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III – 14 uczniów, w IV-VII- 19 uczniów ,w klasach II-III gim- 11 uczniów;

ü  7 uczniów   ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

I-III- 1 uczeń;  IV –VII  - 5 uczniów  , w klasach I-III gimnazjum- 1 uczeń  ,

ü  3  uczniów z licznymi spóźnieniami na lekcje .

ü  1 ucznia    wykazującego agresję słowną

ü  12  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami - w tym w klasach I-IIIsp – 2 uczniów  ; IV-VIIsp-8 uczniów ;  II-III gimnazjum-2 uczniów

ü  1 ucznia  z problemami emocjonalnymi związanymi z trudną sytuacją w domu

ü  7 uczniów z nieodpowiednim  zachowaniem

ü  13 uczniów z naganami  wychowawcy.

 

 

Wychowawcy na zakończenie semestru sporządzili sprawozdania z realizacji strategii uczniów z  trudnościami.

 

Na zakończenie II półrocza  roku szkolnego 2017/18 zespół nauczycieli wychowawców przeanalizował osiągnięcia dydaktyczno -  wychowawcze i sporządził listę uczniów do pracy w I półroczu  2018/19.

Zespół proponuje objąć  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  pod nadzór wychowawcy :

ü  36/ 36  uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III – 8/ 11 uczniów,

- w IV-VIII- 24 /19

- w klasach III gim- 4/6

ü  13/5     ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

- I-III- 1/2/

-  IV -VIII-  11/2

-  w III gimnazjum- brak/1

ü  3/4 uczniów z licznymi spóźnieniami na lekcje

ü  7/10  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami

- w tym w klasach I-IIIsp – brak/2

- IV-VIIIsp- 7/6

- gimnazjum- brak/2

 

ü  11 uczniów z naganami wychowawcy

 

Ad. 2.

Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2017/18:

a/ uroczystości szkolne,

b/ życie klasy

c/ współpraca z rodzicami/ spotkania klasowe

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

e/ inne programy realizowane z uczniami

a/ uroczystości szkolne

W II semestrze zaplanowano w kalendarzu imprez 17  form uroczystości. Wszystkie zostały zrealizowane. Dodatkowo zrealizowano 6 innych imprez.   A są to:

-Mazurska Olimpiada Lekkoatletyczna dla dzieci – 09 .06.18r

-  Żywa lekcja historii pt. „Gród i drużyna Mieszka I”.- 27.04.18r.

- koncerty muzyczne, przedstawienia, wyjazdy i wycieczki.

b/ życie klasy

ü  imprezy klasowe

Wszyscy wychowawcy zaplanowali  imprezy klasowe  realizowane w klasach lub w formach wyjazdowych,   zgodnie z oczekiwaniami uczniów i przy akceptacji rodziców na etapie planowania zamierzeń wychowawczych w klasie

a/ imprezy klasowe- 30/79 :

b/ imprezy plenerowe- ogniska – 5/0

c/wycieczki 34/19

d/ spektakle profilaktyczne

 • „ Wielkanocny zajączek”

 

e/ udział w spektaklach

 

-  Przedstawienie „ Pipi” - ( uczniowie z klas 0 –I)

 

f/ pokazy

Pokaz rycerski „ Gród i drużyna Mieszka I” - ( wszyscy uczniowie)

 

Pokaz cyrkowy- ( wszyscy uczniowie)

 

f/ koncerty muzyczne

 

- Koncert muzyczny „ Muzyka Country ” ( uczniowie klas IV – VII i II – III gimnazjum)

 

 

f/ udział w konkursach

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - "Bezpieczne wakacje" -org. Hotele Polskie Dzieciom – III  miejsce w Polsce w kat.szkół  - praca zbiorowa

Ogólnopolska Olimpiada Panda – Przyroda – wyróżnienie Maria Iwańska ( 6 miejsce), Marta Skrzydel ( 7 miejsce)

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR 2018" – wyróżnienie Aleksandra Bura

Międzynarodowy Konkurs „ Z matematyką przez świat” – Marta Skrzydel ( zakwalifikowała się do II etapu konkursu)

- Gminny Konkurs Ortograficzny -  I miejsce  M. Przewłocki

- Gminny Konkurs Recytatorski – II miejsce Z. Baranowska

- Gminny Konkurs organizowany przez MOK Korsze na ozdoby świąteczne – I miejsce kat. stroiki – Weronika Sadlak

- Konkurs Plastyczny organizowany przez CK w Kętrzynie – wyróżnienie – kat. stroik wielkanocny – Oliwia Urbanowicz

- Konkurs Plastyczny „ Dbam o swoje bezpieczeństwo” – wyróżnienie uczniowie kl. 2SP

- Konkurs Plastyczny Państwowej Inspekcji Pracy „ Bezpieczne wakacje” – I m – Marta Skrzydel

 

g/ zawodach sportowych

 

Mazuriada - Mazurska Olimpiada Lekkoatletyczna dla dzieci – 2 miejsce ( uczniowie klas III)

Bieg Bartów – III miejsce – Karol Szytek

 

 

c/ Spotkania z rodzicami/ pedagogizacja rodziców

We wszystkich klasach  odbyły się po 2 spotkania ogólne z rodzicami.

Frekwencja rodziców na spotkaniach wyniosła w:

- w całej szkole – 64,44%/ 68,78%

 

 

Pedagogizacja rodziców:

ü  pedagogizacja rodziców była prowadzona przez wychowawców  oraz pedagoga szkolnego;  frekwencja 72,8 %/ 68,8%

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych:

Wszyscy   wychowawcy   systematycznie realizowali zadania  wychowawcze w zakresie :

-programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” ( oprócz klas I-III sp)

-zadań priorytetowych dotyczących:

ü  savoir vivre’u

ü   Praw Człowieka, dziecka

ü  Bezpieczeństwa ( szeroko rozumianego)

ü  Zdrowia

ü  Antydyskryminacji

ü  Uczenia przez całe życie

ü  Jak się uczyć

ü  Wolontariatu .

 

e/ Inne programy dla uczniów:

 

„Trzymaj formę”

Jak co roku w projekcie tym brali  udział uczniowie klas V-VII sp oraz II-III gimnazjum. Projekt profilaktyczny organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kętrzynie  pod patronatem Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Zdrowia. Zadania  projektu realizowane były  w ramach przedmiotów: przyroda, biologia, wychowanie fizyczne,  wychowanie do życia w rodzinie oraz programu profilaktyczno- zdrowotnego realizowanego przez pielęgniarkę szkolną. Ww. program promuje aktywny styl życia, prawidłowe zasady odżywiania, walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

„ Nie pal przy mnie, proszę”

Program edukacji antytytoniowej skierowany do uczniów klas I – III realizowany był w II półroczu roku szkolnego 2017/18 w klasach trzecich. W ramach programu przeprowadzono po 5 zajęć warsztatowych w każdej klasie.

Ad.3 Pomoc uczniom/opieka nad uczniami dotycząca:

1. Dożywiania:

Po rozpoznaniu potrzeb uczniów i ich rodzin przez wychowawców , pedagoga, nauczycieli oraz współpracy z MOPS w Korszach - wszyscy uczniowie potrzebujący pomocy zostali objęci pomocą w zakresie dożywiania różnego różnymi formami:

a/ Bezpłatnych obiadów z MOPS  Korsze/ Kętrzyn

 

 

II półrocze 17/18

Razem

Przedszkole - 35

Sp- 99

Gim-21

155

MOPS

8

46

14

68

Płatne

27

53

7

87

 

Liczba uczniów korzystających z bezpłatnego dożywiania w II półroczu roku szkolnego 2017/18 wyniosła-   68/ 82

 

b/ płatnych pełnych obiadów- 87/ 61

 

 • W przedszkolu  – 27/ 13 pełnych  obiadów
 • W  SP -  53/ 36
 • W Gimnazjum- 7/ 12

c/ z zup płatnych – 5 osób

 • W przedszkolu  - 2 osoby
 • W  SP -  3 osoby

 

 

 

d/„Mleka z klasą

w ramach akcji zorganizowanej przez ARR- 86/ 141  - 100%  dzieci  klas I-V   otrzymuje bezpłatnie  mleko.

e/„Owoce w szkole” –w ramach programu rządowego –86/88  - 100%  uczniów klas I – V szkoły podstawowej objętych jest ww. programem

 

2. Pomocy materialnej

a/  Stypendia socjalne:

W  II półroczu  z pomocy stypendialnej  skorzystało  49/68   uczniów w tym:

 • 35/ 45 w sp – 27,7%
 • 14/23 - w  gimnazjum – 43,7%

 

 

b/.Wyprawki dla uczniów:

Nie przyznano.

 

c/ Stypendia Motywacyjne Burmistrza

Stypendium motywacyjne Burmistrza Korsz otrzymało 15 uczniów:

 

 • 4 uczniów za wyniki w nauce : Szachniewicz Patryk, Skrzydel Marta, Iwańska Zuzanna, Bura Aleksandra
 • 3 uczniów za osiągnięcia sportowe: Szachniewicz Patryk, Bura Aleksandra, Hul Julia
 • 8 uczniów za osiągnięcia artystyczne: Minksztyn Natalia, Puchta Roksana, Gałecka Dominika, Orłowska Maja, Iwańska Maria, Skrzydel Marta, Lasek Wiktoria, Borucka Anna

 

e/  Zasiłek losowy  dla ucznia- w bieżącym półroczu  i roku szkolnym  nie przyznano

 

.

Analiza danych w odniesieniu do   roku szkolnego 2016/17:

 1. I. Dotyczących frekwencji

1. spadek   frekwencji (o 2,02%), w odniesieniu do  roku szkolnego 2016/17;

2. spadek   liczby uczniów ze 100% frekwencją  w porównaniu do roku 16/17 ( liczbowo o 4 uczniów mniej )

3.  znaczny  spadek  ogólnej liczby   spóźnień w porównaniu z rokiem poprzednim    ( liczbowo- o 131)

4. wzrost  liczby spóźnień usprawiedliwionych  ( liczbowo o 39)

5. znaczny spadek liczby spóźnień nieusprawiedliwionych ( liczbowo o 170)

5.  spadek liczby   uczniów bez spóźnień - liczbowy (  o 25 uczniów mniej ) w porównaniu z rokiem 16/17

 

 

Symptomy pozytywne:

ü   znaczny  spadek  ogólnej liczby   spóźnień w porównaniu z rokiem poprzednim    ( liczbowo- o 131)

ü   wzrost  liczby spóźnień usprawiedliwionych  ( liczbowo o 39)

ü   znaczny spadek liczby spóźnień nieusprawiedliwionych ( liczbowo o 170)

 

Symptomy negatywne:

 

ü  spadek   liczby uczniów ze 100% frekwencją

ü  spadek frekwencji

ü  wzrost  liczby spóźnień nieusprawiedliwionych  ( liczbowo o 7)

ü  spadek liczby   uczniów bez spóźnień((  o 25 uczniów mniej ) w porównaniu z rokiem 16/17)

 

II                  Zachowania

1.  znaczny wzrost    liczby uwag  ( liczbowo o 175 )

2.  wzrost  liczby    nagan wychowawcy w odniesieniu do roku 2016/17 ( liczbowo o 4)

3.  brak nagan dyrektora

4.  Ocen zachowania :

-  wzrost  ocen wzorowych ( o 9)

-  wzrost    ocen bardzo dobrych  ( o  6)

- spadek    ocen  dobrych  ( o 6)

- wzrost ocen poprawnych ( o 3)

- spadek    ocen  nieodpowiednich  ( o 3)

-  brak ocen nagannych

 

Symptomy pozytywne:

 

ü  brak nagan dyrektora

ü  wzrost  ocen wzorowych ( o 9)

ü  wzrost    ocen bardzo dobrych  ( o  6)

ü  spadek    ocen  dobrych  ( o 6)

ü  spadek    ocen  nieodpowiednich  ( o 3)

ü  brak ocen nagannych

ü

Negatywne:

ü  znaczny wzrost    liczby uwag  ( liczbowo o 175 )

ü   wzrost  liczby    nagan wychowawcy w odniesieniu do roku 2016/17 ( liczbowo o 4)

 

 

III    Pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska

ü  Znaczny wzrost   udokumentowanych działań uczniów na rzecz szkoły i środowiska

 

ü  Wzrost     liczby uczniów, którym wystawiono punkty

ü  Wyższa   liczba punktów  przeliczonych na jednego  ucznia

 

Wniosek:

Poprawa sytuacji wychowawczej w porównaniu z rokiem ubiegłym 16/17 dotyczyła następujących obszarów:

-  spóźnienia na lekcje

- usprawiedliwianie spóźnień

- nagany  dyrektora

- oceny z zachowania ( wzrost – wzorowych i bardzo dobrych ; spadek – nieodpowiednich; brak - nagannych)

- prace na rzecz szkoły i środowiska

 

 

Spadek  parametrów wychowawczych w odniesieniu do stanu z końca ubiegłego roku 16/17  dotyczy :

- frekwencja

- uczniowie ze 100% frekwencją

- uwagi o nieodpowiednim zachowaniu

- liczba uczniów bez spóźnień

 

Ad 5.

Bezpieczeństwo w szkole

a/W czerwcu 2018r.  r przeprowadzono ankietę „ Bezpieczeństwo uczniów SP w Garbnie”

WNIOSKI:

 1. W Szkole Podstawowej im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur  w Garbnie sytuacja związana z poczuciem bezpieczeństwa jest stabilna. Wskaźniki procentowe wysokie. Mieszczą się w przedziale 75 – 94,7% .

 

 1. Wysoki odsetek badanych  twierdzi, ze nie spotkała ich na terenie szkoły żadnego typu nieprzyjemność Wskaźniki procentowe dla odpowiedzi „ ani razu” w przypadku 6 różnych rodzajów nieprzyjemności mieszczą się w przedziale 85,6  – 96,8%.

 

 1. Nieprzyjemności, których uczniowie doświadczyli od 2 do 4 i więcej razy mieszczą się w przedziale 1,1 – 37%.

 

 1. Najczęstszymi sprawcami nieprzyjemności są koledzy z klasy.

 

b/ Wypadki w szkole:

Brak wypadków w II półroczu

Ad 6.

Realizacja projektu.

W II półroczu  w ZS w Garbnie realizowany był projekt pod nazwą „ Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Korsze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Rodzaje zajęć w ramach projektu realizowanego w II półroczu roku szkolnego 2017/18

W II półroczu roku szkolnego 2017/18  kontynuowano udział w projekcie „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Korsze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu realizowano w szkole następujące zajęcia:

 

 • Klasy 1-3

ZKK – 17

Zespół wyrównawczy z matematyki – 12

Logopeda – 2

Eksperymentarium – 10

Język angielski – 15

 • Klasy 4-6

Zespół wyrównawczy z matematyki – 20

Logopeda – 1

Eksperymentarium – 15

Język angielski – 15

 

 • Klasy 7 i IIg i IIIg

Zespół wyrównawczy z matematyki – 19

Zespół wyrównawczy z fizyki – 20

Zespół wyrównawczy z chemii – 24

Eksperymentarium – 12

Język angielski – 11

Oprócz w/w zajęć odbywały się zajęcia z psychologiem – p. B. Saik  dla uczniów potrzebujących tego typu zajęć.  Ogółem w I półroczu odbyło się 90 spotkań.

Wszystkie  zajęcia prowadzone były przez nauczycieli naszej szkoły. Zajęcia były wplecione w plan uczniowski, po to, żeby umożliwić uczniom uczestnictwo w nich.

Ad. 7

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBNIE W DRUGIM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W Szkole Podstawowej w Garbnie pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:

 1. Zajęć specjalistycznych :

ü  Korekcyjno – kompensacyjnych;

ü  Logopedycznych;

ü  Rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne;

ü  Zajęć korygujących wady postawy;

ü  Zajęć rewalidacyjnych w postaci rehabilitacji ruchowej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo;

ü  Zajęć z oligofrenopedagogiem;

 1. Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
 2. Zajęć rozwijających uzdolnienia;

Dane statystyczne za drugie półrocze roku szkolnego 2017/2018 :

 1. W Szkole Podstawowej w Garbnie liczba uczniów objętych różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej wynosi 109 ( oddział „0”, szkoła podstawowa, gimnazjum kl.II i III )

Stanowi to 59,2 % wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Garbnie.

 1. W przedszkolu pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 4 uczniów, co stanowi 17,4 % wszystkich uczniów klasy „0”.Wśród tych uczniów jedna osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności, co stanowi 4,3% wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w przedszkolu :

ü  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 3 osoby;

ü  Terapia logopedyczna – 2 osoby;

ü  Rewalidacja – 1 osoba;

W przedszkolu : 1 osoba korzysta z 3 form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 2 osoby korzystają z 2 form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 2 osoby korzystają z 1 formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. W szkole podstawowej pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 85 uczniów, co stanowi 69,6 % wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Wśród tych uczniów 2 osoby posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, co stanowi 2,35% wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole podstawowej.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom w szkole podstawowej :

ü  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 46 osób;

ü  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 46 osób;

ü  Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 43 osoby;

ü  Terapia logopedyczna – 21 osób;

ü  Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 9 osób;

ü  Gimnastyka korekcyjna – 8 osób;

ü  Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 15 osób;

ü  Zajęcia z oligofrenopedagogiem – 2 osoby;

W szkole podstawowej : 27 osób korzysta z jednej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, co stanowi 33% wszystkich uczniów objętych pomocą, 40 osób korzysta z 2 lub 3 form pomocy, co stanowi 48% wszystkich uczniów objętych pomocą. Z4 i więcej form pomocy korzysta 18 osób, co stanowi 23% osób korzystających z w/w form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. W 2 i 3 klasie gimnazjum, pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęte są 24 osoby, co stanowi 75% wszystkich uczniów gimnazjum.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom gimnazjum :

ü  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 5 osób;

ü  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 14 osób;

ü  Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 13 osób;

ü  Terapia logopedyczna – 1 osoba;

ü  Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 5 osób;

ü  Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 3 osoby;

W gimnazjum : 9 osób korzysta z 1 formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, co stanowi 37,5% wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 11 osób korzysta 2 lub 3 form pomocy, co stanowi 45,8% wszystkich uczniów objętych pomocą, 4 osoby korzystają z 4 lub więcej form pomocy, co stanowi 16,7% wszystkich uczniów gimnazjum objętych pomocą psychologiczną na terenie szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 
Ocena sytuacji wychowawczej I półrocza roku szkolnego 2017/18 PDF Drukuj Email

1.Realizacja strategii postępowania ucznia z trudnościami.

2.Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2017/18:

a/ uroczystości szkolne,

b/ imprezy klasowe

c/ współpraca z rodzicami

d/ realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

3. Pomoc uczniom

4..Efekty pracy wychowawczej w statystyce

5.Bezpieczeństwo w szkole

 

Ad.1.

Po analizie z dydaktyczno- wychowawczej  śródrocznej  zespół nauczycieli wychowawców przeanalizował osiągnięcia dydaktyczno -  wychowawcze i sporządził listę uczniów do pracy w II półroczu 2017/18 i

proponuje objąć  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  pod nadzór wychowawcy :

ü  44 uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III – 14 uczniów, w IV-VII- 19 uczniów ,w klasach II-III gim- 11 uczniów;

ü  7 uczniów   ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

I-III- 1 uczeń;  IV –VII  - 5 uczniów  , w klasach I-III gimnazjum- 1 uczeń  ,

ü  3  uczniów z licznymi spóźnieniami na lekcje .

ü  1 ucznia    wykazującego agresję słowną

ü  12  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami - w tym w klasach I-IIIsp – 2 uczniów  ; IV-VIIsp-8 uczniów ;  II-III gimnazjum-2 uczniów

ü  1 ucznia  z problemami emocjonalnymi związanymi z trudną sytuacją w domu

ü  7 uczniów z nieodpowiednim  zachowaniem

ü  13 uczniów z naganami  wychowawcy.

 

 

Ad. 2.

Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w  I półroczu roku szkolnego  2016/17:

a/ uroczystości szkolne,

b/ życie klasy

c/ współpraca z rodzicami/ spotkania klasowe

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

e/ inne programy realizowane z uczniami

a/ uroczystości szkolne

W I półroczu  zaplanowano w kalendarzu imprez 26 różnych  form  uroczystości . Zrealizowano 25. Nie odbyło się półzimowisko z powodu planowanego na ten termin remontu – wymiana okien.

 

 

 

 

b/ życie klasy

ü  imprezy klasowe

Wszyscy wychowawcy zaplanowali  imprezy klasowe  realizowane w klasach lub w formach wyjazdowych,   zgodnie z oczekiwaniami uczniów i przy akceptacji rodziców na etapie planowania zamierzeń wychowawczych w klasie

 

Klasa

Impreza klasowe

Ogniska

Wycieczki/ wyjazdy

Spektakle/ koncerty muzyczne

Oddział przedszkolny

 

Grupa  3-4  latki

 

1. Dzień Chłopaka

2. Dzień Pluszowego Misia

3.Mikolajki

4. Wigilia

 

0

1. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

Oddział przedszkolny

 

Grupa 5- 6 latki

 

1. Śniadanie daje moc

2. Dzień Pluszowego Misia

3.Zabawa Andrzejkowa

4.Mikolajki

5. Wigilia

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

Przedstawienie „ Duch skrzyni czyli różnorodność kultur Europy”

 

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

 

 

9

1

3

3

I

sp

1.Dzień Chłopaka

2.Ślubowanie klasy 1

3. Śniadanie daje moc

4. Udział w święcie Pluszowego Misia

5.Andrzejki

6. Mikołajki

7. Klasowa wigilia

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

 

 

 

 

 

II

sp

1.Śniadanie daje moc

2. Dzień chłopaka

2.Andrzejki

3. Mikołajki

4. Dekorowanie świątecznych pierników

5. Klasowa wigilia

 

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd na cmentarz w Garbnie

3. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

III a

sp

1. Dzień Chłopaka

2. . Śniadanie daje moc

3.Andrzejki

4. Mikołajki

5. Klasowa wigilia

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd na cmentarz w Garbnie

3. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

IIIasp

1.Dzień Chłopaka

2. Śniadanie daje moc

3.Andrzejki

4. Mikołajki

5. Klasowa wigilia

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd na cmentarz w Garbnie

3. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

III b sp

1.Śniadanie daje moc

2.Dzień Chłopaka

3. Andrzejki

4. Mikołajki

5. Klasowa wigilia

 

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd na cmentarz w Garbnie

3. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

 

27

1

3 + 4 wycieczki po okolicy i 2 po szkole

3

IV SP

1.Dzień Chłopaka

2. Andrzejki

3. Wigilia klasowa

0

1. Wycieczka do Gdańska

 

V sp

1.Dzień Chłopaka

2. Andrzejki

3.Mikołajki

4. Wigilia klasowa

0

1. Wycieczka do Gdańska

VIsp

1. Dzień Chłopaka

3. Andrzejki

4. Mikołajki

5. Wigilia klasowa

0

1. Wycieczka do Gdańska

 

2. Wyjazd na przedstawienie do Kętrzyna

 

Jan X – spektakl profilaktyczny o tolerancji

VII sp

1. Dzień Chłopaka

3. Andrzejki/ wesołe popołudnie

4. Mikołajki

5. Wigilia klasowa

0

1. Wyjazd na basen

Jan X – spektakl profilaktyczny o tolerancji

 

17

0

3

1

IIg

1. Dzień Chłopaka

2. Andrzejki

3. Noc w szkole

4. Wigilia Klasowa

-

1. Wyjazd na przedstawienie do Kętrzyna

Jan X – spektakl profilaktyczny o tolerancji

IIIg

1. Dzień Chłopaka

2. Andrzejki

3. Mikołajki

4. Wigilia Klasowa

1

1. Wyjazd na przedstawienie do Kętrzyna

2.  Wyjazd do Kraskowa na akcję „ Sprzątanie Świata”

Jan X – spektakl profilaktyczny o tolerancji

32

8

0

2

1

Szkoła

16/17

61

2

11( w tym 4 wycieczki po okolicy i 2 po szkole)

4

 

 

 

 

c/ Spotkania z rodzicami/ pedagogizacja rodziców

Odbyły się po 2 spotkania ogólne z rodzicami w każdej klasie, a w klasie pierwszej  -  4 spotkania. Frekwencja rodziców na spotkaniach wyniosła w:

- klasach I-III sp- 79%/ 66,63

-klasach IV-VII sp- 76%70,4%

- klasach I-III gim- 47%/59,33%

- w całej szkole – 67,3 %/ 65,45

Zaobserwowano wzrost   frekwencji rodziców na zebraniach – o 1,85 % . Wciąż należy dokładać starań  , aby podnieść frekwencję na zebraniach z rodzicami.

 

Pedagogizacja rodziców:

ü  pedagogizacja rodziców była prowadzona przez wychowawców - frekwencja  67,7%/62,47

ü  w ramach pedagogizacji odbyło się spotkanie z przedstawicielem policji w Kętrzynie nt. przemocy w rodzinie oraz procedury niebieskiej karty.

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych:

Klasa

Tematy

„Spójrz

inaczej”

Promowanie wzorców

Savoir,

vivre/

Prawa człowieka / dziecka/ statut

Bezpie-czeństwo

Zdrowotne

Antydyskrym-inacja

Patriotyczne

Wychowanie do wartości

Ukazywanie  sposobów skutecznego uczenia się

Wolontariat

1sp

-

0

10

2

21

9

4

4

7

1

Udział:

ü  „Zakręcona akcja”

zbiorka nakrętek dla chorych dzieci

ü  Udział w akcji „ Góra grosza”

ü  Udział w świątecznej zbiórceżywności

ü  Akcja „ Starsi czytają młodszym”

ü  Dzień wolontariatu

ü  Pomoc koleżeńska

 

2 sp

-

1

9

1

13

8

6

10

17

0

3a sp

-

1

20

2

14

7

2

5

5

1

3b asp

-

1

14

1

12

2

9

9

2

1

∑ 49

-

3

53

6

60

26

21

28

31

3

4 sp

18

0

2

0

6

1

1

1

1

1

5 sp

8

1

2

1

16

0

2

1

6

0

6 sp

19

1

1

1

7

7

1

1

1

3

7sp

13

1

0

1

9

0

1

1

0

1

∑ 78

58

3

5

3

38

8

5

4

8

4

2g

7

1

0

1

3

1

1

1

0

0

3g

17

0

1

2

7

2

2

2

4

1

∑ 32

24

1

1

3

10

3

3

3

4

1

Szkoła 17/18

82

7

59

12

108

37

29

35

43

8

Szkoła 16/17

50

8

75

13

169

59

28

8

8

 

Wszyscy wychowawcy w swoich sprawozdaniach deklarują   realizację zadań  wychowawczych , w tym:

-programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” ( oprócz klas I-III sp) oraz zadań priorytetowych dotyczących:

ü  Zasad zachowania

ü   Praw Człowieka, dziecka

ü  Bezpieczeństwa ( szeroko rozumianego)

ü  Zdrowia

ü  Antydyskryminacji

ü  Wolontariatu.

ü  Kształtowania postaw patriotycznych

ü  Wychowania do wartości

ü  Ukazywania sposobów skutecznego uczenia się

 

 

e/ Inne programy dla uczniów:

 

„Trzymaj formę”

Jak co roku w projekcie tym biorą udział uczniowie klas V-VI sp oraz I-III gimnazjum. Projekt profilaktyczny organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kętrzynie  pod patronatem Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Zdrowia. Zadania  projektu realizowane są w ramach przedmiotów: przyroda, biologia wychowanie fizyczne,  wychowanie do życia w rodzinie oraz programu profilaktyczno- zdrowotnego realizowanego przez pielęgniarkę szkolną. Ww. program promuje aktywny styl życia, prawidłowe zasady odżywiania, walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

 

„ Antymina”

 

Uczniowie klas 6,7 sp  i  2,3 gimnazjum uczestniczyli  w artystycznym programie  profilaktyki uzależnień pod tytułem  „Antymina”. Program   jest realizowany w oparciu o spotkania, na których młodzież dowiaduje się o zagrożeniach jakie niosą ze sobą alkohol, narkotyki oraz inne używki. Wiedza ta jest podana w sposób atrakcyjny i interesujący dla młodego odbiorcy. Płaszczyzną i narzędziem do kontaktu jest tutaj muzyka rap oraz animacje multimedialne.

 

„ SNAP”

Uczniowie klas 6,7 sp  i  2,3 gimnazjum uczestniczyli w programie profilaktycznmy SNAP-Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy. W łatwy i przystępny sposób, a jakże poruszający, uczniowie mieli okazję wysłuchać świadectwa ludzi, którzy zeszli na złą drogę i potrafili wrócić na właściwą. Pokazano zgubny wpływ używek na organizm młodego człowieka i jego niszczycielską moc w życiu wszystkich ludzi. Poprzez formę muzyczną oraz ciekawe życiowe przykłady uczniowie i poznali, do czego doprowadza alkoholizm, narkomania i stosowanie używek.

Ad.3 Pomoc uczniom/opieka nad uczniami dotycząca:

1. Dożywiania:

a/ Bezpłatne obiady z MOPS  Korsze i Kętrzyn -  103

 

 

przedszkole

Sp

Gim

MOPS

9  –

47

14

70   - 34,48%

 

Liczba uczniów korzystających z bezpłatnego dożywiania w I półroczu danego roku wyniosła- 70 / ( było 83 )

 

b/ płatnych obiadów-  80 ( 39,40%)

 • Przedszkole -  26 osób ( pełny obiad )
 • Sp – 47 osób  ( pełny obiad ) + 5  zup
 • Gim – 7 osób ( pełny obiad )

 

Ogólnie:

z  pełnych obiadów  korzysta w szkole –150 uczniów ( 73,89%)

z zup- 5  uczniów

 

c/„Mleka z klasą

w ramach akcji zorganizowanej przez ARR-  87 -  100%  dzieci  klas 1- 5   otrzymuje bezpłatnie  mleko.

 

d/„Owoce w szkole” –w ramach programu rządowego – 87- 100%  uczniów klas 1- 5  szkoły podstawowej objętych jest ww. programem

 

2. Pomocy materialnej

a/  Stypendia socjalne:

W I s skorzystało:

Razem

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

53 – 33,3 %

39 – 30,7%

14 – 43,74 %

61- 36,09%

42- 34,71%

19- 39,58%

Z pomocy stypendialnej skorzystało 53 /61  uczniów  w tym:

 • w szkole podstawowej- 39  uczniów, co stanowi  30,7%
 • w gimnazjum -14 co stanowi 43,74%

 

b/.Wyprawki dla uczniów:

nie przyznano wyprawek

 

c/ Stypendia Motywacyjne Burmistrza

12 uczniów  otrzymało stypendium motywacyjnego Burmistrza Korsz, w tym 3 uczniów stypendia podwójne.

Stypendia naukowe – 4 uczniów ( Szachniewicz P , Skrzydel M, Iwańska Z, Bura A.). Stypendium sportowe – 3 uczniów ( Szachniewicz P, Bura A, Hul J. ). Stypendia artystyczne – 8 uczniów  ( Minksztyn N, Puchta R, Gałecka D, Orłowska M, Iwańska M, Skrzydel M, Lasek W, Borucka A).

W ubiegłym nie przyznano stypendium uczniom naszej szkoły.

 

e/  Zasiłek losowy  dla ucznia- w bieżącym półroczu nie przyznano

 

 

Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce

Sytuacja wychowawcza

Dane statystyczne monitorowane są od kliku lat i  obiektywnie diagnozują sytuację wychowawczą w szkole. Odnoszą się one do takich parametrów jak: frekwencja ,oceny zachowania, uwagi o  nieodpowiednim zachowaniu , nagany  wychowawcy i dyrektora oraz aktywności uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

Dzięki  nim możliwe jest przekrojowe  śledzenie pracy wychowawczej.

 

2015/16

2016/17

2017/18

Obszar

Miernik

I półrocze - 186

I – III – 60

IV – VI – 71

I – III Gim - 55

I półrocze– 169

I – III – 67

IV – VI – 54

I – III Gim - 48

I półrocze – 159

I – III – 49

IV – VII– 78

II – III Gim - 32

Frekwencja

%

93,11%

90,41%

91,03%

Uczniowie ze 100% frekwencją

L/%

 

10 – 5,91%

12 – 7,55%

Spóźnienia

L/ ucz

121 ( 0,65)

205(1,21)

115 ( 0,72)

W tym:      usprawiedliwione

nieusprawiedliwione

29 ( 0,16)

92( (0,49)

46 ( 0,27)

159( 0,94)

72 ( 0,45)

43 (0,27)

Uczniowie bez spóźnień

%

142 / 76,34%

118 – 69,82%

109 – 68,5%

Uwagi

L/ucz.

209/ 1,12

333 – 1,97

401 – 2,52

Oceny zachowania

%-

Dotyczy : 126

Dotyczy : 102

Dotyczy : 110

Wzorowe

 

45- 35,71%

24 – 23,53%

26 – 23,63 %

Bardzo dobre

 

53 – 42,06%

48 – 47,06%

44 – 40%

Dobre

 

21- 16,67%

25 – 24,51%

23 – 20,9%

Poprawne

 

5 – 3,97%

2 – 1,96%

10 – 9,1%

nieodpowiednie

 

0

3- 2,94%

7 – 6,36

Naganne

 

2 – 1,59%

0

0

Nagany wychowawcy

L/ucz

10

6

15

Palenie papierosów

 

4

1 ( e papierosy)

2

Picie alkoholu

 

0

0

0

Pobicia/ narażenie zdrowia

 

1

0

0

Niszczenie mienia szkolnego

 

0

1

0

Obraza

Nauczyciela

 

Pracowników szkoły

 

0

1

1

Inne zachowania naganne/

rażące nieprzestrzeganie

obowiązków szkolnych

 

3 – używanie telefonu kom  na lekcji

1-sfałszowanie podpisu

1 – naruszenie nietykalności osobistej

2 – zachowanie na apelu szkolnym

1 – używanie tel kom na lekcji

2 – dokuczanie koleżance

6 – hejt w Internecie

4 – używanie tel.

kradzieże

 

0

 

0

NAGANY DYREKTORA

L/ucz

1

0

0

Palenie papierosów

 

0

 

 

Picie alkoholu

 

0

 

 

Przebywanie w towarzystwie

osób palących

 

0

 

 

Wymuszanie

 

0

 

 

Pobicia

 

0

 

 

Niszczenie mienia szkolnego

 

0

 

 

Obraza nauczyciela

 

0

 

 

Inne zachowania naganne

 

1-używanie telefonu komórkowego

 

 

Udział punktów za pełnione

funkcje i pracę na rzecz szkoły

i środowiska

L.pkt

/ucz

865(4,65)

615 (3,64)

1155 ( 7,26)

( średnia przeliczona na wszystkich uczniów z kl. 1-3, 4-7 + gimnazjum)

Uwagi  o nieodpowiednim zachowaniu:

Klasa

 

Liczb ogółem

Uczniowie z uwagami

Uczniowie bez uwag

I sp

10

0

0

10

2 sp

11

2

2

9

3a sp

13

0

0

13

3b sp

15

0

0

15

49

2

2

47

4 sp

26

90

15

11

5sp

12

94

8

4

6 SP

20

54

11

9

7 sp

20

47

12

8

78

285

46

32

2g

22

39

13

9

3g

10

75

9

1

32

114

22

10

Szkoła 17/18

159

401

70 – 44 %

89 – 56%

Szkoła 16/17

169

333

57 -33,73%

112- 66,27%

Klasa

 

Liczba uczniów spóźniających się

Uczniowie bez spóźnień

I sp

10

1

9

2 sp

11

0

11

3a sp

13

0

13

3bsp

15

0

15

 

49

1

48

4 sp

26

11

15

5sp

12

9

3

6 SP

20

8

12

7 sp

20

5

15

 

78

33

45

2g

22

9

13

3g

10

7

3

 

32

16

16

Szkoła

17/18

159

50 – 31,4%

109 – 68,5%

Szkoła

16/17

169

51-30,18%

118 – 69,82%

 

Ze 100% frekwencją”

Klasa

 

Liczba/%

Nazwiska i imiona uczniów

I sp

10

1

Saik Hanna

2 sp

11

3

Baranowska Zuzanna, Opalach Szymon, Rutkowski Cezary

3a sp

13

0

3b sp

15

0

 

49

4

 

4 sp

26

1

Fąderska Pączkowska Hanna

5sp

12

1

Gałecka Dominika

6 SP

20

2

Iwańska Maria, Orłowska Maja

7 sp

20

3

Kadulski Kacper, Pietrzyk Julia, Szachniewicz Patryk

 

78

7

 

2g

22

1

Iwańska Zuzanna

3g

10

0

 

32

1

 

Szkoła

17/18

159

12

 

Szkoła

16/17

169

10

 

Spóźnienia  na lekcje :

Klasa

 

Liczb ogółem

Usprawiedliwione

Nieusprawiedliwione

I sp

10

1

1

0

2 sp

11

0

0

0

3a sp

13

0

0

0

3b sp

15

0

0

0

 

49

1

1

0

4 sp

26

26

24

2

5sp

12

28

6

22

6 SP

20

21

18

3

7 sp

20

5

0

5

 

78

80

48

32

2g

22

15

14

1

3g

10

19

9

10

 

32

34

23

11

Szkoła 17/18

159

115 ( 0,72)

72 ( 0,45)

43 (0,27)

Szkoła 16/17

169

205 (1,21)

46 ( (0,27)

159 (0,94)

Praca na rzecz szkoły i środowiska/ aktywność uczniów

 

 

Punkty

 

Klasa

 

Liczba uczniów

Ilość punktów

Średnio na ucznia

I sp

10

-

-

-

2 sp

11

 

 

 

3a sp

13

-

-

-

3b sp

15

-

-

-

 

49

-

-

-

4 sp

26

6

30

5

5sp

10

10

130

13

6 SP

20

18

210

11,7

7 sp

20

20

300

15

78

54

670

12,4

2g

22

22

425

19,3

3g

10

10

60

6

 

32

32

485

15,1

Szkoła

17/18

159

86

1155

13,43

Szkoła

16/17

169

86

615

7,15 ( średnia przeliczona na uczniów, którym wystawiono punkty za aktywność))

Analiza danych w odniesieniu do I półrocza  roku szkolnego 2016/17:

I. Dotyczących frekwencji

1.wzrost   frekwencji (0,62 %), w odniesieniu do I półrocza roku szkolnego 2016/17

2. wzrost  liczby uczniów ze 100% frekwencją   ( o 2  )

3.  spadek    spóźnień  ( liczbowo o 90)  oraz spadek   spóźnień nieusprawiedliwionych na lekcje  ( liczbowo- o 116)

4.  spadek liczby   uczniów bez spóźnień - liczbowy (  o 9 uczniów mniej ),

 

Symptomy pozytywne:

ü   wzrost  liczby uczniów ze 100% frekwencją

ü  Wzrost frekwencji

ü  Spadek spóźnień na lekcje

ü  Spadek spóźnień nieusprawiedliwionych

 

Symptomy negatywne:

ü  spadek  liczby uczniów bez spóźnień

 

 

II/ Zachowania

 

1. wzrost   liczby uczniów z  uwagami  ( liczbowo  o 17)

2. spadek liczby uczniów bez uwag  ( liczbowo o  23)

3   wzrost   nagan wychowawcy ( liczbowo o 9)

4. brak nagan dyrektora

 

4.Ocen zachowania :

-  wzrost   ocen wzorowych ( liczbowo o 2 )

-  spadek  ocen bardzo dobrych  ( o  4)

-  spadek   ocen  dobrych (o 2)

-  wzrost ocen poprawnych  ( o 8)

-  wzrost    ocen  nieodpowiednich  ( o 4)

-  brak ocen nagannych

 

Symptomy

pozytywne:

ü  brak nagan dyrektora

ü  niewielki wzrost ocen wzorowych  ( o 2)

ü  brak ocen nagannych

Negatywne:

ü  wzrost   liczby uczniów z  uwagami  ( liczbowo  o 17)

ü   spadek liczby uczniów bez uwag  ( liczbowo o  23)

ü   wzrost   nagan wychowawcy ( liczbowo o 9)

ü  spadek  ocen bardzo dobrych  ( o  4)

ü  spadek   ocen  dobrych (o 2)

ü  wzrost ocen poprawnych  ( o 8)

ü  wzrost    ocen  nieodpowiednich  ( o 4)

 

 

III/ Pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska

 

ü   wzrost   liczby  punktów za pracę na rzecz szkoły i środowiska (  liczbowo o  540)

ü   Utrzymująca się na tym samym poziomie     liczba uczniów, którym wystawiono punkty

ü   Wzrost     liczby punktów  przeliczonych na ucznia

 

 

 

Wzrost efektów wychowawczych nastąpił  w obrębie  parametrów:

 

1/ frekwencja - (wzrost  liczby uczniów ze 100% frekwencją, wzrost frekwencji , spadek spóźnień na lekcje, spadek spóźnień nieusprawiedliwionych)

 

 

2/ praca uczniów na rzecz szkoły i środowiska

 

 

.

5.

Bezpieczeństwo w szkole

a/Próbna ewakuacja  z budynku

Próbną ewakuację z budynku  przeprowadzono  18 października  2017r. Przebiegła ona w sposób prawidłowy. Usprawnienia wymaga  ustawianie uczniów na placu przed budynkiem szkoły.

 

 

b/ Wypadki w szkole:

W I półroczu  tego roku  miały miejsce 4  wypadki , któremu  ulegli

ü   3 uczniowie   ze szkoły podstawowej (  dotyczyło skręcenia kończyny dolnej i górnej, wstrząśnienia mózgu ). Jeden wypadek – bez urazu.

 

Każdy z uczniów  doznał  pojedynczego urazu.

Miejscem, gdzie uczniowie ulegli wypadkowi była sala gimnastyczna i korytarz szkolny.

 

 
Młodzież i dzieci w sieci – co najbardziej uzależnia? PDF Drukuj Email

Jak wynika z badań, minimum raz w tygodniu po sieci surfuje 98 proc. polskiej młodzieży w wieku 9-16 lat, a dla nastolatków w wieku 15-19 lat Internet stal się najważniejszym środkiem przekazu. Nic więc dziwnego, że problem nadużywania komputera i sieci coraz częściej dotyka właśnie młodych ludzi – są oni przecież pokoleniem, które od początku wychowywało się w erze nowych mediów i technologii. Od jakich form aktywności internetowej dzieci uzależniają się najczęściej i na jakie niebezpieczeństwa mogą się tam natknąć?

Starszemu pokoleniu raczej ciężko jest zrozumieć, dlaczego wirtualny świat często jawi się młodzieży jako atrakcyjniejszy od rzeczywistego - pełen fascynujących i wciągających „przygód”. Mówi się, że młodzi ludzie są „cyfrowymi tubylcami” i – w odróżnieniu od dorosłych, czyli „cyfrowych imigrantów” – od małego mieli kontakt z nowymi mediami, stąd Internet jest dla nich poniekąd środowiskiem naturalnym. Coraz częściej zdarza się, że przedszkolne dzieci tabletem posługują się płynnie i bez żadnego problemu, natomiast nie potrafią rysować czy wycinać, a nawet trzymać kredki w ręce… Czy możemy zatem mówić o ewolucji wtórnej czy naturalnym następstwie postępu cywilizacyjnego?

Co najczęściej wkręca?

Racjonalne korzystanie z mediów – czy to w celach edukacyjnych, rozrywkowych czy komunikacyjnych – w oczywisty sposób różni się od całodobowego przesiadywania przed monitorem, które burzy normalne funkcjonowanie dziecka. Należy być zatem czujnym na wszystkie sygnały świadczące o tym, że używanie komputera i sieci wymyka się spod kontroli.

Internet to szereg różnego rodzaju aktywności – stron, portali, serwisów, gier, etc. – które w mniejszym lub większym stopniu angażują młodego człowieka. Wszystko zależy od jego osobistych preferencji i zainteresowań, a także tego, czym zajmują się jego rówieśnicy. Wyniki badań pokazują, że najczęściej odwiedzanymi przez młodzież w wieku 7-14 lat stronami są kolejno – zaraz po wyszukiwarce Google – You Tube, Facebook, Onet, Interia oraz Nasza-Klasa. Sieć to jednak nie tylko pojedyncze serwisy, ale wiele różnego rodzaju obszarów, po których poruszają się młodzi ludzie. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z nich.

Gry komputerowe

Jednymi z najbardziej uzależniających form aktywności internetowej z pewnością są gry – przede wszystkim te online’owe, w których może brać udział wiele osób jednocześnie. Młodzi ludzie często spędzają swój czas na grach typu MMO (Massively Multiplayer Online) lub RPG (Role Playing Game), które najczęściej są rozgrywane w czasie rzeczywistym, przez co zabierają sporo godzin. Najbardziej wciągającymi tytułami, na które uwagę zwracają terapeuci, są m.in. Minecraft, GTA, League of Legends, Tibia, Hitman, Call of Duty i Metin2. Szczególny potencjał uzależniający niosą ze sobą również tzw. gry przeglądarkowe, czyli np. te dostępne na Facebooku. Gry stają się dla młodych ludzi nie tylko formą kontaktu z rówieśnikami (wspólne granie online) czy po prostu rozrywką, ale także metodą zarabiania pieniędzy – często bowiem sprzedają oni innym użytkownikom „stworzoną i udoskonaloną” przez siebie postać z danej gry.

(Więcej o uzależnieniu od gier komputerowych: „Rozrywka i rozwój czy uzależniająca izolacja?” oraz „Nie takie gry straszne, jak je malują?”)

Portale społecznościowe

Jak wynika z badań, ok. 90 proc. młodzieży posiada profile na portalach społecznościowych, z których najbardziej popularnymi są: Facebook i Nasza-Klasa, a gonią je Twitter, Instagram i Ask.fm. Posiadanie konta na którymkolwiek z tego typu serwisów to oczywiście nic złego, jednak należy zwrócić uwagę dziecka na to, aby pilnowało swojej prywatności w sieci i ograniczało publikację zdjęć oraz osobistych statusów i kierowało je jedynie do grona znanych i zaufanych osób. Trzeba także uwrażliwić młodego człowieka na to, że w Internecie może się spotkać z tzw. hejtingiem, czyli nieuzasadnionymi i obraźliwymi wypowiedziami innych użytkowników skierowanymi w jego stronę. Przemoc w sieci jest zjawiskiem piętnowanym, tak więc musi on wiedzieć, że każde tego typu zachowanie można zgłosić, a osobę obrażającą - zablokować.

(Więcej o bezpieczeństwie na portalach społecznościowych: „Do The Check i bądź bezpieczny w Internecie!”)

Blogi, fora internetowe

Coraz większą popularnością wśród młodych ludzi cieszą się także blogi, czyli autorskie strony w stylu internetowych „dzienników zainteresowań”. Ich rozpiętość tematyczna jest ogromna – od blogów muzycznych i filmowych, przez „lifestyle’owe”: kulinarne, kosmetyczne i modowe, aż po fotograficzne i podróżnicze. Blogi są świetnym sposobem na rozwijanie swoich pasji i dzielenie się nimi z innymi internautami, jednak należy pamiętać, aby nie zatracić się w wirtualnym świecie zainteresowań i starać się realizować je również „w realu”. Ta sama kwestia dotyczy forów tematycznych, gdzie często odbywają się ciekawe i wzbogacające dyskusje, ale nierzadko nadmierne zaangażowanie w wirtualne rozmowy może skończyć się całkowitym odcięciem od świata zewnętrznego.

Czaty, komunikatory

Wszelkiego rodzaju komunikatory, takie jak Gadu-Gadu, Tlen czy Facebook Messenger, służą porozumiewaniu się ze znajomymi, jak i poznawaniu nowych osób. Dziecko musi być zatem świadome tego, że po drugiej stronie może „spotkać” kogoś, kto wcale nie jest tym, za kogo się podaje. Szczególną ostrożność należy zachować podczas dyskusji na czatach – nie zdradzać swoich danych osobowych ani nie wysyłać zdjęć. Na tego typu stronach często dochodzi też do wyłudzania pieniędzy, szantażu oraz innych nadużyć, np. na tle seksualnym (obnażanie się przed kamerą na videoczacie może skutkować rozprzestrzenieniem się filmiku po całej sieci), dlatego młodzi ludzi powinni być informowani na temat zagrożeń, które mogą czyhać na nich w tego typu miejscach.

Pornografia

Dostęp dzieci do stron pornograficznych jest obecnie coraz łatwiejszy – strony zawierające tego typu treści często wystosowują jedynie zwyczajne ostrzeżenie informujące o tym, że osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie powinny na nie wchodzić. Szczególną popularność zyskał w ostatnich miesiącach portal Showup .tv, na którym zamieszczane są filmy z ostrą pornografią. Co więcej reklamy tego serwisu są obecne w przestrzeni publicznej, dlatego młodzi ludzie – powodowani ciekawością – coraz chętniej na niego zaglądają. Zespół Helpline.org – bezpłatnej infolinii dla młodzieży doświadczającej zagrożeń w Internecie – nieraz otrzymywał zgłoszenia dotyczące internetowej pornografii od zaledwie dziesięcioletnich chłopców. Specjaliści zwracają uwagę na fakt, że żadne filtry rodzicielskie nie zabezpieczają w pełni przed dostępem do treści nieodpowiednich dla nieletnich- większość młodych osób potrafi złamać tego typu blokady. Dlatego rodzic powinien na bieżąco monitorować przeglądane na komputerze strony – w tym celu warto założyć  konto administratora, do którego dziecko nie będzie miało dostępu– wówczas nie ma ono możliwości skasowania historii w przeglądarce.

Źródło: Materiały konferencyjne Fundacji Dzieci Niczyje.

 
Ocena sytuacji wychowawczej II semestru roku szkolnego 2016/17 PDF Drukuj Email

1.Realizacja strategii postępowania z uczniem z trudnościami.

2.Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2015/16:

a/ uroczystości szkolne,

b/ imprezy klasowe

c/ współpraca z rodzicami

d/ realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

3. Pomoc uczniom

4..Efekty pracy wychowawczej w statystyce

5.Bezpieczeństwo w szkole

6.Realizacja projektów

7.Różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej-Pedagog

 

Ad.1. Realizacja strategii postępowania z uczniem z trudnościami

W II semestrze roku szkolnego 2016/17  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  objęto :

 

ü  52/48 uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III – 22/21  uczniów,

-w IV-VI- 13/8

-w klasach I-III gim- 17/19

ü   5/  17    ze względu na niską  frekwencję; w tym w klasach:

-I-III- brak

- IV -VI-  1/ 5

-w klasach I-III gimnazjum- 4/12

ü  6/ 5 uczniów z licznymi spóźnieniami na lekcje

ü   1/ 3 uczniów  wykazujących agresję słowną  - w klasach I-III – brak ; w kl. IV – VI – brak  i w gimnazjum – 1

ü  6 uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami - w tym w klasach

- I-IIIsp – brak  / było 4

- IV-VIsp-3/3

I-III gimnazjum- 3/3

ü  5/ 8 / 35 uczniów z naganami  wychowawcy

 

Na zakończenie II  semestru roku szkolnego 2016/17 zespół nauczycieli wychowawców przeanalizował osiągnięcia dydaktyczno -  wychowawcze i sporządził listę uczniów do pracy w I semestrze 2017/18.

Zespół proponuje objąć  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  pod nadzór wychowawcy :

ü  36/41  uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III – 11/ 14 uczniów,

- w IV-VI- 19/13

- w klasach I-III gim-6/14

ü  5/7     ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

- I-III- 2/ brak

-  IV -VI- 2/1

-  w klasach I-III gimnazjum-1/ 6

ü  4/ 3 uczniów z licznymi spóźnieniami na lekcje

ü  10/7  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami

- w tym w klasach I-IIIsp – 2/brak

- IV-VIsp- 6/ 4

I-III gimnazjum- 2/ 3

 

ü  3/3 uczniów z nieodpowiednim  zachowaniem

 

 

Ad. 2.

Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2014/15:

a/ uroczystości szkolne,

b/ życie klasy

c/ współpraca z rodzicami/ spotkania klasowe

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

e/ inne programy realizowane z uczniami

a/ uroczystości szkolne

W II semestrze zaplanowano w kalendarzu imprez 17  form uroczystości. Wszystkie zostały zrealizowane. Dodatkowo zrealizowano 6 innych imprez.

1

Choinka szkolna  /Bal Karnawałowy

 

20.01.17r

Wg. scenariusza

Klasy 0-III

Klas IV-VI +gim

Zespół Edukacji           Wczesnoszkolnej

Impreza odbyła się dn.20.01.17r z udziałem dzieci i rodziców. W programie imprezy znalazły się: konkurs na najbardziej oryginalne przebranie, konkursy na poziomach, zabawa taneczna. W trakcie czynna była loteria fantowa i kawiarenka. Kuchnia zapewniła wszystkim uczestnikom ciepły posiłek.

Dowód na realizację – dziennik zajęć, strona internetowa szkoły.

2

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Styczeń 17r

gazetka

 1. Szczurko

Gazetkę przygotowano na parterze szkoły. Można ją było oglądać przez okres 2 tygodni.

 

Ferie zimowe         23.01.16 r. – 05.02.17r.

3.

Półzimowisko

25- 27 .01.2017r.

Zajęcia wg planu półzimowiska

J. Komarowska

D. Wołkowiak

Półzimowisko trwało 5 dni. Funkcjonowały 2 grupy – 15 osobowe.  W trakcie trwania wypoczynku dzieci wyjeżdżały do Pięknej Góry, do kina w Kętrzynie, na basen do Mikołajek, do Olsztyna. Jeden dzień zaplanowano na konkursy plastyczne, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej.

Dowód na realizację- dokumentacja półzimowiska znajdująca u wicedyrektora

4.

Dzień Babci i Dziadka

21.01.17r.

(środa )

Wg

scenariusza

Zespół Edukacji           Wczesnoszkolnej

Impreza odbyła się dnia 18 stycznia 2017r na sali gimnastycznej. Licznie przybyłym gościom uczniowie zaprezentowali „ Jasełka” oraz krótki montaż słowno – muzyczny. Zadbano o słodki poczęstunek i drobne upominki dla babci i dziadka.

Dowód na realizację – dziennik zajęć, strona internetowa szkoły.

5.

Dzień Bezpiecznego Internetu

08.02.17r.

Wg pomysłu prowadzących

M. Włodarska

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu p. M. Włodarska zorganizowała w każdej klasie pogadanki nt. bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie wykonali plakaty, które umieszczono na korytarzu na II p.

Na spotkaniu z rodzicami – 13.02.17r.  zaprezentowano prezentację o bezpieczeństwie dziecka w sieci.

Dowód na realizację – dziennik zajęć, protokoły spotkań z rodzicami.


6.

„Cała Polska czyta dzieciom”

Do uzgodnienia

Akcja

Klas 0-III sp

+

SU czyta najmłodszym dzieciom

 

Zespół Edukacji           Wczesnoszkolnej

Spotkanie w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” odbyło się 21.06.17r. Czytano utwory G. Kasdepke. Spotkanie poprowadziła p. Justyna Komarowska

Dnia 13 grudnia 2016 roku w przedszkolu w Zespole Szkół w Garbnie na pierwszej lekcji (8.00 – 8.45) odbyło się „Czytanie dla najmłodszych”. Czytanie prowadziły trzy uczennice z klasy 6 szkoły podstawowej: Oliwia Bednarczyk, Ola Bura i Oliwia Ćwikowska. Na początku spotkania Oliwia Bednarczyk czytała dzieciom fragment książki pt. „Piesek Węgielek”

Dowód na realizację – dziennik zajęć, strona internetowa szkoły.

 

7.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01.03.17r

Projekt gimnazjalny

M. Sak

A. Szczurko

03.03.17r  z  okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w  szkole odbył się uroczysty apel przygotowany przez klasę II gimnazjum pod kierunkiem p. Agnieszki Szczurko. Gimnazjaliści pięknie recytowali wiersze oraz opowiadali o tragicznych wydarzeniach z tamtych czasów. Występy uczniów przeplatane były młodzieżowymi piosenkami poświęconymi Żołnierzom Wyklętym. Ponadto uczniowie wykonali rocznicową gazetkę, która zaprezentowano  na  holu szkoły.  Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych został przygotowany w ramach projektu edukacyjnego.

Dowód na realizację – dziennik zajęć, strona internetowa szkoły.

8.

„Dzień samorządności”

 

 

O3. 17r.

do uzgodnienia

Klasy 0-III sp

Klas IV-VI

i I-III gim

 

SU/ wychowawcy klas

W dniu 21 marca 2017 roku pan Mariusz Sak, opiekun Samorządu Uczniowskiego, zorganizował cykl imprez w szkole z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Na pierwszych trzech lekcjach przeprowadzono tzw. Dzień Samorządności, w czasie których uczniowie zastąpili nauczycieli w prowadzeniu lekcji. Uczniowie odgrywali także role obu pań dyrektor i pracowników obsługi szkolnej.

Dowód na realizację – dziennik zajęć, strona internetowa szkoły.

9.

Życzenia Wielkanocne

Kwiecień 17r.

Apel

J. Saik, M. Saik, J. Dąbkowska

12 kwietnia 2017r. uczniowie klas 3a i 3b pod kierunkiem swoich wychowawczyń pań Joanny Saik i Mirosławy Roczon oraz pani katechetki Jolanty Dąbkowskiej przygotowali  apel wielkanocny. Podczas występu zapoznali zebranych uczniów, rodziców i nauczycieli z symboliką Świąt Wielkanocnych oraz przedstawili zwyczaje ludowe związane z nadchodzącym świętem.

Dowód na realizację – dziennik zajęć, strona internetowa szkoły.

Wiosenna przerwa  świąteczna            13 – 18.04.17 r.

10.

Dzień Ofiar Zbrodni Katyńskiej i rocznica tragedii smoleńskiej

10.04.17r

Apel

 

M. Sak

10 kwietnia 2017 roku odbył się specjalnie przygotowany apel, który zorganizował pan Mariusz Sak z klasą 3 gimnazjum.  Na koniec uroczystości wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy pamięć 96 osób, które zginęły w katastrofie.

11.

Wiosenna Akcja Sprzątania ”Warmii i Mazur”- Święto ZIEMI

22.04.17r.

(piątek)

Wg pomysłu organizatora imprezy

wychowawcy

W akcji brały udział klasy 4,5,6, 1g, 2g, 3g, które porządkowały teren Garbna.

Dowód na realizację – dziennik zajęć, strona internetowa szkoły.

12.

Święto Flagi Narodowej/

Konstytucja 3-Maja

Apel

 1. Mikołajczyk

Dnia 27 kwietnia 2017r. odbył się apel poświęcony 226-rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy V pod kierunkiem A.Mikołajczyk-Ekstowicz, aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, przygotowali montaż muzyczno-słowny o patriotycznej wymowie .Wszystkim obecnym na apelu uczniom przypomniano wydarzenia związane z naszą Ojczyzną i uświadomiono, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia. Uczniowie klasy V przedstawili  tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r. i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski. Zwrócili uwagę na doniosłość Konstytucji 3 Maja.

Dowód na realizację – dziennik zajęć, strona internetowa szkoły.

13.

Rocznica zakończenia II wojny światowej

08.05.17r.

apel

M. Rodziewicz

B. Starukiewicz

Dnia 10 maja 2017r .odbył się apel z okazji 72 rocznicy zakończenia II wojny światowej. W wykonaniu uczniów kl. 4,5,6,1g mogliśmy usłyszeć wiele pięknych wierszy, wspomnień oraz usłyszeć piosenki nawiązujące do tamtych wydarzeń.

Dowód na realizację – dziennik zajęć, strona internetowa szkoły.

14.

Gminny Konkurs Ortograficzny

Czerwiec ’2017r.

 

Konkurs klas I-IIIsp

Nauczycielki

klas I-III sp

Dnia 8 czerwca, w naszej szkole, odbył się VII Gminny Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii”. W konkursie udział wzięli uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z Sątoczna, Korsz i Garbna.

A oto wyniki konkursu:

I miejsce – Filip Strug, ZS Korsze

II miejsce – Maja Gaszczyńska, ZS Garbno

III miejsce – Milena Zapaśnik, SP Sątoczno

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 3a Maja Gaszczyńska i Justyna Turska oraz 3b Natalia Bakon i Amelia Iwanowska. Zadaniem uczniów było napisanie dyktanda.

Dowód na realizację – dziennik zajęć, strona internetowa szkoły, dokumentacja konkursu.

15.

Święto Sportu Szkolnego

01.06.17r.

Impreza sportowa

W. Borówko

Z. Więcierzewski

1 czerwca w dniu swojego święta nasi najmłodsi uczniowie spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie odbył się konkurs „skoku w dal z miejsca” oraz inne zabawy sportowe. W konkursie skoku w dal w każdej klasie wyłoniono zwycięzców, którzy stanęli na podium i otrzymali medale.

Dla starszych zorganizowano Święto Sportowe dwa dni później ( z powodu brzydkiej pogody). Zmagania sportowe  rozpoczęto od wciągnięcia na maszt flagi olimpijskiej przy dźwiękach hymnu olimpijskiego. Zawody rozegrano w takich konkurencjach lekkoatletycznych jak: bieg na 60 metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą, bieg przełajowy. Zwycięzcy w poszczególnych konkurencji otrzymali medale.

Dowód na realizację – dziennik zajęć, strona internetowa szkoły.

16.

Festyn  Rodziny

Dzień Dziecka, Dzień Matki , Dzień Ojca

06.2017r. (piątek)

 

Impreza wg scenariusza

Klasy 0-III

Klasy IV-VI+gim

Zespół Edukacji           Wczesnoszkolnej

13 czerwca2017 zorganizowano Festyn Rodzinny. Uczestniczył w niej Burmistrz Korsz p. Ryszard Ostrowski, kierownik Referatu Oświaty w Korszach p. Piotr Sańko, sołtysi oraz rodzice. W programie festynu znalazły się występy uczniów, zespołu „ Baby z Babieca” , Zumba , pokazy zapaśników, pokazy z robotyki  i konkursy sportowe. Przez cały czas trwania festynu czynna była kawiarenka prowadzona przez rodziców, loteria fantowa, stoisko z potrawami przygotowane przez sołectwo Kraskowo, stoisko z kosmetykami firmy Oriflame. Uczniowie pod opieką swoich wychowawców przygotowali stoiska : „ Malowanie twarzy”, „ Gabinet masażu”, „ Aukcja różnych przedmiotów”, „ Wykonywanie ozdób”. Kuchnia jak co roku przygotowała wszystkim uczestnikom bigos.

Dowód na realizację – dziennik zajęć, strona internetowa szkoły.

17.

Zakończenie roku szkolnego

23.06.16 r. (piątek)

Apel

Wicedyrektor + M. Sak

23 czerwca 2017r.odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego. Swoją obecnością zaszczycił nas Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie p. Krzysztof Marek Nowacki. Obecny był również Burmistrz Korsz p. Ryszard Ostrowski. Podczas apelu mała miejsce część artystyczna w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły. Pan Kurator w asyście pani dyrektor S. Siewruk – Welens wręczył nagrody książkowe najlepszym uczniom oraz listy pochwalne ich rodzicom.

Dowód na realizację – dziennik zajęć, strona internetowa szkoły.

 

 

Oprócz imprez zaplanowanych odbyły się inne imprezy, których nie planowano i nie ujęto w Kalendarzu. A są to:

- Dzień Języka Angielskiego – 26.04.17r

- warsztaty karmelarskie – 19.06.17r.

-Mazurska Olimpiada Lekkoatletyczna dla dzieci – 10.06.17r

-  Żywa lekcja historii pt. „Rzymskie imperium i tradycje antyku”.- 25.05.17r

- seans kina patriotycznego – 31.03.17r

- koncerty muzyczne, przedstawienia, wyjazdy i wycieczki.

b/ życie klasy

ü  imprezy klasowe

Wszyscy wychowawcy zaplanowali  imprezy klasowe  realizowane w klasach lub w formach wyjazdowych,   zgodnie z oczekiwaniami uczniów i przy akceptacji rodziców na etapie planowania zamierzeń wychowawczych w klasie

a/ imprezy klasowe- 79/46 :

 • W klasach w grupie 6 – latków –7/6
 • I- III – 60/34
 • w klasach IV-VI- 8/7
 • w klasach I-III gimnazjum- 4/ 6

b/ imprezy plenerowe- ogniska

 • W klasach I- III –0/2 ;
 • w klasach IV-VI-0/0;
 • w klasach I-III gimnazjum- 0/0

c/wycieczki

 • forma wyjazdowa:

ü  w grupie 6- latków – 4/1

ü  W klasach I- III – 6/4

ü  w klasach IV-VI-3 /2

ü  klasie I-III gim  –6/ 5

d/ spektakle profilaktyczne

 • Lekcja dobroci Jasia i Małgosi
 • „ Wilk i zając”

 

e/ udział w spektaklach : ( uczniowie z klas 0 –II)

 

-  Przedstawienie „ Piekna i Bestia” - ( uczniowie z klas 0 –II)

 

 

- Przedstawienie „ Lokomotywa”- ( uczniowie z klas 0 –II)

 

 

-Przedstawienie „ Uratujmy krainę baśni”- ( uczniowie z klas 0 –II)

- Spektakl „ Kierunek nieznany” ( uczniowie starszych klas)

- Przedstawienie „ Mikołajek”  - ( uczniowie starszych klas)

 

- Przedstawienie „ Pan Twardowski” - ( uczniowie starszych klas)

 

f/ pokazy

Pokaz rycerski - ( wszyscy uczniowie)

 

Pokaz cyrkowy- ( wszyscy uczniowie)

 

f/ koncerty muzyczne

- Koncert muzyczny „ Altówka” ( uczniowie z klas 0 –II)

 

- Koncert muzyczny „ Pieśn Polska” ( uczniowie klas IV – VI i I – III gimnazjum)

 

 

f/ udział w konkursach

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - "Dzieci znają swoje prawa" -org. Hotele Polskie Dzieciom - II miejsce w Polsce w kat.szkół  - praca zbiorowa

Ogólnopolska Olimpiada  Biologiczna „ sesja wiosenna” - Zuzanna Iwańska – tytuł laureata ( X miejsce)

Ogólnopolska Olimpiada  Przyrodnicza  „ sesja wiosenna”- Marta Skrzydel – tytuł laureata ( 4 miejsce); Ola Bura – tytuł laureata( 12 miejsce)

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR 2017" - kat.Maluch- dobry wynik osiągnęli O.Rożenko (790 miejsce) i M.Janułajtys (1190 miejsce) na 2128 wyróżnionych w naszym regionie

 

Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom - III miejsce Oliwia Ćwikowska

 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy z Historii i Społeczeństwa dla Szkół Podstawowych organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Patryk Szachniewicz –finalista

- Gminny Konkurs  Matematyczny - III miejsce  M.Kościesza

- Gminny Konkurs Ortograficzny -  II miejsce  M. Gaszczyńska

- Konkurs Wielkanocny -org.KCK - nagrodę otrzymała Milena Chruścińska w kat. "Zające wielkanocne"

 

g/ zawodach sportowych

 

Mazuriada - Mazurska Olimpiada Lekkoatletyczna dla dzieci – 4 miejsce ( uczniowie klas I – III)

Powiatowe Zawody Indywidualne w Lekkoatletyce – Adrian Kozub – II miejsce

Mistrz Gminy Korsze w skoku w dal – Patryk Szachniewicz

Piłka halowa dziewcząt i chłopców - II m – chłopcy, III m – dziewczęta

Czwórbój lekkoatletyczny - II m – chłopcy, III m – dziewczęta

 

 

c/ Spotkania z rodzicami/ pedagogizacja rodziców

We wszystkich klasach  odbyły się po 2 spotkania ogólne z rodzicami.

Frekwencja rodziców na spotkaniach wyniosła w:

- klasach I-III sp-  69%/ 70, 4%

-klasach IV-VI sp- 76,35%/75,85%

- klasach I-III gim- 61% 53,58%

- w całej szkole –68,78%/  66,61%

 

W II semestrze nastąpił niewielki wzrost   frekwencji na zebraniach rodziców na  poziomach klas 6-6  i 1-3 gimnazjum oraz ogólnie w całej szkole  (o 2,17%)

 

Pedagogizacja rodziców:

ü  pedagogizacja rodziców była prowadzona przez wychowawców  oraz nauczyciela informatyki p. M. Włodarską i psychologa – p. B. Saik;  frekwencja 68,8%/ 66,4% ( wzrost o 6,03%)

 

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych:

Wszyscy   wychowawcy   systematycznie realizowali zadania  wychowawcze w zakresie :

-programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” ( oprócz klas I-III sp)

-zadań priorytetowych dotyczących:

ü  savoir vivre’u

ü   Praw Człowieka, dziecka

ü  Bezpieczeństwa ( szeroko rozumianego)

ü  Zdrowia

ü  Antydyskryminacji

ü  Uczenia przez całe życie

ü  Jak się uczyć

ü  Wolontariatu .

e/ Inne programy dla uczniów:

 

„Trzymaj formę”

Jak co roku w projekcie tym brali  udział uczniowie klas V-VI sp oraz I-III gimnazjum. Projekt profilaktyczny organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kętrzynie  pod patronatem Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Zdrowia. Zadania  projektu realizowane były  w ramach przedmiotów: przyroda, biologia, wychowanie fizyczne,  wychowanie do życia w rodzinie oraz programu profilaktyczno- zdrowotnego realizowanego przez pielęgniarkę szkolną. Ww. program promuje aktywny styl życia, prawidłowe zasady odżywiania, walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

Zachowaj trzeźwy umysł”

Program „ Zachowaj trzeźwy umysł” był realizowany w Zespole Szkół w Garbnie w II semestrze roku szkolnego  2016/2017.

Działania obejmowały:

ü  Zajęcia prowadzone w klasach:

Klasy 1-3

Tola i Tymek na ścieżce zdrowia” – kl. 1, 2a – 01.06.17r,

„ Kto pomoże, kto się zaopiekuje, kto pochwali? – kl. 2a – 09.05.17r, kl. 2b – 01.06.17r.,

„ Jaki jestem, jaka jestem?” – kl. 2a - 16.05.17r, kl. 2b – 14.06.17r, kl. 3a – 01.06.17r.,

Klasy 4-6

26.05.17 r. – Jak alkohol i papierosy szkodzą zdrowiu? – klasa V i V

02.06.17 r. – Zdrowo się odżywiam .

02.06.17 r. – Higiena spożywania posiłków .

Klasy 1-3 gimnazjum

12.05.17 r. – Zasady zdrowego żywienia – klasa I gimnazjum

12.05.17 r. - Skutki spożywania alkoholu przez młodzież. Przyczyny picia alkoholu.- klasa 2, 3 gimnazjum

ü  Zajęcia świetlicowe:

05.06.17 r. – Rozmowa na temat zdrowego odżywiania – poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców – klasa III, IV, VI

02.06.17 r. – Jem zdrowo! – klasa VI, I gimnazjum, II gimnazjum

12.05.17 r. – Zasady zdrowego żywienia – dziesięć przykazań zdrowotnych – klasa IV i V

05.06.17 r. – Pogadanka na temat zdrowego odżywiania. Poznanie wartości odżywczych warzyw  i owoców – klasa IIa szk. podst.

ü  Inne działania

28.04.17 r. – Rozdanie uczniom ulotek informacyjnych w ramach kampanii: ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” – klasa I, II gimnazjum

12.05.17 r. – Rozdanie ulotek informacyjnych dla uczniów klas I-III gimnazjum .

13.05.17 r. – Rozdanie ulotek dla rodziców na zebraniu rodziców w dniu 13.05.17 r.

16.05.17 r. – Wykonanie gazetki szkolnej promującej zdrowy styl życia w ramach kampanii: ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

26.05.17 r. – Rozdanie ulotek informacyjnych, dla uczniów klas IV-VI w ramach kampanii: ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”: Ja i moja grupa, zachowania, które ułatwiają i utrudniają wspólną pracę w grupie

Za realizację działań odpowiadali : pedagog szkolny i wychowawcy klas.

„ Sam przyjacielem sobie bądź”

Program skierowany do uczniów kl. 6, 1i 2 gimnazjum. Jego głównym celem było ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych, w szczególności dopalaczy i narkotyków oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Zajęcia poprowadził p. Sławek Pyrko – profilaktyk, terapeuta uzależnień.

Ad.3 Pomoc uczniom/opieka nad uczniami dotycząca:

1. Dożywiania:

Po rozpoznaniu potrzeb uczniów i ich rodzin przez wychowawców , pedagoga, nauczycieli oraz współpracy z MOPS w Korszach - wszyscy uczniowie potrzebujący pomocy zostali objęci pomocą w zakresie dożywiania różnego różnymi formami:

a/ Bezpłatnych obiadów z MOPS  Korsze/ Kętrzyn

 

 

II semestr

Razem

6 latki - 18

Sp- 90

Gim-35

143

MOPS

5

54

23

82

Płatne

13

36

12

61

 

 

c/„Mleka z klasą

w ramach akcji zorganizowanej przez ARR- 141/ 147  - 100%  dzieci  klas 0-VI   otrzymuje bezpłatnie  mleko.

d/„Owoce w szkole” –w ramach programu rządowego –88/78  - 100%  uczniów klas 0 -III szkoły podstawowej objętych jest ww. programem

 

2. Pomocy materialnej

a/  Stypendia socjalne:

W  II semestrze z pomocy stypendialnej  skorzystało 68  /70 uczniów w tym:

 • 45/ 49 - w sp – 37,5%
 • 23/ 21- w  gimnazjum – 48,94%

 

 

b/.Wyprawki dla uczniów:

Nie przyznano.

 

c/ Stypendia Motywacyjne Burmistrza

Nie przyznano stypendiów motywacyjnych uczniom ( w ubiegłym roku przyznano 10 uczniom)

 

e/  Zasiłek losowy  dla ucznia- w bieżącym semestrze i roku szkolnym  nie przyznano

 

Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce

Sytuacja wychowawcza

Dane statystyczne monitorowane są od kliku lat i  obiektywnie diagnozują sytuację wychowawczą w szkole. Odnoszą się one do takich parametrów jak: frekwencja ,oceny zachowania, uwagi o  nieodpowiednim zachowaniu , nagany  wychowawcy i dyrektora oraz aktywności uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

Dzięki  nim możliwe jest przekrojowe  śledzenie pracy wychowawczej.

Analiza danych w odniesieniu do   roku szkolnego 2015/16:

 1. I. Dotyczących frekwencji

1. niewielki wzrost   frekwencji (o 0,72%), w odniesieniu do  roku szkolnego 2015/16;

2. spadek   liczby uczniów ze 100% frekwencją  w porównaniu do roku 15/16 ( o 1 ucznia )

3.  niewielki spadek  ogólnej liczby   spóźnień w porównaniu z rokiem poprzednim    ( liczbowo- o 12)

4. wzrost  liczby spóźnień nieusprawiedliwionych  ( liczbowo o 7)

5.  spadek liczby   uczniów bez spóźnień - liczbowy (  o 16 uczniów mniej ) w porównaniu z rokiem 15/16

6. spadek liczby uczniów spóźniających się na lekcje ( liczbowo o 2)

 

Symptomy pozytywne:

ü   wzrost   frekwencji (o 0,72%), w odniesieniu do  roku szkolnego 2015/16;

ü  niewielki spadek  ogólnej liczby   spóźnień w porównaniu z rokiem poprzednim    ( liczbowo- o 12)

ü  spadek liczby uczniów spóźniających się na lekcje ( liczbowo o 2)

 

 

Symptomy negatywne:

ü  spadek   liczby uczniów ze 100% frekwencją  w porównaniu do roku 15/16 ( o 1 ucznia )

ü  wzrost  liczby spóźnień nieusprawiedliwionych  ( liczbowo o 7)

ü   spadek liczby   uczniów bez spóźnień - liczbowy (  o 16 uczniów mniej ) w porównaniu z rokiem 15/16

 

 

 

II/ Zachowania

1. wzrost    liczby uwag  ( liczbowo o 50 )

2  spadek liczby    nagan wychowawcy w odniesieniu do roku 2015/16 ( liczbowo o 3)

3. brak nagan dyrektora

4.Ocen zachowania :

-  wzrost  ocen wzorowych ( o 3)

-  spadek   ocen bardzo dobrych  ( o  12)

- spadek    ocen  dobrych  ( o 6)

- wzrost ocen poprawnych ( o 6)

- wzrost   ocen  nieodpowiednich  ( o 1)

-  spadek ocen nagannych ( o 1)

 

Symptomy pozytywne:

ü  spadek liczby    nagan wychowawcy w odniesieniu do roku 2015/16 ( liczbowo o 3)

ü   brak nagan dyrektora

ü  wzrost  ocen wzorowych ( o 3)

ü  spadek ocen nagannych ( o 1)

Negatywne:

ü  wzrost    liczby uwag  ( liczbowo o 50)

ü  spadek   ocen bardzo dobrych  ( o  12)

ü  spadek    ocen  dobrych  ( o 6)

ü  wzrost ocen poprawnych ( o 6)

ü  wzrost   ocen  nieodpowiednich  ( o 1)

 

III/ Pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska

ü  Spadek  udokumentowanych działań uczniów na rzecz szkoły i środowiska:

o 200 pkt mniej.

ü  Spadek     liczby uczniów, którym wystawiono punkty

ü  Niższa   liczba punktów  przeliczonych na jednego  ucznia

 

Wniosek:

Poprawa sytuacji wychowawczej w porównaniu z rokiem ubiegłym 15/16 dotyczyła następujących obszarów:

- frekwencja

-  spóźnienia na lekcje i liczba uczniów spóźniających się

- nagany wychowawcy i dyrektora

- oceny z zachowania ( wzrost – wzorowych; spadek – nagannych)

Spadek  parametrów wychowawczych w odniesieniu do stanu z końca ubiegłego roku 15/16  dotyczy :

- oceny z zachowania

- prace na rzecz szkoły i środowiska

- uczniowie ze 100% frekwencją

- uwagi o nieodpowiednim zachowaniu

-  liczba uczniów bez spóźnień

Ad 5.

Bezpieczeństwo w szkole

a/W maju 2017 r przeprowadzono ankietę „ Bezpieczeństwo uczniów ZS w Garbnie”

 1. W Zespole Szkół w Garbnie sytuacja związana z poczuciem bezpieczeństwa jest stabilna. Wskaźniki procentowe są równie wysokie jak w roku ubiegłym. W szkole podstawowej mieszczą się w przedziale 85,5 – 100% natomiast w gimnazjum 90,37 – 98,18%.

 

 1. Zarówno w SP jak i w Gimnazjum wysoki odsetek badanych  twierdzi, ze nie spotkała ich na terenie szkoły żadnego typu nieprzyjemność. Dotyczy to głównie: wykluczenia z grupy, grożenia/zastraszania, okradzenia, celowego niszczenia własności, wymuszania pieniędzy, bicia/kopania, popychania w gimnazjum), rozpowszechniania plotek ( w gimnazjum). Wskaźniki procentowe dla odpowiedzi „ ani razu” mieszczą się w przedziale 82 – 97%
 1. W 100% przypadków w SP  nastąpił wzrost   liczby uczniów , którzy doświadczyli różnego rodzaju nieprzyjemności 1 lub 2-3 razy, natomiast w gimnazjum w 60% przypadków.  Spadek  dotyczył przezywania, wyśmiewanie/ obrażanie/robienie głupich kawałów, grożenie /zastraszanie  i bicie/ kopanie .
 1. Nastąpił niewielki wzrost   wskaźników dotyczących liczby uczniów, którzy doświadczyli nieprzyjemności 4 i więcej razy zarówno  w SP jak i  w Gimnazjum. Dotyczy to głównie przezywania i wyśmiewania. Spadek zanotowano przy rozpowszechnianiu plotek w gimnazjum.
 1. Zaobserwowano w większości przypadków wzrost osób  wskazywanych jako sprawców nieprzyjemności zarówno w przypadku uczniów z danej klasy jak i z innej.

 

 1. Wskaźniki dotyczące sprawców nieprzyjemności, którymi są uczniowie innej klasy w większości przypadków spadły. Wzrost obserwuje się przy takich nieprzyjemnościach jak: popychanie w SP , rozpowszechnianiu plotek w SP oraz wykluczenia w SP i Gimnazjum.

 

 

 1. Zanotowano  sytuację , gdzie nauczyciele są wskazywani jako sprawcy nieprzyjemności. Personel szkoły w nieznacznym nie  jest  wskazywany jako sprawca nieprzyjemności doświadczanych przez uczniów( dotyczy przezywania zarówno w SP jak i w Gimnazjum). Wskazywano w nieznacznym %  na inne osoby znajdujące się na terenie szkoły.

.

b/ Wypadki w szkole:

Brak wypadków w II semestrze.

 


Strona 1 z 6
Aktualności Dla rodziców
free pokerfree poker

Kalendarz


Dzisiaj jest: Środa
24 Kwietnia 2019
Światowy Dzień Ziemi
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksy, Egbert, Erwin,
Erwina, Fidelis, Grzegorz, Horacy,
Horacjusz, Zbroimir

Do końca roku zostało 252 dni.
Zodiak: Byk

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę