Ocena sytuacji wychowawczej I półrocza roku szkolnego 2017/18

PDF Drukuj

1.Realizacja strategii postępowania ucznia z trudnościami.

2.Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2017/18:

a/ uroczystości szkolne,

b/ imprezy klasowe

c/ współpraca z rodzicami

d/ realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

3. Pomoc uczniom

4..Efekty pracy wychowawczej w statystyce

5.Bezpieczeństwo w szkole

 

Ad.1.

Po analizie z dydaktyczno- wychowawczej  śródrocznej  zespół nauczycieli wychowawców przeanalizował osiągnięcia dydaktyczno -  wychowawcze i sporządził listę uczniów do pracy w II półroczu 2017/18 i

proponuje objąć  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  pod nadzór wychowawcy :

ü  44 uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III – 14 uczniów, w IV-VII- 19 uczniów ,w klasach II-III gim- 11 uczniów;

ü  7 uczniów   ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

I-III- 1 uczeń;  IV –VII  - 5 uczniów  , w klasach I-III gimnazjum- 1 uczeń  ,

ü  3  uczniów z licznymi spóźnieniami na lekcje .

ü  1 ucznia    wykazującego agresję słowną

ü  12  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami - w tym w klasach I-IIIsp – 2 uczniów  ; IV-VIIsp-8 uczniów ;  II-III gimnazjum-2 uczniów

ü  1 ucznia  z problemami emocjonalnymi związanymi z trudną sytuacją w domu

ü  7 uczniów z nieodpowiednim  zachowaniem

ü  13 uczniów z naganami  wychowawcy.

 

 

Ad. 2.

Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w  I półroczu roku szkolnego  2016/17:

a/ uroczystości szkolne,

b/ życie klasy

c/ współpraca z rodzicami/ spotkania klasowe

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

e/ inne programy realizowane z uczniami

a/ uroczystości szkolne

W I półroczu  zaplanowano w kalendarzu imprez 26 różnych  form  uroczystości . Zrealizowano 25. Nie odbyło się półzimowisko z powodu planowanego na ten termin remontu – wymiana okien.

 

 

 

 

b/ życie klasy

ü  imprezy klasowe

Wszyscy wychowawcy zaplanowali  imprezy klasowe  realizowane w klasach lub w formach wyjazdowych,   zgodnie z oczekiwaniami uczniów i przy akceptacji rodziców na etapie planowania zamierzeń wychowawczych w klasie

 

Klasa

Impreza klasowe

Ogniska

Wycieczki/ wyjazdy

Spektakle/ koncerty muzyczne

Oddział przedszkolny

 

Grupa  3-4  latki

 

1. Dzień Chłopaka

2. Dzień Pluszowego Misia

3.Mikolajki

4. Wigilia

 

0

1. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

Oddział przedszkolny

 

Grupa 5- 6 latki

 

1. Śniadanie daje moc

2. Dzień Pluszowego Misia

3.Zabawa Andrzejkowa

4.Mikolajki

5. Wigilia

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

Przedstawienie „ Duch skrzyni czyli różnorodność kultur Europy”

 

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

 

 

9

1

3

3

I

sp

1.Dzień Chłopaka

2.Ślubowanie klasy 1

3. Śniadanie daje moc

4. Udział w święcie Pluszowego Misia

5.Andrzejki

6. Mikołajki

7. Klasowa wigilia

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

 

 

 

 

 

II

sp

1.Śniadanie daje moc

2. Dzień chłopaka

2.Andrzejki

3. Mikołajki

4. Dekorowanie świątecznych pierników

5. Klasowa wigilia

 

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd na cmentarz w Garbnie

3. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

III a

sp

1. Dzień Chłopaka

2. . Śniadanie daje moc

3.Andrzejki

4. Mikołajki

5. Klasowa wigilia

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd na cmentarz w Garbnie

3. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

IIIasp

1.Dzień Chłopaka

2. Śniadanie daje moc

3.Andrzejki

4. Mikołajki

5. Klasowa wigilia

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd na cmentarz w Garbnie

3. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

III b sp

1.Śniadanie daje moc

2.Dzień Chłopaka

3. Andrzejki

4. Mikołajki

5. Klasowa wigilia

 

 

1

1. Wyjazd do Kraskowa na akcję Sprzątanie świata

2. Wyjazd na cmentarz w Garbnie

3. Wyjazd do Kętrzyna na przedstawienie

 

Przedstawienie „Dziadek do orzechów ”

 

Przedstawienie „ Duch skrzyni

czyli różnorodność kultur Europy”

 

Przedstawienie „ Wilk i siedem koźlątek

 

 

27

1

3 + 4 wycieczki po okolicy i 2 po szkole

3

IV SP

1.Dzień Chłopaka

2. Andrzejki

3. Wigilia klasowa

0

1. Wycieczka do Gdańska

 

V sp

1.Dzień Chłopaka

2. Andrzejki

3.Mikołajki

4. Wigilia klasowa

0

1. Wycieczka do Gdańska

VIsp

1. Dzień Chłopaka

3. Andrzejki

4. Mikołajki

5. Wigilia klasowa

0

1. Wycieczka do Gdańska

 

2. Wyjazd na przedstawienie do Kętrzyna

 

Jan X – spektakl profilaktyczny o tolerancji

VII sp

1. Dzień Chłopaka

3. Andrzejki/ wesołe popołudnie

4. Mikołajki

5. Wigilia klasowa

0

1. Wyjazd na basen

Jan X – spektakl profilaktyczny o tolerancji

 

17

0

3

1

IIg

1. Dzień Chłopaka

2. Andrzejki

3. Noc w szkole

4. Wigilia Klasowa

-

1. Wyjazd na przedstawienie do Kętrzyna

Jan X – spektakl profilaktyczny o tolerancji

IIIg

1. Dzień Chłopaka

2. Andrzejki

3. Mikołajki

4. Wigilia Klasowa

1

1. Wyjazd na przedstawienie do Kętrzyna

2.  Wyjazd do Kraskowa na akcję „ Sprzątanie Świata”

Jan X – spektakl profilaktyczny o tolerancji

32

8

0

2

1

Szkoła

16/17

61

2

11( w tym 4 wycieczki po okolicy i 2 po szkole)

4

 

 

 

 

c/ Spotkania z rodzicami/ pedagogizacja rodziców

Odbyły się po 2 spotkania ogólne z rodzicami w każdej klasie, a w klasie pierwszej  -  4 spotkania. Frekwencja rodziców na spotkaniach wyniosła w:

- klasach I-III sp- 79%/ 66,63

-klasach IV-VII sp- 76%70,4%

- klasach I-III gim- 47%/59,33%

- w całej szkole – 67,3 %/ 65,45

Zaobserwowano wzrost   frekwencji rodziców na zebraniach – o 1,85 % . Wciąż należy dokładać starań  , aby podnieść frekwencję na zebraniach z rodzicami.

 

Pedagogizacja rodziców:

ü  pedagogizacja rodziców była prowadzona przez wychowawców - frekwencja  67,7%/62,47

ü  w ramach pedagogizacji odbyło się spotkanie z przedstawicielem policji w Kętrzynie nt. przemocy w rodzinie oraz procedury niebieskiej karty.

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych:

Klasa

Tematy

„Spójrz

inaczej”

Promowanie wzorców

Savoir,

vivre/

Prawa człowieka / dziecka/ statut

Bezpie-czeństwo

Zdrowotne

Antydyskrym-inacja

Patriotyczne

Wychowanie do wartości

Ukazywanie  sposobów skutecznego uczenia się

Wolontariat

1sp

-

0

10

2

21

9

4

4

7

1

Udział:

ü  „Zakręcona akcja”

zbiorka nakrętek dla chorych dzieci

ü  Udział w akcji „ Góra grosza”

ü  Udział w świątecznej zbiórceżywności

ü  Akcja „ Starsi czytają młodszym”

ü  Dzień wolontariatu

ü  Pomoc koleżeńska

 

2 sp

-

1

9

1

13

8

6

10

17

0

3a sp

-

1

20

2

14

7

2

5

5

1

3b asp

-

1

14

1

12

2

9

9

2

1

∑ 49

-

3

53

6

60

26

21

28

31

3

4 sp

18

0

2

0

6

1

1

1

1

1

5 sp

8

1

2

1

16

0

2

1

6

0

6 sp

19

1

1

1

7

7

1

1

1

3

7sp

13

1

0

1

9

0

1

1

0

1

∑ 78

58

3

5

3

38

8

5

4

8

4

2g

7

1

0

1

3

1

1

1

0

0

3g

17

0

1

2

7

2

2

2

4

1

∑ 32

24

1

1

3

10

3

3

3

4

1

Szkoła 17/18

82

7

59

12

108

37

29

35

43

8

Szkoła 16/17

50

8

75

13

169

59

28

8

8

 

Wszyscy wychowawcy w swoich sprawozdaniach deklarują   realizację zadań  wychowawczych , w tym:

-programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” ( oprócz klas I-III sp) oraz zadań priorytetowych dotyczących:

ü  Zasad zachowania

ü   Praw Człowieka, dziecka

ü  Bezpieczeństwa ( szeroko rozumianego)

ü  Zdrowia

ü  Antydyskryminacji

ü  Wolontariatu.

ü  Kształtowania postaw patriotycznych

ü  Wychowania do wartości

ü  Ukazywania sposobów skutecznego uczenia się

 

 

e/ Inne programy dla uczniów:

 

„Trzymaj formę”

Jak co roku w projekcie tym biorą udział uczniowie klas V-VI sp oraz I-III gimnazjum. Projekt profilaktyczny organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kętrzynie  pod patronatem Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Zdrowia. Zadania  projektu realizowane są w ramach przedmiotów: przyroda, biologia wychowanie fizyczne,  wychowanie do życia w rodzinie oraz programu profilaktyczno- zdrowotnego realizowanego przez pielęgniarkę szkolną. Ww. program promuje aktywny styl życia, prawidłowe zasady odżywiania, walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

 

„ Antymina”

 

Uczniowie klas 6,7 sp  i  2,3 gimnazjum uczestniczyli  w artystycznym programie  profilaktyki uzależnień pod tytułem  „Antymina”. Program   jest realizowany w oparciu o spotkania, na których młodzież dowiaduje się o zagrożeniach jakie niosą ze sobą alkohol, narkotyki oraz inne używki. Wiedza ta jest podana w sposób atrakcyjny i interesujący dla młodego odbiorcy. Płaszczyzną i narzędziem do kontaktu jest tutaj muzyka rap oraz animacje multimedialne.

 

„ SNAP”

Uczniowie klas 6,7 sp  i  2,3 gimnazjum uczestniczyli w programie profilaktycznmy SNAP-Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy. W łatwy i przystępny sposób, a jakże poruszający, uczniowie mieli okazję wysłuchać świadectwa ludzi, którzy zeszli na złą drogę i potrafili wrócić na właściwą. Pokazano zgubny wpływ używek na organizm młodego człowieka i jego niszczycielską moc w życiu wszystkich ludzi. Poprzez formę muzyczną oraz ciekawe życiowe przykłady uczniowie i poznali, do czego doprowadza alkoholizm, narkomania i stosowanie używek.

Ad.3 Pomoc uczniom/opieka nad uczniami dotycząca:

1. Dożywiania:

a/ Bezpłatne obiady z MOPS  Korsze i Kętrzyn -  103

 

 

przedszkole

Sp

Gim

MOPS

9  –

47

14

70   - 34,48%

 

Liczba uczniów korzystających z bezpłatnego dożywiania w I półroczu danego roku wyniosła- 70 / ( było 83 )

 

b/ płatnych obiadów-  80 ( 39,40%)

  • Przedszkole -  26 osób ( pełny obiad )
  • Sp – 47 osób  ( pełny obiad ) + 5  zup
  • Gim – 7 osób ( pełny obiad )

 

Ogólnie:

z  pełnych obiadów  korzysta w szkole –150 uczniów ( 73,89%)

z zup- 5  uczniów

 

c/„Mleka z klasą

w ramach akcji zorganizowanej przez ARR-  87 -  100%  dzieci  klas 1- 5   otrzymuje bezpłatnie  mleko.

 

d/„Owoce w szkole” –w ramach programu rządowego – 87- 100%  uczniów klas 1- 5  szkoły podstawowej objętych jest ww. programem

 

2. Pomocy materialnej

a/  Stypendia socjalne:

W I s skorzystało:

Razem

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

53 – 33,3 %

39 – 30,7%

14 – 43,74 %

61- 36,09%

42- 34,71%

19- 39,58%

Z pomocy stypendialnej skorzystało 53 /61  uczniów  w tym:

  • w szkole podstawowej- 39  uczniów, co stanowi  30,7%
  • w gimnazjum -14 co stanowi 43,74%

 

b/.Wyprawki dla uczniów:

nie przyznano wyprawek

 

c/ Stypendia Motywacyjne Burmistrza

12 uczniów  otrzymało stypendium motywacyjnego Burmistrza Korsz, w tym 3 uczniów stypendia podwójne.

Stypendia naukowe – 4 uczniów ( Szachniewicz P , Skrzydel M, Iwańska Z, Bura A.). Stypendium sportowe – 3 uczniów ( Szachniewicz P, Bura A, Hul J. ). Stypendia artystyczne – 8 uczniów  ( Minksztyn N, Puchta R, Gałecka D, Orłowska M, Iwańska M, Skrzydel M, Lasek W, Borucka A).

W ubiegłym nie przyznano stypendium uczniom naszej szkoły.

 

e/  Zasiłek losowy  dla ucznia- w bieżącym półroczu nie przyznano

 

 

Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce

Sytuacja wychowawcza

Dane statystyczne monitorowane są od kliku lat i  obiektywnie diagnozują sytuację wychowawczą w szkole. Odnoszą się one do takich parametrów jak: frekwencja ,oceny zachowania, uwagi o  nieodpowiednim zachowaniu , nagany  wychowawcy i dyrektora oraz aktywności uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

Dzięki  nim możliwe jest przekrojowe  śledzenie pracy wychowawczej.

 

2015/16

2016/17

2017/18

Obszar

Miernik

I półrocze - 186

I – III – 60

IV – VI – 71

I – III Gim - 55

I półrocze– 169

I – III – 67

IV – VI – 54

I – III Gim - 48

I półrocze – 159

I – III – 49

IV – VII– 78

II – III Gim - 32

Frekwencja

%

93,11%

90,41%

91,03%

Uczniowie ze 100% frekwencją

L/%

 

10 – 5,91%

12 – 7,55%

Spóźnienia

L/ ucz

121 ( 0,65)

205(1,21)

115 ( 0,72)

W tym:      usprawiedliwione

nieusprawiedliwione

29 ( 0,16)

92( (0,49)

46 ( 0,27)

159( 0,94)

72 ( 0,45)

43 (0,27)

Uczniowie bez spóźnień

%

142 / 76,34%

118 – 69,82%

109 – 68,5%

Uwagi

L/ucz.

209/ 1,12

333 – 1,97

401 – 2,52

Oceny zachowania

%-

Dotyczy : 126

Dotyczy : 102

Dotyczy : 110

Wzorowe

 

45- 35,71%

24 – 23,53%

26 – 23,63 %

Bardzo dobre

 

53 – 42,06%

48 – 47,06%

44 – 40%

Dobre

 

21- 16,67%

25 – 24,51%

23 – 20,9%

Poprawne

 

5 – 3,97%

2 – 1,96%

10 – 9,1%

nieodpowiednie

 

0

3- 2,94%

7 – 6,36

Naganne

 

2 – 1,59%

0

0

Nagany wychowawcy

L/ucz

10

6

15

Palenie papierosów

 

4

1 ( e papierosy)

2

Picie alkoholu

 

0

0

0

Pobicia/ narażenie zdrowia

 

1

0

0

Niszczenie mienia szkolnego

 

0

1

0

Obraza

Nauczyciela

 

Pracowników szkoły

 

0

1

1

Inne zachowania naganne/

rażące nieprzestrzeganie

obowiązków szkolnych

 

3 – używanie telefonu kom  na lekcji

1-sfałszowanie podpisu

1 – naruszenie nietykalności osobistej

2 – zachowanie na apelu szkolnym

1 – używanie tel kom na lekcji

2 – dokuczanie koleżance

6 – hejt w Internecie

4 – używanie tel.

kradzieże

 

0

 

0

NAGANY DYREKTORA

L/ucz

1

0

0

Palenie papierosów

 

0

 

 

Picie alkoholu

 

0

 

 

Przebywanie w towarzystwie

osób palących

 

0

 

 

Wymuszanie

 

0

 

 

Pobicia

 

0

 

 

Niszczenie mienia szkolnego

 

0

 

 

Obraza nauczyciela

 

0

 

 

Inne zachowania naganne

 

1-używanie telefonu komórkowego

 

 

Udział punktów za pełnione

funkcje i pracę na rzecz szkoły

i środowiska

L.pkt

/ucz

865(4,65)

615 (3,64)

1155 ( 7,26)

( średnia przeliczona na wszystkich uczniów z kl. 1-3, 4-7 + gimnazjum)

Uwagi  o nieodpowiednim zachowaniu:

Klasa

 

Liczb ogółem

Uczniowie z uwagami

Uczniowie bez uwag

I sp

10

0

0

10

2 sp

11

2

2

9

3a sp

13

0

0

13

3b sp

15

0

0

15

49

2

2

47

4 sp

26

90

15

11

5sp

12

94

8

4

6 SP

20

54

11

9

7 sp

20

47

12

8

78

285

46

32

2g

22

39

13

9

3g

10

75

9

1

32

114

22

10

Szkoła 17/18

159

401

70 – 44 %

89 – 56%

Szkoła 16/17

169

333

57 -33,73%

112- 66,27%

Klasa

 

Liczba uczniów spóźniających się

Uczniowie bez spóźnień

I sp

10

1

9

2 sp

11

0

11

3a sp

13

0

13

3bsp

15

0

15

 

49

1

48

4 sp

26

11

15

5sp

12

9

3

6 SP

20

8

12

7 sp

20

5

15

 

78

33

45

2g

22

9

13

3g

10

7

3

 

32

16

16

Szkoła

17/18

159

50 – 31,4%

109 – 68,5%

Szkoła

16/17

169

51-30,18%

118 – 69,82%

 

Ze 100% frekwencją”

Klasa

 

Liczba/%

Nazwiska i imiona uczniów

I sp

10

1

Saik Hanna

2 sp

11

3

Baranowska Zuzanna, Opalach Szymon, Rutkowski Cezary

3a sp

13

0

3b sp

15

0

 

49

4

 

4 sp

26

1

Fąderska Pączkowska Hanna

5sp

12

1

Gałecka Dominika

6 SP

20

2

Iwańska Maria, Orłowska Maja

7 sp

20

3

Kadulski Kacper, Pietrzyk Julia, Szachniewicz Patryk

 

78

7

 

2g

22

1

Iwańska Zuzanna

3g

10

0

 

32

1

 

Szkoła

17/18

159

12

 

Szkoła

16/17

169

10

 

Spóźnienia  na lekcje :

Klasa

 

Liczb ogółem

Usprawiedliwione

Nieusprawiedliwione

I sp

10

1

1

0

2 sp

11

0

0

0

3a sp

13

0

0

0

3b sp

15

0

0

0

 

49

1

1

0

4 sp

26

26

24

2

5sp

12

28

6

22

6 SP

20

21

18

3

7 sp

20

5

0

5

 

78

80

48

32

2g

22

15

14

1

3g

10

19

9

10

 

32

34

23

11

Szkoła 17/18

159

115 ( 0,72)

72 ( 0,45)

43 (0,27)

Szkoła 16/17

169

205 (1,21)

46 ( (0,27)

159 (0,94)

Praca na rzecz szkoły i środowiska/ aktywność uczniów

 

 

Punkty

 

Klasa

 

Liczba uczniów

Ilość punktów

Średnio na ucznia

I sp

10

-

-

-

2 sp

11

 

 

 

3a sp

13

-

-

-

3b sp

15

-

-

-

 

49

-

-

-

4 sp

26

6

30

5

5sp

10

10

130

13

6 SP

20

18

210

11,7

7 sp

20

20

300

15

78

54

670

12,4

2g

22

22

425

19,3

3g

10

10

60

6

 

32

32

485

15,1

Szkoła

17/18

159

86

1155

13,43

Szkoła

16/17

169

86

615

7,15 ( średnia przeliczona na uczniów, którym wystawiono punkty za aktywność))

Analiza danych w odniesieniu do I półrocza  roku szkolnego 2016/17:

I. Dotyczących frekwencji

1.wzrost   frekwencji (0,62 %), w odniesieniu do I półrocza roku szkolnego 2016/17

2. wzrost  liczby uczniów ze 100% frekwencją   ( o 2  )

3.  spadek    spóźnień  ( liczbowo o 90)  oraz spadek   spóźnień nieusprawiedliwionych na lekcje  ( liczbowo- o 116)

4.  spadek liczby   uczniów bez spóźnień - liczbowy (  o 9 uczniów mniej ),

 

Symptomy pozytywne:

ü   wzrost  liczby uczniów ze 100% frekwencją

ü  Wzrost frekwencji

ü  Spadek spóźnień na lekcje

ü  Spadek spóźnień nieusprawiedliwionych

 

Symptomy negatywne:

ü  spadek  liczby uczniów bez spóźnień

 

 

II/ Zachowania

 

1. wzrost   liczby uczniów z  uwagami  ( liczbowo  o 17)

2. spadek liczby uczniów bez uwag  ( liczbowo o  23)

3   wzrost   nagan wychowawcy ( liczbowo o 9)

4. brak nagan dyrektora

 

4.Ocen zachowania :

-  wzrost   ocen wzorowych ( liczbowo o 2 )

-  spadek  ocen bardzo dobrych  ( o  4)

-  spadek   ocen  dobrych (o 2)

-  wzrost ocen poprawnych  ( o 8)

-  wzrost    ocen  nieodpowiednich  ( o 4)

-  brak ocen nagannych

 

Symptomy

pozytywne:

ü  brak nagan dyrektora

ü  niewielki wzrost ocen wzorowych  ( o 2)

ü  brak ocen nagannych

Negatywne:

ü  wzrost   liczby uczniów z  uwagami  ( liczbowo  o 17)

ü   spadek liczby uczniów bez uwag  ( liczbowo o  23)

ü   wzrost   nagan wychowawcy ( liczbowo o 9)

ü  spadek  ocen bardzo dobrych  ( o  4)

ü  spadek   ocen  dobrych (o 2)

ü  wzrost ocen poprawnych  ( o 8)

ü  wzrost    ocen  nieodpowiednich  ( o 4)

 

 

III/ Pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska

 

ü   wzrost   liczby  punktów za pracę na rzecz szkoły i środowiska (  liczbowo o  540)

ü   Utrzymująca się na tym samym poziomie     liczba uczniów, którym wystawiono punkty

ü   Wzrost     liczby punktów  przeliczonych na ucznia

 

 

 

Wzrost efektów wychowawczych nastąpił  w obrębie  parametrów:

 

1/ frekwencja - (wzrost  liczby uczniów ze 100% frekwencją, wzrost frekwencji , spadek spóźnień na lekcje, spadek spóźnień nieusprawiedliwionych)

 

 

2/ praca uczniów na rzecz szkoły i środowiska

 

 

.

5.

Bezpieczeństwo w szkole

a/Próbna ewakuacja  z budynku

Próbną ewakuację z budynku  przeprowadzono  18 października  2017r. Przebiegła ona w sposób prawidłowy. Usprawnienia wymaga  ustawianie uczniów na placu przed budynkiem szkoły.

 

 

b/ Wypadki w szkole:

W I półroczu  tego roku  miały miejsce 4  wypadki , któremu  ulegli

ü   3 uczniowie   ze szkoły podstawowej (  dotyczyło skręcenia kończyny dolnej i górnej, wstrząśnienia mózgu ). Jeden wypadek – bez urazu.

 

Każdy z uczniów  doznał  pojedynczego urazu.

Miejscem, gdzie uczniowie ulegli wypadkowi była sala gimnastyczna i korytarz szkolny.

 

 
Aktualności Dla rodziców Ocena sytuacji wychowawczej I półrocza roku szkolnego 2017/18
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama

Deklaracja dostępności

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Niedziela
23 Stycznia 2022
Imieniny obchodzą
Emerencja, Ildefons, Jan, Klemens,
Maria, Rajmund, Rajmunda, Wrócisława

Do końca roku zostało 343 dni.
Zodiak: Wodnik

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 173 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę