Dla rodziców
Ocena sytuacji wychowawczej II półrocza roku szkolnego 2018/19 PDF Drukuj

 

1.Realizacja strategii postępowania z uczniem z trudnościami.

2.Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2018/19:

a/ uroczystości szkolne,

b/ imprezy klasowe

c/ współpraca z rodzicami

d/ realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

3. Pomoc uczniom

4..Efekty pracy wychowawczej w statystyce

5.Bezpieczeństwo w szkole

6.Różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ad.1. Realizacja strategii postępowania z uczniem z trudnościami

W II półroczu  roku szkolnego 2018/19 „Strategią postępowania z uczniami z SP w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  objęto :

- 31 uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

I-III – 6 uczniów, w IV-VIII- 16 uczniów ,w  gimnazjum- 9 uczniów;

- 7 uczniów   ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

I-III- brak ;  IV –VIII  - 7 uczniów  , w gimnazjum- brak  ,

- 1  ucznia   z licznymi spóźnieniami na lekcje .

- 3 uczniów     wykazujących agresję słowną

- 2  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami - w tym w klasach I-III sp – brak   ; IV-VIIIsp-2  uczniów ;  w gimnazjum – brak

- 3  uczniów   z problemami emocjonalnymi związanymi z trudną sytuacją w domu

- 3 uczniów z nieodpowiednim  zachowaniem

- 14 uczniów z naganami  wychowawcy.

- 1 ucznia z naganą dyrektora

Wychowawcy na zakończenie semestru sporządzili sprawozdania z realizacji strategii uczniów z  trudnościami.

Na zakończenie II półrocza  roku szkolnego 2018/19 zespół nauczycieli wychowawców przeanalizował osiągnięcia dydaktyczno -  wychowawcze i sporządził listę uczniów do pracy w I półroczu  2019/20.

Zespół proponuje objąć  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  pod nadzór wychowawcy :

ü  16 / 36 uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III –5/ 8 uczniów,

- w IV-VIII-11/24

ü  6/13     ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

- I-III-0/ 1

-  IV -VIII-6/11

ü  1/ 3 ucznia z licznymi spóźnieniami na lekcje

ü  1/ 7  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami

- w tym w klasach I-IIIsp –0/ brak

- IV-VIIIsp-1/ 7

ü  3 uczniów wykazujących problemy emocjonalne związane z trudną sytuacją w domu

ü  1 ucznia wykazującego agresję  słowną

ü  7/ 11 uczniów z naganami wychowawcy

 

Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2018/19:

a/ uroczystości szkolne,

b/ życie klasy

c/ współpraca z rodzicami/ spotkania klasowe

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

e/ inne programy realizowane z uczniami

a/ uroczystości szkolne

w II półroczu odbyło się 15 zaplanowanych w kalendarzu imprez szkolnych.

b/ życie klasy

a/ imprezy klasowe- 51/30:

b/ imprezy plenerowe- ogniska – 2/5

c/wycieczki 22/ 34

d/ udział w spektaklach

- Przedstawienie „ Śnieżka ”- ( uczniowie z klas 0 –I)

- Przedstawienie „ Świat robotów” ( uczniowie starszych klas)

e/ koncerty muzyczne

- „ Muzyka S. Moniuszki

- „ Muzyka A. Osieckiej i S. Krajewskiego”

f/ udział w konkursach

ü  Konkurs Przedmiotowy z j. polskiego na poziomie klasy 8 PINGWIN 2018-    5 m – Aleksandra Bura ; 7m – Patryk Szachniewicz

ü  Konkurs Matematyczny Galileo  -  Aleksandra Bura – tytuł laureata

ü  Konkurs plastyczny „ Zapobiegajmy pożarom” - II m w kat. klasy IV – VI - Antoni Hajduk

ü Konkurs poezji patriotycznej -  I m  - kat. klas 4-6 - Maja GaszczyńskaII miejsce – kat. klas 4- 6Milena Lasek; II m – kat. klas 7-gimnazjum - Julia Pietrzyk;( I półrocze)

ü  Konkurs pieśni  patriotycznej - Im – Paulina Paluch( I półrocze)

ü  Konkurs recytatorski - Im – Zuzanna Baranowska

ü  Zawody Pływackie o Puchar Starosty Kętrzyńskiego Szkół Podstawowych klas 4- 6 ( styl grzbietowy )- Im – Amadeusz Lisiczyński

ü  Zawody Pływackie o Puchar Starosty Kętrzyńskiego Szkół Podstawowych klas 4- 6 ( styl klasyczny) - Im – Amadeusz Lisiczyński

g/ zawodach sportowych

ü  Turniej Proobronny - I m - indywidualnie i puchar w kategorii: strzelanie z broni pneumatycznej - Norbert Ramotowski z klasy 8. ; II m - drużynowo w kategorii strzelanie z broni pneumatycznej; II m - drużynowo w biegu na orientację.; III m drużynowo ogólnie w całym Turnieju. ( I półrocze)

ü  XXXIX Uliczny Bieg Bartów im. Jana Liniewskiego.  I m   w  kategorii  K 2010- 2011 -  Zuzia Baranowska; II m  w kategorii M 2008-2009 -  Kacper Kuś.

ü  Uliczne Biegi Mazurskie - I m – kat 400m – Zuzanna Baranowska; VI m – kat 400m – Malwina Wiśniewska; II m – kat 400m – Cezary Rutkowski; IV m – kat. 500 m – Kacper Kuś; VI m – kat 1200m – Maciej Kościesza

c/ Spotkania z rodzicami/ pedagogizacja rodziców

W większości klas  odbyły się po 2 spotkania ogólne z rodzicami; w klasach 1,2, 6 po 3 spotkania

Frekwencja rodziców na spotkaniach wyniosła w:

- w całej szkole –67,17 / 64,44%

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych:

Klasa

Tematy

„Spójrz

inaczej”

Promowanie wzorców

Savoir,vivre

Prawa człowieka / dziecka/ statut

Bezpieczeństwo

Zdrowotne

Antydyskryminacja

Jak się uczyć?

Wolontariat

1

 

2

3

1

13

8

2

3

 

 

Udział w akcjach wolontariackich:

 

-czytanie dla najmłodszych

- zbiórki pieniężne: zbiórka na upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zbiórka  na pomoc głodującym dzieciom w Jemenie dla UNICEF , zbiórka na schronisko psów i kotów

2

 

1

8

2

17

6

3

2

3

 

1

0

1

12

13

2

4

4

6

1

1

1

3

5

3

5

5

14

2

1

1

3

2

2

2

6

10

1

2

1

6

5

3

2

7

3

1

2

1

8

5

1

0

8

17

1

1

1

3

2

3

1

3g

1

2

1

0

3

0

1

0

Szkoła 18/19

51

12

19

9

68

46

20

19

Szkoła 17/18

68

2

27

13

84

51

21

2

 

Wszyscy   wychowawcy  systematycznie, ale w różnym stopniu realizowali zadania  wychowawcze w zakresie :

-programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” ( oprócz klas I-III sp)

-zadań priorytetowych dotyczących:

ü  Savoir vivre’u

ü  Praw Człowieka, dziecka

ü  Bezpieczeństwa ( szeroko rozumianego)

ü  Zdrowia

ü  Antydyskryminacji

ü  Uczenia przez całe życie

ü  Jak się uczyć

ü  Udziału w akcjach wolontariackich

Oprócz tego realizowano pogadanki dotyczące:

ü  Wychowania patriotycznego – 18 pogadanek

ü  Wychowania do wartości/ wych. moralne/ estetyczne –36 pogadanek

ü  Wolontariatu – 11pogadanek

e/ Inne programy dla uczniów:

„ Trzymaj formę”

W II półroczu kontynuowano Program „ Trzymaj formę” , którego celem jest programu  edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
„ Bieg po zdrowie”

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami był realizowany w kl. IV.

Główne cele programu:

ü  opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

ü  pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

ü  zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

„ Zachowaj trzeźwy umysł”

Cele główne kampanii  to:

- wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,

- edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,

- ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych

- kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet,

mocnych stron i ograniczeń,

- wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Zajęcia realizowano w klasie IV. Prowadził je pedagog szkolny.

Ad.3 Pomoc uczniom/opieka nad uczniami dotycząca:

1. Dożywiania:

Po rozpoznaniu potrzeb uczniów i ich rodzin przez wychowawców , pedagoga, nauczycieli oraz współpracy z MOPS w Korszach - wszyscy uczniowie potrzebujący pomocy zostali objęci pomocą w zakresie dożywiania różnego różnymi formami:

a/ Bezpłatnych obiadów z MOPS  Korsze/ Kętrzyn

II półrocze 18/19

Razem

Przedszkole - 22

Sp- 99

Gim-16

137

MOPS

4

42

8

54

Płatne

18

57

8

83

 

Liczba uczniów korzystających z bezpłatnego dożywiania w II półroczu roku szkolnego 2018/19wyniosła-54

b/ płatnychpełnych obiadów- 83/87

 

 • W przedszkolu  –18/27 pełnych  obiadów
 • W  SP -  57/53
 • W Gimnazjum- 8/ 7

c/ z zup płatnych – 2 osoby

 • W przedszkolu  - 1 osoba
 • W  SP -  1 osoba

Ponadto z odpłatnego dożywiania korzystało 24 dzieci z grupy przedszkolnej 3-4-5 latków.

d/„Mleka z klasą

w ramach akcji zorganizowanej przez ARR-81/86-  100%  dzieci  klas I-V   otrzymuje bezpłatnie  mleko.

e/„Owoce w szkole” –w ramach programu rządowego – 81/ 86 - 100%  uczniów klas I – V szkoły podstawowej objętych jest ww. programem

2. Pomocy materialnej

a/  Stypendia socjalne:

W  II półroczu  z pomocy stypendialnej  skorzystało 37/49uczniów w tym:

 • 29/ 35  sp – 22,8%
 • 8/14 - w  gimnazjum – 36,3%

b/.Wyprawki dla uczniów:

Nie przyznano.

c/ Stypendia Motywacyjne Burmistrza

Stypendium motywacyjne Burmistrza Korsz otrzymało 10 uczniów:

10 uczniów  otrzymało stypendium motywacyjnego Burmistrza Korsz, w tym 1 uczeń  stypendium podwójne.

 • Stypendia naukowe – 1 uczennica (  Skrzydel M, ).
 • Stypendia artystyczne – 10 uczniów  ( Minksztyn N,  M, Iwańska M, Skrzydel M, Baran D, Małyska J, Hul J, Bura A, Szachniewicz P, Paluch P, Iwańska Z ).

W ubiegłym roku  przyznano stypendium 12  uczniom naszej szkoły

.e/  Zasiłek losowy  dla ucznia- w bieżącym półroczu  i roku szkolnym  nie przyznano

 

Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce

Sytuacja wychowawcza

Dane statystyczne monitorowane są od kliku lat i  obiektywnie diagnozują sytuację wychowawczą w szkole. Odnoszą się one do takich parametrów jak: frekwencja ,oceny zachowania, uwagi o  nieodpowiednim zachowaniu , nagany  wychowawcy i dyrektora oraz aktywności uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

Dzięki  nim możliwe jest przekrojowe  śledzenie pracy wychowawczej.

Analiza danych w odniesieniu do   roku szkolnego 2017/18:

 1. I. Dotyczących frekwencji

1. wzrost  frekwencji  w odniesieniu do  II półrocza roku szkolnego 2017/18  o 1,91% oraz całego roku szkolnego o 1,27%;

2. wzrost  liczby uczniów ze 100% frekwencją  w porównaniu do II półrocza roku 17/18 ( liczbowo o 1 uczniów więcej ), ale spadek w odniesieniu do całego roku szkolnego ( mniej o 3 uczniów)

3.  znaczny  spadek  ogólnej liczby   spóźnień w porównaniu z rokiem poprzednim zarówno w odniesieniu do II półrocza, jak i całego roku ( liczbowo : II półrocze – 19; cały rok – 61)

4. wzrost  liczby spóźnień usprawiedliwionych  w odniesieniu do II półrocza ( liczbowo o 13), ale spadek w odniesieniu do całego roku ( liczbowo o 27)

5. spadek  liczby spóźnień nieusprawiedliwionych w II półroczu i w odniesieniu do całego roku ( liczbowo : II półrocze -32; cały rok – 34)

6.  niewielki  wzrost  liczby   uczniów bez spóźnień – liczbowo o 1 ucznia

Symptomy pozytywne:

ü  wzrost    frekwencji  w odniesieniu do   II półrocza i roku szkolnego 2017/18,

ü  wzrost    liczby uczniów ze 100% frekwencją  w porównaniu do II półrocza roku 17/18 ( liczbowo o 1 uczniów więcej),

ü  znaczny  spadek  ogólnej liczby   spóźnień w porównaniu z rokiem poprzednim zarówno w odniesieniu do II półrocza, jak i całego roku,

ü  wzrost  liczby spóźnień usprawiedliwionych  w odniesieniu do II półrocza,

ü  spadek  liczby spóźnień nieusprawiedliwionych  w II półroczu i w odniesieniu do całego roku,

ü  niewielki  wzrost  liczby   uczniów bez spóźnień,

Symptomy negatywne:

ü  spadek   liczby uczniów ze 100% frekwencją  w odniesieniu do całego roku szkolnego 2017/18

ü  spadek   liczby spóźnień usprawiedliwionych  w odniesieniu do całego roku szkolnego 2017/18

II                 Zachowania

1.  znaczny spadek    liczby uwag ( liczbowo o 99 )

2.  wzrost  liczby nagan wychowawcy w odniesieniu do roku 2017/18( liczbowo o 19)

3. brak nagan dyrektora

4.Ocen zachowania :

-  wzrost  ocen wzorowych ( o 22)

-  spadek ocen bardzo dobrych  ( o  10)

- spadek  ocen  dobrych  ( o 8 )

- wzrost ocen poprawnych ( o 1)

- wzrost     ocen  nieodpowiednich  ( o 3)

-  brak ocen nagannych

Symptomy pozytywne:

ü  znaczny spadek     liczby uwag 

ü  brak nagan dyrektora

ü  wzrost  ocen wzorowych

ü  wzrost ocen poprawnych

ü  brak ocen nagannych

Negatywne:

ü  wzrost  liczby    nagan wychowawcy

ü  spadek ocen bardzo dobrych

ü  spadek    ocen  dobrych

ü  wzrost     ocen  nieodpowiednich

III   Pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska

ü  Spadek  udokumentowanych działań uczniów na rzecz szkoły i środowiska.

ü  Spadek     liczby uczniów, którym wystawiono punkty.

ü  Niższa   liczba punktów  przeliczonych na jednego  ucznia.

Wniosek:

ü  W wielu obszarach pracy wychowawczej zauważa się wzrost parametrów. Wzrosła frekwencja na zajęciach, liczba uczniów bez spóźnień, zmniejszyła się ogólna liczba spóźnień uczniów na lekcje. Uczniowie otrzymali znacznie mniej uwag o nieodpowiednim zachowaniu. W II półroczu zwiększyła się liczba uczniów ze 100% frekwencją. Wystawiono znacznie więcej ocen wzorowych z zachowania.

ü  Spadkowi uległy parametry związane z pracą uczniów na rzecz szkoły i środowiska; naganami wychowawcy klasy oraz ocenami nieodpowiednimi z zachowania.

 

Ad 5.

Bezpieczeństwo w szkole

a/ bezpieczeństwo w szkole

W czerwcu 2019r.  r przeprowadzono ankietę „ Bezpieczeństwo uczniów SP w Garbnie”

Analiza danych uzyskanych w ankiecie: Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas 4-8 w roku szkolnym 2018/19 jest równie wysokie jak w roku ubiegłym . Mieści się w przedziale od 68 – 97 %. Stwierdzenie to wysuwa się na podstawie analizy odpowiedzi uczniów zdecydowanie tak” i „ raczej tak”

Z analizy odpowiedzi uczniów : „ zdecydowanie tak” i „ raczej tak” utworzono listę miejsc i sytuacji  w szkole w odniesieniu do bezpieczeństwa, szeregując je najbardziej bezpiecznych do mniej bezpiecznych.I tak :

 1. Klasa – 97,5 %
 2. Autokar – 92,6 %;

Przy odjazdach ze szkoły – 92,6%

 1. Stołówka – 92,4%
 2. Przebieralnie w-f – 89,8%
 3. Szatnia – 87,3%
 4. Przerwy – 84,8%
 5. Boisko – 79,7%
 6. Korytarz – 68,3%

Łazienki – 68,3%

Również z analizy ankiet skierowanych do uczniów klas 1-3 wynika, że miejscem, w którym przebywają oni najchętniej jest klasa – korytarz 62,5 % badanych. Co czwarty  uczeń chętnie przebywa na boisku – 25%. Najniższe wskaźniki uzyskała łazienka – 0 wskazań  i klasa  – 15,6%.

Taki rozkład odpowiedzi w przypadku młodszych dzieci jest podyktowany z pewnością naturalną potrzebą ruchu. Uczniowie na korytarzu mają więcej swobody i przestrzeni, urządzają swoje zabawy, spotykają się z kolegami z innych klas.Najmłodsi uczniowie nie czują się bezpiecznie na schodach – 68,7%. Co piąty  badany wskazuje  łazienka – 21,8%. Uczniów pytano także o to, czy w szkole spotykają ich różnego rodzaju nieprzyjemności t.j: popychanie ,przezywanie ,wyśmiewanie/ obrażanie/robienie głupich kawałów, rozpowszechnianie plotek, bicie/kopanie ,grożenie /zastraszanie , wykluczenie z grupy, celowe niszczenie własności, okradzenie ,wymuszanie pieniędzy.

Analizując odpowiedzi uczniów „ ani razu”,  doświadczanie w/w nieprzyjemności przedstawia się następująco:

 1. Okradzenie – 97,5%
 2. Wymuszanie pieniędzy – 94,9%
 3. Grożenie / zastraszenie – 84,8%
 4. Celowe niszczenie własności – 83,5%
 5. Bicie/kopanie – 81%
 6. Wykluczenie z grupy 69,6%

Rozpowszechnianie plotek – 69,6%

 1. Popychanie – 64,5%
 2. Wyśmiewanie – 59,5 %
 3. Przezywanie – 54,4%

Lista nieprzyjemności, których nasi uczniowie w minionym roku doświadczali najczęściej ( od 2 - 4 i więcej razy) jest następująca:

 1. Przezywanie – 37,9%
 2. Wyśmiewanie – 25,3%
 3. Rozpowszechnianie plotek – 25,3%
 4. Popychanie – 20,2%
 5. Wykluczenie z grupy – 18,9%

Jako sprawców w/w nieprzyjemności uczniowie wymieniają najczęściej kolegów ze swojej klasy. Na drugim miejscu lokują się uczniowie innych klas.  Sporadycznie wskazywani są nauczyciele i personel szkoły.

 

 

Uczniów klas młodszych pytano o sytuacje, które budzą w nich lęk. Najwięcej wskazań ( 23 ) uzyskały „ bójki”. Reakcją uczniów na te sytuacje jest najczęściej  płacz 13 wskazań i ucieczka – 12 wskazań. Uczniowie klas 1-3  o przykrych zdarzeniach najczęściej mówią swojej pani.W ankiecie zapytano także uczniów klas młodszych o to, jak najczęściej czują się w szkole. 84,4% badanych wskazuje na radosną „ minkę” a pozostali na „ zwyczajną minkę”. Nikt z badanych nie wskazał „ smutnej minki”.

Wnioski:

 1. W Szkole Podstawowej im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur  w Garbnie sytuacja związana z poczuciem bezpieczeństwa jest stabilna. Wskaźniki procentowe wysokie. Mieszczą się w przedziale 68 – 97% .
 2. Wysoki odsetek badanych  twierdzi, ze nie spotkała ich na terenie szkoły żadnego typu nieprzyjemność Wskaźniki procentowe dla odpowiedzi „ ani razu” w przypadku 7 różnych rodzajów nieprzyjemności mieszczą się w przedziale  69,6– 97,5%.
 3. Nieprzyjemności, które przytrafiają się naszym uczniom  ze strony innych to przezywanie, wyśmiewanie, popychanie, rozpowszechnianie plotek i wykluczenie z grupy.
 4. Najczęstszymi sprawcami nieprzyjemności są koledzy z klasy.

b/ Wypadki w szkole:

W II półroczu odnotowano 1 wypadek ucznia. Miejsce wypadku to korytarz szkolny. Uczeń doznał urazu zwichnięcia kciuka.

 

c/ Realizacja dyżurów

W  II półroczu  roku szkolnego  2018/19 wicedyrektor dokonał kontroli  :

ü   80 dyżurów   planowych   ( zgodnie z grafikiem)  -   1 obserwowany   dyżur w ciągu miesiąca u każdego nauczyciela

ü  10 pełnionych  z wyznaczenia za nieobecnych nauczycieli .

Podczas  kontroli zwracano uwagę na

-  obecność nauczyciela na dyżurze,

-   jakość prowadzonego dyżuru.

Wnioski:

- Do pełnienia dyżurów zobowiązanych było 16 nauczycieli.

- Podczas kontroli nie  zanotowano   nieobecności na dyżurze.

- Nauczyciele prawidłowo pełnią dyżury w sposób prawidłowy:  „ chodzą po korytarzu” , obserwują zachowania uczniów na korytarzu, zaglądają do łazienek, reagują na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów.

- Dyżurujący pamiętali o zaleceniach wydanych po I półroczu. Zaglądali do łazienek, szczególnie chłopców; dbali o to, aby w łazienkach nie gromadziła się zbyt duża liczba uczniów; w razie potrzeby odpowiednio reagowali.

 

Ad. 6

W Szkole Podstawowej w Garbnie pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie :

 1. zajęć specjalistycznych :
 • korekcyjno – kompensacyjnych;
 • logopedycznych;
 • rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne;
 • zajęć korygujących wady postawy;
 • zajęć rewalidacyjnych w postaci rehabilitacji ruchowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

 

 1. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

Dane statystyczne dotyczące uczniów objętych formami zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej za II półrocze roku szkolnego 2018/2019 :

 1. W Szkole Podstawowej w Garbnie liczba uczniów objęta różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej wynosi – 60 uczniow ( przedszkole oddział ‘’0”, szkoła podstawowa, gimnazjum kl. 3).

Stanowi to 58,8 % wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Garbnie.

 1. W przedszkolu pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 2 uczniów, co stanowi 11,4% wszystkich uczniów klasy ‘’ 0 ‘’.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom w przedszkolu:

 • Zajęcia korekcyjno- -kompensacyjne – 2 osoby;
 • Terapia logopedyczna – 2 osoby;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 1 osoba;

W przedszkolu : 1 osoba  korzysta z 2 form pomocy psychologiczno – pedagogicznej , 1 osoba korzysta z 3 form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 1. W szkole podstawowej pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 48 uczniów, co stanowi 32,2 % wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Wśród tych uczniów 3 osoby posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, co stanowi 9,3 % wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole podstawowej.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom w szkole podstawowej:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 44 osoby;
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 43 osoby;
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 44 osoby;
 • Terapia logopedyczna- 19 osób;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 11 osób;
 • Gimnastyka korekcyjna – 5 osób;
 • Zajecia z oligofrenopedagogiem – 3 osoby;
 • Rewalidacja – 1 osoba;

W szkole podstawowej: 27 osób korzysta z jednej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, co stanowi 33% wszystkich uczniów objętych pomocą, 37 osób korzysta z 2 lub 3 form pomocy, co stanowi 44 % wszystkich uczniów objętych pomocą . Z 4 i więcej form udzielanej pomocy korzysta 18 osób, co stanowi 23% osób korzystających z w/w form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. W  3 klasie gimnazjum, pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęte są 12 osób, co stanowi 54,5% wszystkich uczniów gimnazjum.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom gimnazjum:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 10 osób;
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 8 osób;
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 9 osób;
 • Terapia logopedyczna – 0;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 1 osoba;

 

W gimnazjum : 3 osoby korzystają z 1 formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej,co stanowi 25% uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną,   8 osób korzysta z 2 lub 3 form pomocy, co stanowi 66,6% uczniów objętych pomocą. 1 osoba korzysta z 4 i więcej form pomocy, co stanowi 8,33% wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w gimnazjum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontrola rodzicielska w Internecie PDF Drukuj

Nie możemy i nie powinniśmy izolować dzieci od Internetu, ale powinnością każdego rodzica jest kontrolowanie miejsc, do których zaglądają jego pociechy. Można długo wymieniać rodzaje szkodliwych treści dostępnych w internecie: strony eksponujące przemoc i erotykę, strony pornograficzne, wulgarne przekazy, rasizm i ksenofobia, oddziaływanie sekt, rożne formy psychomanipulacji, używki i hazard. Taka już jest specyfika internetu, że łączy w sobie kopalnię wiedzy i wielki śmietnik. Przed wszystkimi tymi szkodliwymi treściami chronimy dzieci w realnym świecie. Tymczasem zapominamy jednak, że dzieci mogą bez trudu trafić na nie w świecie wirtualnym.

Najważniejsze jest, aby zdać sobie sprawę z metod i technik stosowanych nie raz w Internecie. Bywa że i dorosły człowiek może się w tym po prostu pogubić, a co dopiero dziecko, które wchodząc w wirtualna rzeczywistość często narażone jest na psychomanipulacje, mechanizmy, pod wpływem których trudno będzie się mu oprzeć przed obejrzeniem takiej czy innej strony, rozmowie z kimś obcym- dla dziecka spragnionego poznawania świata to bardzo fascynujące…

Najskuteczniejszym sposobem kontrolowania tego, co pociecha robi w sieci, jest towarzyszenie jej w zabawie przy komputerze. Nie możemy jednak być przy dziecku zawsze i w każdej sytuacji ani sprawdzać go na każdym kroku, gdy wkroczy w wiek nastoletni. Wówczas z pomocą przychodzą rozwiązania technologiczne, opracowane przed laty oraz rozwijane do dziś.

Program do kontroli rodzicielskiej daje możliwość kontrolowania dzieci przy komputerze przez rodziców i opiekunów. Oprogramowanie kontroli rodzicielskiej pozwala blokować dostęp do stron pornograficznych oraz innych niestosownych materiałów. Rodzice mogą również ograniczyć korzystanie z danych programów, jak i ustawić limity czasowe, w których dzieci mogą logować się do komputera.

Popularne programy do kontroli rodzicielskiej

Najczęściej pobierane narzędzia pozwalające kontrolować poczynania dziecka to BeniaminVisual Porn Blocker FreeOpiekun Dziecka w Internecie.

Założenie blokady rodzicielskiej w telefonie jest bardzo rozsądnym posunięciem. Dzięki niej nasze dziecko nie będzie w stanie np. przypadkowo lub nieświadomie skasować cennych plików czy aplikacji. Uniemożliwi również zainstalowanie niepożądanych przez nas programów na telefonie oraz – a może przede wszystkim – zablokuje strony internetowe o treściach nieprzeznaczonych dla najmłodszych. Pokażemy, jak szybko i skutecznie wprowadzić kontrolę rodzicielską w telefonach z Androidem.

Istnieje kilka opcji, aby taką kontrolę rodzicielską założyć w naszym smartfonieJeśli posiadamy czystego Androida wystarczy wejść w zakładkę „ustawienia”, wybrać pole „użytkownicy” i wybrać opcję dodania nowego użytkownika. W tym momencie wybieramy „profil z ograniczonym dostępem” i konfigurujemy zabezpieczenie (np. wzór lub kod). Po kliknięciu w nowy profil możemy nadać mu dowolną nazwę. Z listy programów możemy wybrać te, z których nasze dziecko będzie mogło korzystać oraz wyłączyć te do których nie chcemy aby miało dostęp. Możemy przykładowo nie zaznaczać przeglądarek internetowych, wtedy dziecko nie będzie korzystało z Internetu w naszym smartfonie. Wybór profilu jest możliwy z poziomu odblokowywania telefonu.

Jeżeli umożliwiliśmy dziecku korzystanie z androidowego sklepu, warto również tutaj skonfigurować kontrolę rodzicielską. W tym celu wchodzimy na googlowski Sklep Play, wchodzimy w „menu” i „ustawienia”. W tym miejscu mamy możliwość wybrania opcji „kontrola rodzicielska” – włączamy ją. Ustalamy kod PIN w celu ochrony przed wyłączeniem ustawień przez dziecko. Następnie wchodzimy w „aplikacje” i mamy możliwość ustawienia kategorii wiekowych przypisanych do aplikacji (tzw. PEGI) odpowiednich dla naszego dziecka. Wtedy wyświetlane gry i programy będą odpowiednio dopasowane do jego wieku.

Niestety nie każdy z nasz posiada czystego Androida na swoim telefonie. Jak wtedy włączyć kontrole rodzicielską? Część producentów, pomimo znacznych zmian, umożliwia tworzenie osobnych profili na telefonie – w tym o ograniczonym dostępie. Generalnie sposób konfiguracji powinien być podobny jak w przypadku czystego Androida. Postępujemy wtedy analogicznie do wskazówek opisanych powyżej.

Jednak niektórzy producenci, usuwają tą możliwość ze swoich nakładek. Co wtedy? Alternatywą dla systemowych rozwiązań kontroli rodzicielskiej są programy zewnętrzne ze sklepu Google, które działają na podobnej zasadzie, a czasem bywają skuteczniejsze. Generalna zasada działania większości tych programów opiera się na możliwości wybrania aplikacji z których dziecko może korzystać, a z których nie. Niektóre programy oferują dodatkowe opcje, np. umożliwiają wybór ilości czas dostępu do danej aplikacji. Jest to bardzo przydatne narzędzie w sytuacji gdy uważamy, że nasze dziecko zbyt długo korzysta z danej aplikacji lub za dużo spędza czasu na swojej ulubionej grze mobilnej. W niektórych przypadkach mamy dostęp do raportów z aplikacji – możemy między innymi sprawdzić jakie strony internetowe odwiedzało nasze dziecko. Niektóre z aplikacji pozwalają na zdalne zarządzanie smartfonem, po uprzednim zalogowaniu się na wcześniej założone konto. Niektóre zaś, dzięki funkcji geolokalizacji umożliwiają zlokalizowanie naszego urządzenia.

Opcji ochrony naszego dziecka przed niechcianymi treściami i zbyt długim czasem spędzonym przed ekranem telefonu jest wiele. Możliwości kontroli rodzicielskiej wbudowane w samego androida niewątpliwie wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo najmłodszych. Zawsze można wspomóc się zewnętrznymi aplikacjami, które niejednokrotnie są mocno rozbudowane i maja sporo dodatkowych i przydatnych funkcji. Pamiętajmy jednak, że sama programowa ochrona to nie wszystko. Ważne jest aby mieć świadomość czyhających zagrożeń.

 

 
Ocena sytuacji wychowawczej I półrocza roku szkolnego 2018/19 PDF Drukuj

1.Realizacja strategii postępowania ucznia z trudnościami.

2.Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2018/19:

a/ uroczystości szkolne,

b/ imprezy klasowe

c/ współpraca z rodzicami

d/ realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

3. Pomoc uczniom

4..Efekty pracy wychowawczej w statystyce

5.Bezpieczeństwo w szkole

6.Różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zał. 1

 

Po analizie z dydaktyczno- wychowawczej  półrocznej   zespół nauczycieli wychowawców przeanalizował osiągnięcia dydaktyczno -  wychowawcze i sporządził listę uczniów do pracy w I półroczu 2018/19 i

proponuje objąć  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  pod nadzór wychowawcy :

ü  31 uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III – 6 uczniów, w IV-VIII- 16 uczniów ,w  gimnazjum- 9 uczniów;

ü  7 uczniów   ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

I-III- brak ;  IV –VIII  - 7 uczniów  , w gimnazjum- brak  ,

ü  1  uczeń  z licznymi spóźnieniami na lekcje .

ü  3 uczniów     wykazujących agresję słowną

ü  2  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami - w tym w klasach I-IIIsp – brak   ; IV-VIIIsp-2  uczniów ;  w gimnazjum – brak

ü  3  uczniów   z problemami emocjonalnymi związanymi z trudną sytuacją w domu

ü  3 uczniów z nieodpowiednim  zachowaniem

ü  14 uczniów z naganami  wychowawcy.

ü  1 ucznia z naganą dyrektora

 

 

Ad. 2.

Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w  I półroczu roku szkolnego  2016/17:

a/ uroczystości szkolne,

b/ życie klasy,

c/ współpraca z rodzicami/ spotkania klasowe,

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych,

e/ inne programy realizowane z uczniami.

a/ uroczystości szkolne

W I półroczu  zrealizowano wszystkie uroczystości i imprezy zaplanowanie w kalendarzu

 

 

 

b/ życie klasy

ü  imprezy klasowe

a/ imprezy klasowe- 78 :

 • W   grupach przedszkolnych  – 13,   I- III – 40 ; w klasach IV-VIII- 20; w gimnazjum-5

b/ imprezy plenerowe- ogniska

 • W klasach I- III – 1 ;
 • w klasach IV-VIII -2;
 • w klasie III gimnazjum-0

c/wycieczki

 • forma wyjazdowa:

ü  w grupie przedszkolnej  - 2

ü  W klasach I- III – 2

ü  w klasach IV-VIII- 4 ,

ü  klasie III gim  – 1

 • Po okolicy- I-III – 2

d/ spektakle/ spotkania  profilaktyczne - 0

e/ udział w przedstawieniach :

- „ Dorotka po drugiej stronie tęczy”, „ Piotruś Pan”, „ Mitologia”, „ Kolumbowie”

 • koncerty  muzyczne/ musicale

 

- „ Historia muzyki rockowej”, „ Muzyka Chopina”

 

 

 

c/ Spotkania z rodzicami/ pedagogizacja rodziców

W większości klas odbyły się po 2 spotkania ogólne z rodzicami. W  klasie pierwszej  -  4 spotkania; w klasie 2 i 6 – 3 spotkania.

Frekwencja rodziców na spotkaniach wyniosła w:

- klasach I-III sp- 76,9 %/ 79%/

-klasach IV-VIII sp- 80,5% / 76%

- klasach II-III gim- 47%/59,33%

- w całej szkole – 70%/ 67,3 %

Zaobserwowano wzrost   frekwencji rodziców na zebraniach w poziomie klas IV – VIII i gimnazjum.

Natomiast w poziomie klas 1-3 frekwencja spadła o 2,1%.

Pedagogizacja rodziców:

ü  pedagogizacja rodziców była prowadzona przez wychowawców - frekwencja  80,15%/ 67,7%

ü  w gimnazjum podczas spotkań z rodzicami nie przeprowadzono żadnej pedagogizacji.

 

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych:

Wszyscy wychowawcy w swoich sprawozdaniach deklarują   realizację zadań  wychowawczych , w tym:

-programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” ( oprócz klas I-III sp) oraz zadań priorytetowych dotyczących:

ü  Zasad zachowania

ü   Praw Człowieka, dziecka

ü  Bezpieczeństwa ( szeroko rozumianego)

ü  Zdrowia

ü  Antydyskryminacji

ü  Wolontariatu.

ü  Kształtowania postaw patriotycznych

ü  Wychowania do wartości

ü  Ukazywania sposobów skutecznego uczenia się

 

 

e/ Inne programy dla uczniów:

 

„Trzymaj formę”

Program zainicjowany  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program realizowany jest metodą projektu dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Adresaci :  uczniowie szkół podstawowych (V-VI) oraz ich rodzice i opiekunowie

 

 

„ Bezpieczny Puchatek”

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz dyplom dla uczniów.

„ Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Działania w 2018 roku, traktujemy jako pierwszy krok do wzmacniania Autorytetu, a będą rozwijane w przyszłości.Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Ad.3 Pomoc uczniom/opieka nad uczniami dotycząca:

1. Dożywiania:

a/ Bezpłatne obiady  z MOPS  Korsze i Kętrzyn -  103 /119 , w tym:

 

 

I semestr

przedszkole

Sp

Gim

MOPS

4

43

8

I pół 18/19 – 55 – 31,6%

I pół 17/18  -  70   - 34,48%

 

Liczba uczniów korzystających z bezpłatnego dożywiania w I półroczu danego roku wyniosła- 55 / ( było 70 )

 

b/ płatne obiady-  83  ( 47,7%) + 24 obiady w grupie przedszkolnej 3-4-5 latki

 • Przedszkole -  18 osób ( pełny obiad ) + 1 zupa
 • Sp – 57 osób  ( pełny obiad ) + 1  zupa
 • Gim – 8 osób ( pełny obiad )

 

Ogólnie:

-  z  pełnych obiadów  korzysta w szkole –138 uczniów ( 79,3%) + dzieci z oddziału przedszkolnego 3-4-5 latków ( 24 obiady)

- z zup- 2  uczniów

 

c/„Mleka z klasą

w ramach akcji zorganizowanej przez ARR-  83 -  100%  dzieci  klas 1- 5   otrzymuje bezpłatnie  mleko.

 

d/„Owoce w szkole” –w ramach programu rządowego – 83- 100%  uczniów klas 1- 5  szkoły podstawowej objętych jest ww. programem

 

2. Pomocy materialnej

a/  Stypendia socjalne:

W I s skorzystało:

Razem

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

35 – 23,3%

27 – 21,1%

8 – 36,4 %

53 – 33,3 %

39 – 30,7%

14 – 43,74 %

Z pomocy stypendialnej skorzystało 35/ 53   uczniów  w tym:

 • w szkole podstawowej- 27  uczniów, co stanowi  21,1%
 • w gimnazjum -8 co stanowi 36,4%

 

b/.Wyprawki dla uczniów:

nie przyznano wyprawek

 

c/ Stypendia Motywacyjne Burmistrza

10 uczniów  otrzymało stypendium motywacyjnego Burmistrza Korsz, w tym 1 uczeń  stypendium podwójne.

Stypendia naukowe – 1 uczennica (  Skrzydel M, ). Stypendia artystyczne – 10 uczniów

( Minksztyn N,  M, Iwańska M, Skrzydel M, Baran D, Małyska J, Hul J, Bura A, Szachniewicz P, Paluch P, Iwańska Z ).

W ubiegłym roku  przyznano stypendium 12  uczniom naszej szkoły.

 

e/  Zasiłek losowy  dla ucznia- w bieżącym półroczu nie przyznano

 

 

Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce

Sytuacja wychowawcza

Uwagi  o nieodpowiednim zachowaniu:

Klasa

 

Liczb ogółem

Uczniowie z uwagami

Uczniowie bez uwag

I sp

13

0

0

13

2 sp

9

0

0

9

3 sp

11

9

3

8

33

9

3

30

4 sp

26

48

9

17

5sp

22

76

12

10

6 SP

9

97

5

4

7 sp

19

25

13

6

8 sp

19

24

9

10

95

270

48

47

3g

22

114

15

7

22

114

15

7

Szkoła 18/19

150

393

66- 44%

84- 56%

Szkoła 17/18

159

401

70 – 44 %

89 – 56%

Klasa

 

Liczba uczniów spóźniających się

Uczniowie bez spóźnień

I sp

13

1

12

2 sp

9

0

9

3a sp

11

3

8

 

33

4

29

4 sp

26

0

26

5sp

22

5

17

6 SP

9

6

3

7 sp

19

5

14

8sp

19

4

15

 

95

20

75

3g

22

14

8

 

22

14

8

Szkoła

18/19

150

38 – 25,3%

112 – 74,6%

Szkoła

17/18

159

50 – 31,4%

109 – 68,5%

 

Ze 100% frekwencją”

Klasa

 

Liczba/%

Nazwiska i imiona uczniów

I sp

13

1

Pawelczyk Justyna

2 sp

9

1

Kasperek Jan

3a sp

11

3

Baranowska Zuzanna, Kietliński Jakub, Pawelczyk Lena

 

33

5

 

4 sp

26

1

Rutkowska Michalina

5sp

22

0

6 SP

9

1

Puchta Roksana

7 sp

19

1

Małyska Joanna

8 sp

19

0

 

 

95

3

 

2g

22

0

 

22

0

 

Szkoła

18/19

150

8

 

Szkoła

17/18

159

12

Spóźnienia  na lekcje :

Klasa

 

Liczb ogółem

Usprawiedliwione

Nieusprawiedliwione

I sp

13

2

2

0

2 sp

9

0

0

0

3a sp

11

3

3

0

 

33

5

5

0

4 sp

26

0

0

0

5sp

22

22

15

7

6 SP

9

23

1

22

7 sp

19

8

5

3

8 sp

19

4

0

4

 

95

57

21

36

2g

22

11

6

5

 

22

11

6

5

Szkoła 18/19

150

73(0,48)

32(0,21)

41( 0,27)

Szkoła 17/18

159

115 ( 0,72)

72 ( 0,45)

43 (0,27)

Praca na rzecz szkoły i środowiska/ aktywność uczniów

 

 

Punkty

 

Klasa

 

Liczba uczniów

Ilość punktów

Średnio na ucznia

I sp

13

-

-

-

2 sp

9

-

-

-

3a sp

11

-

-

-

 

33

0

0

0

4 sp

26

10

200

20

5sp

22

14

155

7

6 SP

9

8

120

15

7 sp

19

19

355

19

8 sp

19

18

185

10

95

69

1015

14,71

2g

22

22

450

20

 

22

22

450

20

Szkoła

18/19

150

91

1465

16,09

Szkoła

17/18

159

86

1155

13,43

Analiza danych w odniesieniu do I półrocza  roku szkolnego 2017/18:

I. Dotyczących frekwencji

1.spadek    frekwencji (1,47 %), w odniesieniu do I półrocza roku szkolnego 2017/18

2. spadek  liczby uczniów ze 100% frekwencją   ( o 4  )

3.  spadek    spóźnień  ( liczbowo o 42 )

4.  spadek   spóźnień  usprawiedliwionych na lekcje  ( liczbowo- o 40)

5. utrzymująca się na tym samym poziomie liczba spóźnień nieusprawiedliwionych

6.  wzrost  liczby   uczniów bez spóźnień

7. spadek liczby uczniów spóźniających się na lekcje ( liczbowo o 12)

 

 

Symptomy pozytywne:

ü  spadek    spóźnień

ü  wzrost  liczby   uczniów bez spóźnień

ü  spadek liczby uczniów spóźniających się na lekcje ( liczbowo o 12)

ü  utrzymująca się na tym samym poziomie liczba spóźnień nieusprawiedliwionych

Symptomy negatywne:

ü  spadek    frekwencji (1,47 %),

ü  spadek  liczby uczniów ze 100% frekwencją

ü  spadek   spóźnień  usprawiedliwionych na lekcje

 

 

II/ Zachowania

1. spadek ogólnej liczby uwag o nieodpowiednim zachowaniu ( liczbowo o 8)

2. spadek    liczby uczniów z  uwagami  ( liczbowo  o 4)

2. spadek liczby uczniów bez uwag  ( liczbowo o 5 )

3   wzrost   nagan wychowawcy ( liczbowo o 2)

4. pojawienie się  nagany dyrektora

 

4.Ocen zachowania :

-  wzrost   ocen wzorowych ( liczbowo o 20 )

-  spadek  ocen bardzo dobrych  ( o  2)

-  spadek   ocen  dobrych (o 9)

-  wzrost ocen poprawnych  ( o 2)

-  spadek     ocen  nieodpowiednich  ( o 4)

-  brak ocen nagannych

 

Symptomy

pozytywne:

ü  spadek ogólnej liczby uwag o nieodpowiednim zachowaniu ( liczbowo o 8)

ü  spadek    liczby uczniów z  uwagami  ( liczbowo  o 4)

ü  wzrost   ocen wzorowych ( liczbowo o 20 )

ü  spadek     ocen  nieodpowiednich  ( o 4)

ü  brak ocen nagannych

Negatywne:

ü  spadek liczby uczniów bez uwag  ( liczbowo o 5 )

ü  wzrost   nagan wychowawcy ( liczbowo o 2)

ü  pojawienie się  nagany dyrektora

 

 

III/ Pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska

 

ü   wzrost   liczby  punktów za pracę na rzecz szkoły i środowiska (  liczbowo o  310)

ü   Wzrost  liczby uczniów, którym wystawiono punkty

ü   Wzrost     liczby punktów  przeliczonych na ucznia

 

Ad 5.Bezpieczeństwo w szkole

a/Próbna ewakuacja  z budynku

Ze względu na prace remontowe związane z termomodernizacją budynku, próbna ewakuacja nie odbyła się. Zostanie przeprowadzona wiosną w II półroczu.

 

b/ Wypadki w szkole:

W I półroczu roku szkolnego 2018/19 nie zgłoszono żadnego wypadku, który miałby miejsce na terenie szkoły.

Ad. 6  Różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

W Szkole Podstawowej w Garbnie pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie :

 1. zajęć specjalistycznych :
 • korekcyjno – kompensacyjnych;
 • logopedycznych;
 • rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne;
 • zajęć korygujących wady postawy;
 • zajęć rewalidacyjnych w postaci rehabilitacji ruchowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

 

 1. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

 

Dane statystyczne dotyczące uczniów objętych formami zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 :

 1. W Szkole Podstawowej w Garbnie liczba uczniów objęta różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej wynosi – 60 uczniow ( przedszkole oddział ‘’0”, szkoła podstawowa, gimnazjum kl. 3).

Stanowi to 58,8 % wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Garbnie.

 1. W przedszkolu pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 2 uczniów, co stanowi 11,4% wszystkich uczniów klasy ‘’ 0 ‘’.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom w przedszkolu:

 • Zajęcia korekcyjno- -kompensacyjne – 2 osoby;
 • Terapia logopedyczna – 2 osoby;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 1 osoba;

 

W przedszkolu : 1 osoba  korzysta z 2 form pomocy psychologiczno – pedagogicznej , 1 osoba korzysta z 3 form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 1. W szkole podstawowej pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 48 uczniów, co stanowi 32,2 % wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Wśród tych uczniów 3 osoby posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, co stanowi 9,3 % wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole podstawowej.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom w szkole podstawowej:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 44 osoby;
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 43 osoby;
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 44 osoby;
 • Terapia logopedyczna- 19 osób;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 11 osób;
 • Gimnastyka korekcyjna – 5 osób;
 • Zajecia z oligofrenopedagogiem – 3 osoby;
 • Rewalidacja – 1 osoba;

W szkole podstawowej: 27 osób korzysta z jednej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, co stanowi 33% wszystkich uczniów objętych pomocą, 37 osób korzysta z 2 lub 3 form pomocy, co stanowi 44 % wszystkich uczniów objętych pomocą . Z 4 i więcej form udzielanej pomocy korzysta 18 osób, co stanowi 23% osób korzystających z w/w form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. W  3 klasie gimnazjum, pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęte są 12 osób, co stanowi 54,5% wszystkich uczniów gimnazjum.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom gimnazjum:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 10 osób;
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 8 osób;
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 9 osób;
 • Terapia logopedyczna – 0;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 1 osoba;

 

W gimnazjum : 3 osoby korzystają z 1 formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej,co stanowi 25% uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną,   8 osób korzysta z 2 lub 3 form pomocy, co stanowi 66,6% uczniów objętych pomocą. 1 osoba korzysta z 4 i więcej form pomocy, co stanowi 8,33% wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w gimnazjum.

 

 

 

 

 

 

 

 
Ocena sytuacji wychowawczej II półrocza roku szkolnego 2017/18 PDF Drukuj

1.Realizacja strategii postępowania z uczniem z trudnościami.

2.Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2017/18:

a/ uroczystości szkolne,

b/ imprezy klasowe

c/ współpraca z rodzicami

d/ realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

3. Pomoc uczniom

4..Efekty pracy wychowawczej w statystyce

5.Bezpieczeństwo w szkole

6.Realizacja projektu.

7.Różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ad.1. Realizacja strategii postępowania z uczniem z trudnościami

W II półroczu  roku szkolnego 2017/18  „Strategią postępowania z uczniami z SP w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  objęto :

 

ü  44 uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III – 14 uczniów, w IV-VII- 19 uczniów ,w klasach II-III gim- 11 uczniów;

ü  7 uczniów   ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

I-III- 1 uczeń;  IV –VII  - 5 uczniów  , w klasach I-III gimnazjum- 1 uczeń  ,

ü  3  uczniów z licznymi spóźnieniami na lekcje .

ü  1 ucznia    wykazującego agresję słowną

ü  12  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami - w tym w klasach I-IIIsp – 2 uczniów  ; IV-VIIsp-8 uczniów ;  II-III gimnazjum-2 uczniów

ü  1 ucznia  z problemami emocjonalnymi związanymi z trudną sytuacją w domu

ü  7 uczniów z nieodpowiednim  zachowaniem

ü  13 uczniów z naganami  wychowawcy.

 

 

Wychowawcy na zakończenie semestru sporządzili sprawozdania z realizacji strategii uczniów z  trudnościami.

 

Na zakończenie II półrocza  roku szkolnego 2017/18 zespół nauczycieli wychowawców przeanalizował osiągnięcia dydaktyczno -  wychowawcze i sporządził listę uczniów do pracy w I półroczu  2018/19.

Zespół proponuje objąć  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  pod nadzór wychowawcy :

ü  36/ 36  uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III – 8/ 11 uczniów,

- w IV-VIII- 24 /19

- w klasach III gim- 4/6

ü  13/5     ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

- I-III- 1/2/

-  IV -VIII-  11/2

-  w III gimnazjum- brak/1

ü  3/4 uczniów z licznymi spóźnieniami na lekcje

ü  7/10  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami

- w tym w klasach I-IIIsp – brak/2

- IV-VIIIsp- 7/6

- gimnazjum- brak/2

 

ü  11 uczniów z naganami wychowawcy

 

Ad. 2.

Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2017/18:

a/ uroczystości szkolne,

b/ życie klasy

c/ współpraca z rodzicami/ spotkania klasowe

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

e/ inne programy realizowane z uczniami

a/ uroczystości szkolne

W II semestrze zaplanowano w kalendarzu imprez 17  form uroczystości. Wszystkie zostały zrealizowane. Dodatkowo zrealizowano 6 innych imprez.   A są to:

-Mazurska Olimpiada Lekkoatletyczna dla dzieci – 09 .06.18r

-  Żywa lekcja historii pt. „Gród i drużyna Mieszka I”.- 27.04.18r.

- koncerty muzyczne, przedstawienia, wyjazdy i wycieczki.

b/ życie klasy

ü  imprezy klasowe

Wszyscy wychowawcy zaplanowali  imprezy klasowe  realizowane w klasach lub w formach wyjazdowych,   zgodnie z oczekiwaniami uczniów i przy akceptacji rodziców na etapie planowania zamierzeń wychowawczych w klasie

a/ imprezy klasowe- 30/79 :

b/ imprezy plenerowe- ogniska – 5/0

c/wycieczki 34/19

d/ spektakle profilaktyczne

 • „ Wielkanocny zajączek”

 

e/ udział w spektaklach

 

-  Przedstawienie „ Pipi” - ( uczniowie z klas 0 –I)

 

f/ pokazy

Pokaz rycerski „ Gród i drużyna Mieszka I” - ( wszyscy uczniowie)

 

Pokaz cyrkowy- ( wszyscy uczniowie)

 

f/ koncerty muzyczne

 

- Koncert muzyczny „ Muzyka Country ” ( uczniowie klas IV – VII i II – III gimnazjum)

 

 

f/ udział w konkursach

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - "Bezpieczne wakacje" -org. Hotele Polskie Dzieciom – III  miejsce w Polsce w kat.szkół  - praca zbiorowa

Ogólnopolska Olimpiada Panda – Przyroda – wyróżnienie Maria Iwańska ( 6 miejsce), Marta Skrzydel ( 7 miejsce)

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR 2018" – wyróżnienie Aleksandra Bura

Międzynarodowy Konkurs „ Z matematyką przez świat” – Marta Skrzydel ( zakwalifikowała się do II etapu konkursu)

- Gminny Konkurs Ortograficzny -  I miejsce  M. Przewłocki

- Gminny Konkurs Recytatorski – II miejsce Z. Baranowska

- Gminny Konkurs organizowany przez MOK Korsze na ozdoby świąteczne – I miejsce kat. stroiki – Weronika Sadlak

- Konkurs Plastyczny organizowany przez CK w Kętrzynie – wyróżnienie – kat. stroik wielkanocny – Oliwia Urbanowicz

- Konkurs Plastyczny „ Dbam o swoje bezpieczeństwo” – wyróżnienie uczniowie kl. 2SP

- Konkurs Plastyczny Państwowej Inspekcji Pracy „ Bezpieczne wakacje” – I m – Marta Skrzydel

 

g/ zawodach sportowych

 

Mazuriada - Mazurska Olimpiada Lekkoatletyczna dla dzieci – 2 miejsce ( uczniowie klas III)

Bieg Bartów – III miejsce – Karol Szytek

 

 

c/ Spotkania z rodzicami/ pedagogizacja rodziców

We wszystkich klasach  odbyły się po 2 spotkania ogólne z rodzicami.

Frekwencja rodziców na spotkaniach wyniosła w:

- w całej szkole – 64,44%/ 68,78%

 

 

Pedagogizacja rodziców:

ü  pedagogizacja rodziców była prowadzona przez wychowawców  oraz pedagoga szkolnego;  frekwencja 72,8 %/ 68,8%

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych:

Wszyscy   wychowawcy   systematycznie realizowali zadania  wychowawcze w zakresie :

-programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” ( oprócz klas I-III sp)

-zadań priorytetowych dotyczących:

ü  savoir vivre’u

ü   Praw Człowieka, dziecka

ü  Bezpieczeństwa ( szeroko rozumianego)

ü  Zdrowia

ü  Antydyskryminacji

ü  Uczenia przez całe życie

ü  Jak się uczyć

ü  Wolontariatu .

 

e/ Inne programy dla uczniów:

 

„Trzymaj formę”

Jak co roku w projekcie tym brali  udział uczniowie klas V-VII sp oraz II-III gimnazjum. Projekt profilaktyczny organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kętrzynie  pod patronatem Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Zdrowia. Zadania  projektu realizowane były  w ramach przedmiotów: przyroda, biologia, wychowanie fizyczne,  wychowanie do życia w rodzinie oraz programu profilaktyczno- zdrowotnego realizowanego przez pielęgniarkę szkolną. Ww. program promuje aktywny styl życia, prawidłowe zasady odżywiania, walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

„ Nie pal przy mnie, proszę”

Program edukacji antytytoniowej skierowany do uczniów klas I – III realizowany był w II półroczu roku szkolnego 2017/18 w klasach trzecich. W ramach programu przeprowadzono po 5 zajęć warsztatowych w każdej klasie.

Ad.3 Pomoc uczniom/opieka nad uczniami dotycząca:

1. Dożywiania:

Po rozpoznaniu potrzeb uczniów i ich rodzin przez wychowawców , pedagoga, nauczycieli oraz współpracy z MOPS w Korszach - wszyscy uczniowie potrzebujący pomocy zostali objęci pomocą w zakresie dożywiania różnego różnymi formami:

a/ Bezpłatnych obiadów z MOPS  Korsze/ Kętrzyn

 

 

II półrocze 17/18

Razem

Przedszkole - 35

Sp- 99

Gim-21

155

MOPS

8

46

14

68

Płatne

27

53

7

87

 

Liczba uczniów korzystających z bezpłatnego dożywiania w II półroczu roku szkolnego 2017/18 wyniosła-   68/ 82

 

b/ płatnych pełnych obiadów- 87/ 61

 

 • W przedszkolu  – 27/ 13 pełnych  obiadów
 • W  SP -  53/ 36
 • W Gimnazjum- 7/ 12

c/ z zup płatnych – 5 osób

 • W przedszkolu  - 2 osoby
 • W  SP -  3 osoby

 

 

 

d/„Mleka z klasą

w ramach akcji zorganizowanej przez ARR- 86/ 141  - 100%  dzieci  klas I-V   otrzymuje bezpłatnie  mleko.

e/„Owoce w szkole” –w ramach programu rządowego –86/88  - 100%  uczniów klas I – V szkoły podstawowej objętych jest ww. programem

 

2. Pomocy materialnej

a/  Stypendia socjalne:

W  II półroczu  z pomocy stypendialnej  skorzystało  49/68   uczniów w tym:

 • 35/ 45 w sp – 27,7%
 • 14/23 - w  gimnazjum – 43,7%

 

 

b/.Wyprawki dla uczniów:

Nie przyznano.

 

c/ Stypendia Motywacyjne Burmistrza

Stypendium motywacyjne Burmistrza Korsz otrzymało 15 uczniów:

 

 • 4 uczniów za wyniki w nauce : Szachniewicz Patryk, Skrzydel Marta, Iwańska Zuzanna, Bura Aleksandra
 • 3 uczniów za osiągnięcia sportowe: Szachniewicz Patryk, Bura Aleksandra, Hul Julia
 • 8 uczniów za osiągnięcia artystyczne: Minksztyn Natalia, Puchta Roksana, Gałecka Dominika, Orłowska Maja, Iwańska Maria, Skrzydel Marta, Lasek Wiktoria, Borucka Anna

 

e/  Zasiłek losowy  dla ucznia- w bieżącym półroczu  i roku szkolnym  nie przyznano

 

.

Analiza danych w odniesieniu do   roku szkolnego 2016/17:

 1. I. Dotyczących frekwencji

1. spadek   frekwencji (o 2,02%), w odniesieniu do  roku szkolnego 2016/17;

2. spadek   liczby uczniów ze 100% frekwencją  w porównaniu do roku 16/17 ( liczbowo o 4 uczniów mniej )

3.  znaczny  spadek  ogólnej liczby   spóźnień w porównaniu z rokiem poprzednim    ( liczbowo- o 131)

4. wzrost  liczby spóźnień usprawiedliwionych  ( liczbowo o 39)

5. znaczny spadek liczby spóźnień nieusprawiedliwionych ( liczbowo o 170)

5.  spadek liczby   uczniów bez spóźnień - liczbowy (  o 25 uczniów mniej ) w porównaniu z rokiem 16/17

 

 

Symptomy pozytywne:

ü   znaczny  spadek  ogólnej liczby   spóźnień w porównaniu z rokiem poprzednim    ( liczbowo- o 131)

ü   wzrost  liczby spóźnień usprawiedliwionych  ( liczbowo o 39)

ü   znaczny spadek liczby spóźnień nieusprawiedliwionych ( liczbowo o 170)

 

Symptomy negatywne:

 

ü  spadek   liczby uczniów ze 100% frekwencją

ü  spadek frekwencji

ü  wzrost  liczby spóźnień nieusprawiedliwionych  ( liczbowo o 7)

ü  spadek liczby   uczniów bez spóźnień((  o 25 uczniów mniej ) w porównaniu z rokiem 16/17)

 

II                  Zachowania

1.  znaczny wzrost    liczby uwag  ( liczbowo o 175 )

2.  wzrost  liczby    nagan wychowawcy w odniesieniu do roku 2016/17 ( liczbowo o 4)

3.  brak nagan dyrektora

4.  Ocen zachowania :

-  wzrost  ocen wzorowych ( o 9)

-  wzrost    ocen bardzo dobrych  ( o  6)

- spadek    ocen  dobrych  ( o 6)

- wzrost ocen poprawnych ( o 3)

- spadek    ocen  nieodpowiednich  ( o 3)

-  brak ocen nagannych

 

Symptomy pozytywne:

 

ü  brak nagan dyrektora

ü  wzrost  ocen wzorowych ( o 9)

ü  wzrost    ocen bardzo dobrych  ( o  6)

ü  spadek    ocen  dobrych  ( o 6)

ü  spadek    ocen  nieodpowiednich  ( o 3)

ü  brak ocen nagannych

ü

Negatywne:

ü  znaczny wzrost    liczby uwag  ( liczbowo o 175 )

ü   wzrost  liczby    nagan wychowawcy w odniesieniu do roku 2016/17 ( liczbowo o 4)

 

 

III    Pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska

ü  Znaczny wzrost   udokumentowanych działań uczniów na rzecz szkoły i środowiska

 

ü  Wzrost     liczby uczniów, którym wystawiono punkty

ü  Wyższa   liczba punktów  przeliczonych na jednego  ucznia

 

Wniosek:

Poprawa sytuacji wychowawczej w porównaniu z rokiem ubiegłym 16/17 dotyczyła następujących obszarów:

-  spóźnienia na lekcje

- usprawiedliwianie spóźnień

- nagany  dyrektora

- oceny z zachowania ( wzrost – wzorowych i bardzo dobrych ; spadek – nieodpowiednich; brak - nagannych)

- prace na rzecz szkoły i środowiska

 

 

Spadek  parametrów wychowawczych w odniesieniu do stanu z końca ubiegłego roku 16/17  dotyczy :

- frekwencja

- uczniowie ze 100% frekwencją

- uwagi o nieodpowiednim zachowaniu

- liczba uczniów bez spóźnień

 

Ad 5.

Bezpieczeństwo w szkole

a/W czerwcu 2018r.  r przeprowadzono ankietę „ Bezpieczeństwo uczniów SP w Garbnie”

WNIOSKI:

 1. W Szkole Podstawowej im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur  w Garbnie sytuacja związana z poczuciem bezpieczeństwa jest stabilna. Wskaźniki procentowe wysokie. Mieszczą się w przedziale 75 – 94,7% .

 

 1. Wysoki odsetek badanych  twierdzi, ze nie spotkała ich na terenie szkoły żadnego typu nieprzyjemność Wskaźniki procentowe dla odpowiedzi „ ani razu” w przypadku 6 różnych rodzajów nieprzyjemności mieszczą się w przedziale 85,6  – 96,8%.

 

 1. Nieprzyjemności, których uczniowie doświadczyli od 2 do 4 i więcej razy mieszczą się w przedziale 1,1 – 37%.

 

 1. Najczęstszymi sprawcami nieprzyjemności są koledzy z klasy.

 

b/ Wypadki w szkole:

Brak wypadków w II półroczu

Ad 6.

Realizacja projektu.

W II półroczu  w ZS w Garbnie realizowany był projekt pod nazwą „ Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Korsze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Rodzaje zajęć w ramach projektu realizowanego w II półroczu roku szkolnego 2017/18

W II półroczu roku szkolnego 2017/18  kontynuowano udział w projekcie „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Korsze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu realizowano w szkole następujące zajęcia:

 

 • Klasy 1-3

ZKK – 17

Zespół wyrównawczy z matematyki – 12

Logopeda – 2

Eksperymentarium – 10

Język angielski – 15

 • Klasy 4-6

Zespół wyrównawczy z matematyki – 20

Logopeda – 1

Eksperymentarium – 15

Język angielski – 15

 

 • Klasy 7 i IIg i IIIg

Zespół wyrównawczy z matematyki – 19

Zespół wyrównawczy z fizyki – 20

Zespół wyrównawczy z chemii – 24

Eksperymentarium – 12

Język angielski – 11

Oprócz w/w zajęć odbywały się zajęcia z psychologiem – p. B. Saik  dla uczniów potrzebujących tego typu zajęć.  Ogółem w I półroczu odbyło się 90 spotkań.

Wszystkie  zajęcia prowadzone były przez nauczycieli naszej szkoły. Zajęcia były wplecione w plan uczniowski, po to, żeby umożliwić uczniom uczestnictwo w nich.

Ad. 7

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBNIE W DRUGIM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W Szkole Podstawowej w Garbnie pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:

 1. Zajęć specjalistycznych :

ü  Korekcyjno – kompensacyjnych;

ü  Logopedycznych;

ü  Rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne;

ü  Zajęć korygujących wady postawy;

ü  Zajęć rewalidacyjnych w postaci rehabilitacji ruchowej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo;

ü  Zajęć z oligofrenopedagogiem;

 1. Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
 2. Zajęć rozwijających uzdolnienia;

Dane statystyczne za drugie półrocze roku szkolnego 2017/2018 :

 1. W Szkole Podstawowej w Garbnie liczba uczniów objętych różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej wynosi 109 ( oddział „0”, szkoła podstawowa, gimnazjum kl.II i III )

Stanowi to 59,2 % wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Garbnie.

 1. W przedszkolu pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 4 uczniów, co stanowi 17,4 % wszystkich uczniów klasy „0”.Wśród tych uczniów jedna osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności, co stanowi 4,3% wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w przedszkolu :

ü  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 3 osoby;

ü  Terapia logopedyczna – 2 osoby;

ü  Rewalidacja – 1 osoba;

W przedszkolu : 1 osoba korzysta z 3 form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 2 osoby korzystają z 2 form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 2 osoby korzystają z 1 formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. W szkole podstawowej pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 85 uczniów, co stanowi 69,6 % wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Wśród tych uczniów 2 osoby posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, co stanowi 2,35% wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole podstawowej.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom w szkole podstawowej :

ü  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 46 osób;

ü  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 46 osób;

ü  Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 43 osoby;

ü  Terapia logopedyczna – 21 osób;

ü  Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 9 osób;

ü  Gimnastyka korekcyjna – 8 osób;

ü  Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 15 osób;

ü  Zajęcia z oligofrenopedagogiem – 2 osoby;

W szkole podstawowej : 27 osób korzysta z jednej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, co stanowi 33% wszystkich uczniów objętych pomocą, 40 osób korzysta z 2 lub 3 form pomocy, co stanowi 48% wszystkich uczniów objętych pomocą. Z4 i więcej form pomocy korzysta 18 osób, co stanowi 23% osób korzystających z w/w form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. W 2 i 3 klasie gimnazjum, pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęte są 24 osoby, co stanowi 75% wszystkich uczniów gimnazjum.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom gimnazjum :

ü  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 5 osób;

ü  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 14 osób;

ü  Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 13 osób;

ü  Terapia logopedyczna – 1 osoba;

ü  Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 5 osób;

ü  Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 3 osoby;

W gimnazjum : 9 osób korzysta z 1 formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, co stanowi 37,5% wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 11 osób korzysta 2 lub 3 form pomocy, co stanowi 45,8% wszystkich uczniów objętych pomocą, 4 osoby korzystają z 4 lub więcej form pomocy, co stanowi 16,7% wszystkich uczniów gimnazjum objętych pomocą psychologiczną na terenie szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 
Ocena sytuacji wychowawczej I półrocza roku szkolnego 2017/18 PDF Drukuj

1.Realizacja strategii postępowania ucznia z trudnościami.

2.Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2017/18:

a/ uroczystości szkolne,

b/ imprezy klasowe

c/ współpraca z rodzicami

d/ realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

3. Pomoc uczniom

4..Efekty pracy wychowawczej w statystyce

5.Bezpieczeństwo w szkole

 

Ad.1.

Po analizie z dydaktyczno- wychowawczej  śródrocznej  zespół nauczycieli wychowawców przeanalizował osiągnięcia dydaktyczno -  wychowawcze i sporządził listę uczniów do pracy w II półroczu 2017/18 i

proponuje objąć  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  pod nadzór wychowawcy :

ü  44 uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III – 14 uczniów, w IV-VII- 19 uczniów ,w klasach II-III gim- 11 uczniów;

ü  7 uczniów   ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

I-III- 1 uczeń;  IV –VII  - 5 uczniów  , w klasach I-III gimnazjum- 1 uczeń  ,

ü  3  uczniów z licznymi spóźnieniami na lekcje .

ü  1 ucznia    wykazującego agresję słowną

ü  12  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami - w tym w klasach I-IIIsp – 2 uczniów  ; IV-VIIsp-8 uczniów ;  II-III gimnazjum-2 uczniów

ü  1 ucznia  z problemami emocjonalnymi związanymi z trudną sytuacją w domu

ü  7 uczniów z nieodpowiednim  zachowaniem

ü  13 uczniów z naganami  wychowawcy.

 

 

Ad. 2.

Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w  I półroczu roku szkolnego  2016/17:

a/ uroczystości szkolne,

b/ życie klasy

c/ współpraca z rodzicami/ spotkania klasowe

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

e/ inne programy realizowane z uczniami

a/ uroczystości szkolne

W I półroczu  zaplanowano w kalendarzu imprez 26 różnych  form  uroczystości . Zrealizowano 25. Nie odbyło się półzimowisko z powodu planowanego na ten termin remontu – wymiana okien.

 

 

 

 

b/ życie klasy

ü  imprezy klasowe

Wszyscy wychowawcy zaplanowali  imprezy klasowe  realizowane w klasach lub w formach wyjazdowych,   zgodnie z oczekiwaniami uczniów i przy akceptacji rodziców na etapie planowania zamierzeń wychowawczych w klasie

 

Klasa

Impreza klasowe

Ogniska

Wycieczki/ wyjazdy

Spektakle/ koncerty muzyczne

Oddział przedszkolny

 

Grupa  3-4  latki

 

1. Dzień Chłopaka

2. Dzień Pluszowego Misia

3.Mikolajki

4. Wigilia

 

0

1. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

Oddział przedszkolny

 

Grupa 5- 6 latki

 

1. Śniadanie daje moc

2. Dzień Pluszowego Misia

3.Zabawa Andrzejkowa

4.Mikolajki

5. Wigilia

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

Przedstawienie „ Duch skrzyni czyli różnorodność kultur Europy”

 

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

 

 

9

1

3

3

I

sp

1.Dzień Chłopaka

2.Ślubowanie klasy 1

3. Śniadanie daje moc

4. Udział w święcie Pluszowego Misia

5.Andrzejki

6. Mikołajki

7. Klasowa wigilia

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

 

 

 

 

 

II

sp

1.Śniadanie daje moc

2. Dzień chłopaka

2.Andrzejki

3. Mikołajki

4. Dekorowanie świątecznych pierników

5. Klasowa wigilia

 

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd na cmentarz w Garbnie

3. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

III a

sp

1. Dzień Chłopaka

2. . Śniadanie daje moc

3.Andrzejki

4. Mikołajki

5. Klasowa wigilia

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd na cmentarz w Garbnie

3. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

IIIasp

1.Dzień Chłopaka

2. Śniadanie daje moc

3.Andrzejki

4. Mikołajki

5. Klasowa wigilia

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd na cmentarz w Garbnie

3. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

III b sp

1.Śniadanie daje moc

2.Dzień Chłopaka

3. Andrzejki

4. Mikołajki

5. Klasowa wigilia

 

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd na cmentarz w Garbnie

3. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

 

27

1

3 + 4 wycieczki po okolicy i 2 po szkole

3

IV SP

1.Dzień Chłopaka

2. Andrzejki

3. Wigilia klasowa

0

1. Wycieczka do Gdańska

 

V sp

1.Dzień Chłopaka

2. Andrzejki

3.Mikołajki

4. Wigilia klasowa

0

1. Wycieczka do Gdańska

VIsp

1. Dzień Chłopaka

3. Andrzejki

4. Mikołajki

5. Wigilia klasowa

0

1. Wycieczka do Gdańska

 

2. Wyjazd na przedstawienie do Kętrzyna

 

Jan X – spektakl profilaktyczny o tolerancji

VII sp

1. Dzień Chłopaka

3. Andrzejki/ wesołe popołudnie

4. Mikołajki

5. Wigilia klasowa

0

1. Wyjazd na basen

Jan X – spektakl profilaktyczny o tolerancji

 

17

0

3

1

IIg

1. Dzień Chłopaka

2. Andrzejki

3. Noc w szkole

4. Wigilia Klasowa

-

1. Wyjazd na przedstawienie do Kętrzyna

Jan X – spektakl profilaktyczny o tolerancji

IIIg

1. Dzień Chłopaka

2. Andrzejki

3. Mikołajki

4. Wigilia Klasowa

1

1. Wyjazd na przedstawienie do Kętrzyna

2.  Wyjazd do Kraskowa na akcję „ Sprzątanie Świata”

Jan X – spektakl profilaktyczny o tolerancji

32

8

0

2

1

Szkoła

16/17

61

2

11( w tym 4 wycieczki po okolicy i 2 po szkole)

4

 

 

 

 

c/ Spotkania z rodzicami/ pedagogizacja rodziców

Odbyły się po 2 spotkania ogólne z rodzicami w każdej klasie, a w klasie pierwszej  -  4 spotkania. Frekwencja rodziców na spotkaniach wyniosła w:

- klasach I-III sp- 79%/ 66,63

-klasach IV-VII sp- 76%70,4%

- klasach I-III gim- 47%/59,33%

- w całej szkole – 67,3 %/ 65,45

Zaobserwowano wzrost   frekwencji rodziców na zebraniach – o 1,85 % . Wciąż należy dokładać starań  , aby podnieść frekwencję na zebraniach z rodzicami.

 

Pedagogizacja rodziców:

ü  pedagogizacja rodziców była prowadzona przez wychowawców - frekwencja  67,7%/62,47

ü  w ramach pedagogizacji odbyło się spotkanie z przedstawicielem policji w Kętrzynie nt. przemocy w rodzinie oraz procedury niebieskiej karty.

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych:

Klasa

Tematy

„Spójrz

inaczej”

Promowanie wzorców

Savoir,

vivre/

Prawa człowieka / dziecka/ statut

Bezpie-czeństwo

Zdrowotne

Antydyskrym-inacja

Patriotyczne

Wychowanie do wartości

Ukazywanie  sposobów skutecznego uczenia się

Wolontariat

1sp

-

0

10

2

21

9

4

4

7

1

Udział:

ü  „Zakręcona akcja”

zbiorka nakrętek dla chorych dzieci

ü  Udział w akcji „ Góra grosza”

ü  Udział w świątecznej zbiórceżywności

ü  Akcja „ Starsi czytają młodszym”

ü  Dzień wolontariatu

ü  Pomoc koleżeńska

 

2 sp

-

1

9

1

13

8

6

10

17

0

3a sp

-

1

20

2

14

7

2

5

5

1

3b asp

-

1

14

1

12

2

9

9

2

1

∑ 49

-

3

53

6

60

26

21

28

31

3

4 sp

18

0

2

0

6

1

1

1

1

1

5 sp

8

1

2

1

16

0

2

1

6

0

6 sp

19

1

1

1

7

7

1

1

1

3

7sp

13

1

0

1

9

0

1

1

0

1

∑ 78

58

3

5

3

38

8

5

4

8

4

2g

7

1

0

1

3

1

1

1

0

0

3g

17

0

1

2

7

2

2

2

4

1

∑ 32

24

1

1

3

10

3

3

3

4

1

Szkoła 17/18

82

7

59

12

108

37

29

35

43

8

Szkoła 16/17

50

8

75

13

169

59

28

8

8

 

Wszyscy wychowawcy w swoich sprawozdaniach deklarują   realizację zadań  wychowawczych , w tym:

-programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” ( oprócz klas I-III sp) oraz zadań priorytetowych dotyczących:

ü  Zasad zachowania

ü   Praw Człowieka, dziecka

ü  Bezpieczeństwa ( szeroko rozumianego)

ü  Zdrowia

ü  Antydyskryminacji

ü  Wolontariatu.

ü  Kształtowania postaw patriotycznych

ü  Wychowania do wartości

ü  Ukazywania sposobów skutecznego uczenia się

 

 

e/ Inne programy dla uczniów:

 

„Trzymaj formę”

Jak co roku w projekcie tym biorą udział uczniowie klas V-VI sp oraz I-III gimnazjum. Projekt profilaktyczny organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kętrzynie  pod patronatem Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Zdrowia. Zadania  projektu realizowane są w ramach przedmiotów: przyroda, biologia wychowanie fizyczne,  wychowanie do życia w rodzinie oraz programu profilaktyczno- zdrowotnego realizowanego przez pielęgniarkę szkolną. Ww. program promuje aktywny styl życia, prawidłowe zasady odżywiania, walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

 

„ Antymina”

 

Uczniowie klas 6,7 sp  i  2,3 gimnazjum uczestniczyli  w artystycznym programie  profilaktyki uzależnień pod tytułem  „Antymina”. Program   jest realizowany w oparciu o spotkania, na których młodzież dowiaduje się o zagrożeniach jakie niosą ze sobą alkohol, narkotyki oraz inne używki. Wiedza ta jest podana w sposób atrakcyjny i interesujący dla młodego odbiorcy. Płaszczyzną i narzędziem do kontaktu jest tutaj muzyka rap oraz animacje multimedialne.

 

„ SNAP”

Uczniowie klas 6,7 sp  i  2,3 gimnazjum uczestniczyli w programie profilaktycznmy SNAP-Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy. W łatwy i przystępny sposób, a jakże poruszający, uczniowie mieli okazję wysłuchać świadectwa ludzi, którzy zeszli na złą drogę i potrafili wrócić na właściwą. Pokazano zgubny wpływ używek na organizm młodego człowieka i jego niszczycielską moc w życiu wszystkich ludzi. Poprzez formę muzyczną oraz ciekawe życiowe przykłady uczniowie i poznali, do czego doprowadza alkoholizm, narkomania i stosowanie używek.

Ad.3 Pomoc uczniom/opieka nad uczniami dotycząca:

1. Dożywiania:

a/ Bezpłatne obiady z MOPS  Korsze i Kętrzyn -  103

 

 

przedszkole

Sp

Gim

MOPS

9  –

47

14

70   - 34,48%

 

Liczba uczniów korzystających z bezpłatnego dożywiania w I półroczu danego roku wyniosła- 70 / ( było 83 )

 

b/ płatnych obiadów-  80 ( 39,40%)

 • Przedszkole -  26 osób ( pełny obiad )
 • Sp – 47 osób  ( pełny obiad ) + 5  zup
 • Gim – 7 osób ( pełny obiad )

 

Ogólnie:

z  pełnych obiadów  korzysta w szkole –150 uczniów ( 73,89%)

z zup- 5  uczniów

 

c/„Mleka z klasą

w ramach akcji zorganizowanej przez ARR-  87 -  100%  dzieci  klas 1- 5   otrzymuje bezpłatnie  mleko.

 

d/„Owoce w szkole” –w ramach programu rządowego – 87- 100%  uczniów klas 1- 5  szkoły podstawowej objętych jest ww. programem

 

2. Pomocy materialnej

a/  Stypendia socjalne:

W I s skorzystało:

Razem

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

53 – 33,3 %

39 – 30,7%

14 – 43,74 %

61- 36,09%

42- 34,71%

19- 39,58%

Z pomocy stypendialnej skorzystało 53 /61  uczniów  w tym:

 • w szkole podstawowej- 39  uczniów, co stanowi  30,7%
 • w gimnazjum -14 co stanowi 43,74%

 

b/.Wyprawki dla uczniów:

nie przyznano wyprawek

 

c/ Stypendia Motywacyjne Burmistrza

12 uczniów  otrzymało stypendium motywacyjnego Burmistrza Korsz, w tym 3 uczniów stypendia podwójne.

Stypendia naukowe – 4 uczniów ( Szachniewicz P , Skrzydel M, Iwańska Z, Bura A.). Stypendium sportowe – 3 uczniów ( Szachniewicz P, Bura A, Hul J. ). Stypendia artystyczne – 8 uczniów  ( Minksztyn N, Puchta R, Gałecka D, Orłowska M, Iwańska M, Skrzydel M, Lasek W, Borucka A).

W ubiegłym nie przyznano stypendium uczniom naszej szkoły.

 

e/  Zasiłek losowy  dla ucznia- w bieżącym półroczu nie przyznano

 

 

Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce

Sytuacja wychowawcza

Dane statystyczne monitorowane są od kliku lat i  obiektywnie diagnozują sytuację wychowawczą w szkole. Odnoszą się one do takich parametrów jak: frekwencja ,oceny zachowania, uwagi o  nieodpowiednim zachowaniu , nagany  wychowawcy i dyrektora oraz aktywności uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

Dzięki  nim możliwe jest przekrojowe  śledzenie pracy wychowawczej.

 

2015/16

2016/17

2017/18

Obszar

Miernik

I półrocze - 186

I – III – 60

IV – VI – 71

I – III Gim - 55

I półrocze– 169

I – III – 67

IV – VI – 54

I – III Gim - 48

I półrocze – 159

I – III – 49

IV – VII– 78

II – III Gim - 32

Frekwencja

%

93,11%

90,41%

91,03%

Uczniowie ze 100% frekwencją

L/%

 

10 – 5,91%

12 – 7,55%

Spóźnienia

L/ ucz

121 ( 0,65)

205(1,21)

115 ( 0,72)

W tym:      usprawiedliwione

nieusprawiedliwione

29 ( 0,16)

92( (0,49)

46 ( 0,27)

159( 0,94)

72 ( 0,45)

43 (0,27)

Uczniowie bez spóźnień

%

142 / 76,34%

118 – 69,82%

109 – 68,5%

Uwagi

L/ucz.

209/ 1,12

333 – 1,97

401 – 2,52

Oceny zachowania

%-

Dotyczy : 126

Dotyczy : 102

Dotyczy : 110

Wzorowe

 

45- 35,71%

24 – 23,53%

26 – 23,63 %

Bardzo dobre

 

53 – 42,06%

48 – 47,06%

44 – 40%

Dobre

 

21- 16,67%

25 – 24,51%

23 – 20,9%

Poprawne

 

5 – 3,97%

2 – 1,96%

10 – 9,1%

nieodpowiednie

 

0

3- 2,94%

7 – 6,36

Naganne

 

2 – 1,59%

0

0

Nagany wychowawcy

L/ucz

10

6

15

Palenie papierosów

 

4

1 ( e papierosy)

2

Picie alkoholu

 

0

0

0

Pobicia/ narażenie zdrowia

 

1

0

0

Niszczenie mienia szkolnego

 

0

1

0

Obraza

Nauczyciela

 

Pracowników szkoły

 

0

1

1

Inne zachowania naganne/

rażące nieprzestrzeganie

obowiązków szkolnych

 

3 – używanie telefonu kom  na lekcji

1-sfałszowanie podpisu

1 – naruszenie nietykalności osobistej

2 – zachowanie na apelu szkolnym

1 – używanie tel kom na lekcji

2 – dokuczanie koleżance

6 – hejt w Internecie

4 – używanie tel.

kradzieże

 

0

 

0

NAGANY DYREKTORA

L/ucz

1

0

0

Palenie papierosów

 

0

 

 

Picie alkoholu

 

0

 

 

Przebywanie w towarzystwie

osób palących

 

0

 

 

Wymuszanie

 

0

 

 

Pobicia

 

0

 

 

Niszczenie mienia szkolnego

 

0

 

 

Obraza nauczyciela

 

0

 

 

Inne zachowania naganne

 

1-używanie telefonu komórkowego

 

 

Udział punktów za pełnione

funkcje i pracę na rzecz szkoły

i środowiska

L.pkt

/ucz

865(4,65)

615 (3,64)

1155 ( 7,26)

( średnia przeliczona na wszystkich uczniów z kl. 1-3, 4-7 + gimnazjum)

Uwagi  o nieodpowiednim zachowaniu:

Klasa

 

Liczb ogółem

Uczniowie z uwagami

Uczniowie bez uwag

I sp

10

0

0

10

2 sp

11

2

2

9

3a sp

13

0

0

13

3b sp

15

0

0

15

49

2

2

47

4 sp

26

90

15

11

5sp

12

94

8

4

6 SP

20

54

11

9

7 sp

20

47

12

8

78

285

46

32

2g

22

39

13

9

3g

10

75

9

1

32

114

22

10

Szkoła 17/18

159

401

70 – 44 %

89 – 56%

Szkoła 16/17

169

333

57 -33,73%

112- 66,27%

Klasa

 

Liczba uczniów spóźniających się

Uczniowie bez spóźnień

I sp

10

1

9

2 sp

11

0

11

3a sp

13

0

13

3bsp

15

0

15

 

49

1

48

4 sp

26

11

15

5sp

12

9

3

6 SP

20

8

12

7 sp

20

5

15

 

78

33

45

2g

22

9

13

3g

10

7

3

 

32

16

16

Szkoła

17/18

159

50 – 31,4%

109 – 68,5%

Szkoła

16/17

169

51-30,18%

118 – 69,82%

 

Ze 100% frekwencją”

Klasa

 

Liczba/%

Nazwiska i imiona uczniów

I sp

10

1

Saik Hanna

2 sp

11

3

Baranowska Zuzanna, Opalach Szymon, Rutkowski Cezary

3a sp

13

0

3b sp

15

0

 

49

4

 

4 sp

26

1

Fąderska Pączkowska Hanna

5sp

12

1

Gałecka Dominika

6 SP

20

2

Iwańska Maria, Orłowska Maja

7 sp

20

3

Kadulski Kacper, Pietrzyk Julia, Szachniewicz Patryk

 

78

7

 

2g

22

1

Iwańska Zuzanna

3g

10

0

 

32

1

 

Szkoła

17/18

159

12

 

Szkoła

16/17

169

10

 

Spóźnienia  na lekcje :

Klasa

 

Liczb ogółem

Usprawiedliwione

Nieusprawiedliwione

I sp

10

1

1

0

2 sp

11

0

0

0

3a sp

13

0

0

0

3b sp

15

0

0

0

 

49

1

1

0

4 sp

26

26

24

2

5sp

12

28

6

22

6 SP

20

21

18

3

7 sp

20

5

0

5

 

78

80

48

32

2g

22

15

14

1

3g

10

19

9

10

 

32

34

23

11

Szkoła 17/18

159

115 ( 0,72)

72 ( 0,45)

43 (0,27)

Szkoła 16/17

169

205 (1,21)

46 ( (0,27)

159 (0,94)

Praca na rzecz szkoły i środowiska/ aktywność uczniów

 

 

Punkty

 

Klasa

 

Liczba uczniów

Ilość punktów

Średnio na ucznia

I sp

10

-

-

-

2 sp

11

 

 

 

3a sp

13

-

-

-

3b sp

15

-

-

-

 

49

-

-

-

4 sp

26

6

30

5

5sp

10

10

130

13

6 SP

20

18

210

11,7

7 sp

20

20

300

15

78

54

670

12,4

2g

22

22

425

19,3

3g

10

10

60

6

 

32

32

485

15,1

Szkoła

17/18

159

86

1155

13,43

Szkoła

16/17

169

86

615

7,15 ( średnia przeliczona na uczniów, którym wystawiono punkty za aktywność))

Analiza danych w odniesieniu do I półrocza  roku szkolnego 2016/17:

I. Dotyczących frekwencji

1.wzrost   frekwencji (0,62 %), w odniesieniu do I półrocza roku szkolnego 2016/17

2. wzrost  liczby uczniów ze 100% frekwencją   ( o 2  )

3.  spadek    spóźnień  ( liczbowo o 90)  oraz spadek   spóźnień nieusprawiedliwionych na lekcje  ( liczbowo- o 116)

4.  spadek liczby   uczniów bez spóźnień - liczbowy (  o 9 uczniów mniej ),

 

Symptomy pozytywne:

ü   wzrost  liczby uczniów ze 100% frekwencją

ü  Wzrost frekwencji

ü  Spadek spóźnień na lekcje

ü  Spadek spóźnień nieusprawiedliwionych

 

Symptomy negatywne:

ü  spadek  liczby uczniów bez spóźnień

 

 

II/ Zachowania

 

1. wzrost   liczby uczniów z  uwagami  ( liczbowo  o 17)

2. spadek liczby uczniów bez uwag  ( liczbowo o  23)

3   wzrost   nagan wychowawcy ( liczbowo o 9)

4. brak nagan dyrektora

 

4.Ocen zachowania :

-  wzrost   ocen wzorowych ( liczbowo o 2 )

-  spadek  ocen bardzo dobrych  ( o  4)

-  spadek   ocen  dobrych (o 2)

-  wzrost ocen poprawnych  ( o 8)

-  wzrost    ocen  nieodpowiednich  ( o 4)

-  brak ocen nagannych

 

Symptomy

pozytywne:

ü  brak nagan dyrektora

ü  niewielki wzrost ocen wzorowych  ( o 2)

ü  brak ocen nagannych

Negatywne:

ü  wzrost   liczby uczniów z  uwagami  ( liczbowo  o 17)

ü   spadek liczby uczniów bez uwag  ( liczbowo o  23)

ü   wzrost   nagan wychowawcy ( liczbowo o 9)

ü  spadek  ocen bardzo dobrych  ( o  4)

ü  spadek   ocen  dobrych (o 2)

ü  wzrost ocen poprawnych  ( o 8)

ü  wzrost    ocen  nieodpowiednich  ( o 4)

 

 

III/ Pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska

 

ü   wzrost   liczby  punktów za pracę na rzecz szkoły i środowiska (  liczbowo o  540)

ü   Utrzymująca się na tym samym poziomie     liczba uczniów, którym wystawiono punkty

ü   Wzrost     liczby punktów  przeliczonych na ucznia

 

 

 

Wzrost efektów wychowawczych nastąpił  w obrębie  parametrów:

 

1/ frekwencja - (wzrost  liczby uczniów ze 100% frekwencją, wzrost frekwencji , spadek spóźnień na lekcje, spadek spóźnień nieusprawiedliwionych)

 

 

2/ praca uczniów na rzecz szkoły i środowiska

 

 

.

5.

Bezpieczeństwo w szkole

a/Próbna ewakuacja  z budynku

Próbną ewakuację z budynku  przeprowadzono  18 października  2017r. Przebiegła ona w sposób prawidłowy. Usprawnienia wymaga  ustawianie uczniów na placu przed budynkiem szkoły.

 

 

b/ Wypadki w szkole:

W I półroczu  tego roku  miały miejsce 4  wypadki , któremu  ulegli

ü   3 uczniowie   ze szkoły podstawowej (  dotyczyło skręcenia kończyny dolnej i górnej, wstrząśnienia mózgu ). Jeden wypadek – bez urazu.

 

Każdy z uczniów  doznał  pojedynczego urazu.

Miejscem, gdzie uczniowie ulegli wypadkowi była sala gimnastyczna i korytarz szkolny.

 

 


Strona 1 z 6
Aktualności Dla rodziców
free pokerfree poker

Klub Szkół Unicef

Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
15 Października 2019
Imieniny obchodzą
Brunon, Gościsława, Jadwiga, Sewer,
Tekla, Teresa

Do końca roku zostało 78 dni.
Zodiak: Waga

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę