Ocena sytuacji wychowawczej I półrocza roku szkolnego 2018/19

PDF Drukuj

1.Realizacja strategii postępowania ucznia z trudnościami.

2.Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2018/19:

a/ uroczystości szkolne,

b/ imprezy klasowe

c/ współpraca z rodzicami

d/ realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

3. Pomoc uczniom

4..Efekty pracy wychowawczej w statystyce

5.Bezpieczeństwo w szkole

6.Różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zał. 1

 

Po analizie z dydaktyczno- wychowawczej  półrocznej   zespół nauczycieli wychowawców przeanalizował osiągnięcia dydaktyczno -  wychowawcze i sporządził listę uczniów do pracy w I półroczu 2018/19 i

proponuje objąć  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  pod nadzór wychowawcy :

ü  31 uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III – 6 uczniów, w IV-VIII- 16 uczniów ,w  gimnazjum- 9 uczniów;

ü  7 uczniów   ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

I-III- brak ;  IV –VIII  - 7 uczniów  , w gimnazjum- brak  ,

ü  1  uczeń  z licznymi spóźnieniami na lekcje .

ü  3 uczniów     wykazujących agresję słowną

ü  2  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami - w tym w klasach I-IIIsp – brak   ; IV-VIIIsp-2  uczniów ;  w gimnazjum – brak

ü  3  uczniów   z problemami emocjonalnymi związanymi z trudną sytuacją w domu

ü  3 uczniów z nieodpowiednim  zachowaniem

ü  14 uczniów z naganami  wychowawcy.

ü  1 ucznia z naganą dyrektora

 

 

Ad. 2.

Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w  I półroczu roku szkolnego  2016/17:

a/ uroczystości szkolne,

b/ życie klasy,

c/ współpraca z rodzicami/ spotkania klasowe,

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych,

e/ inne programy realizowane z uczniami.

a/ uroczystości szkolne

W I półroczu  zrealizowano wszystkie uroczystości i imprezy zaplanowanie w kalendarzu

 

 

 

b/ życie klasy

ü  imprezy klasowe

a/ imprezy klasowe- 78 :

 • W   grupach przedszkolnych  – 13,   I- III – 40 ; w klasach IV-VIII- 20; w gimnazjum-5

b/ imprezy plenerowe- ogniska

 • W klasach I- III – 1 ;
 • w klasach IV-VIII -2;
 • w klasie III gimnazjum-0

c/wycieczki

 • forma wyjazdowa:

ü  w grupie przedszkolnej  - 2

ü  W klasach I- III – 2

ü  w klasach IV-VIII- 4 ,

ü  klasie III gim  – 1

 • Po okolicy- I-III – 2

d/ spektakle/ spotkania  profilaktyczne - 0

e/ udział w przedstawieniach :

- „ Dorotka po drugiej stronie tęczy”, „ Piotruś Pan”, „ Mitologia”, „ Kolumbowie”

 • koncerty  muzyczne/ musicale

 

- „ Historia muzyki rockowej”, „ Muzyka Chopina”

 

 

 

c/ Spotkania z rodzicami/ pedagogizacja rodziców

W większości klas odbyły się po 2 spotkania ogólne z rodzicami. W  klasie pierwszej  -  4 spotkania; w klasie 2 i 6 – 3 spotkania.

Frekwencja rodziców na spotkaniach wyniosła w:

- klasach I-III sp- 76,9 %/ 79%/

-klasach IV-VIII sp- 80,5% / 76%

- klasach II-III gim- 47%/59,33%

- w całej szkole – 70%/ 67,3 %

Zaobserwowano wzrost   frekwencji rodziców na zebraniach w poziomie klas IV – VIII i gimnazjum.

Natomiast w poziomie klas 1-3 frekwencja spadła o 2,1%.

Pedagogizacja rodziców:

ü  pedagogizacja rodziców była prowadzona przez wychowawców - frekwencja  80,15%/ 67,7%

ü  w gimnazjum podczas spotkań z rodzicami nie przeprowadzono żadnej pedagogizacji.

 

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych:

Wszyscy wychowawcy w swoich sprawozdaniach deklarują   realizację zadań  wychowawczych , w tym:

-programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” ( oprócz klas I-III sp) oraz zadań priorytetowych dotyczących:

ü  Zasad zachowania

ü   Praw Człowieka, dziecka

ü  Bezpieczeństwa ( szeroko rozumianego)

ü  Zdrowia

ü  Antydyskryminacji

ü  Wolontariatu.

ü  Kształtowania postaw patriotycznych

ü  Wychowania do wartości

ü  Ukazywania sposobów skutecznego uczenia się

 

 

e/ Inne programy dla uczniów:

 

„Trzymaj formę”

Program zainicjowany  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program realizowany jest metodą projektu dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Adresaci :  uczniowie szkół podstawowych (V-VI) oraz ich rodzice i opiekunowie

 

 

„ Bezpieczny Puchatek”

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz dyplom dla uczniów.

„ Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Działania w 2018 roku, traktujemy jako pierwszy krok do wzmacniania Autorytetu, a będą rozwijane w przyszłości.Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Ad.3 Pomoc uczniom/opieka nad uczniami dotycząca:

1. Dożywiania:

a/ Bezpłatne obiady  z MOPS  Korsze i Kętrzyn -  103 /119 , w tym:

 

 

I semestr

przedszkole

Sp

Gim

MOPS

4

43

8

I pół 18/19 – 55 – 31,6%

I pół 17/18  -  70   - 34,48%

 

Liczba uczniów korzystających z bezpłatnego dożywiania w I półroczu danego roku wyniosła- 55 / ( było 70 )

 

b/ płatne obiady-  83  ( 47,7%) + 24 obiady w grupie przedszkolnej 3-4-5 latki

 • Przedszkole -  18 osób ( pełny obiad ) + 1 zupa
 • Sp – 57 osób  ( pełny obiad ) + 1  zupa
 • Gim – 8 osób ( pełny obiad )

 

Ogólnie:

-  z  pełnych obiadów  korzysta w szkole –138 uczniów ( 79,3%) + dzieci z oddziału przedszkolnego 3-4-5 latków ( 24 obiady)

- z zup- 2  uczniów

 

c/„Mleka z klasą

w ramach akcji zorganizowanej przez ARR-  83 -  100%  dzieci  klas 1- 5   otrzymuje bezpłatnie  mleko.

 

d/„Owoce w szkole” –w ramach programu rządowego – 83- 100%  uczniów klas 1- 5  szkoły podstawowej objętych jest ww. programem

 

2. Pomocy materialnej

a/  Stypendia socjalne:

W I s skorzystało:

Razem

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

35 – 23,3%

27 – 21,1%

8 – 36,4 %

53 – 33,3 %

39 – 30,7%

14 – 43,74 %

Z pomocy stypendialnej skorzystało 35/ 53   uczniów  w tym:

 • w szkole podstawowej- 27  uczniów, co stanowi  21,1%
 • w gimnazjum -8 co stanowi 36,4%

 

b/.Wyprawki dla uczniów:

nie przyznano wyprawek

 

c/ Stypendia Motywacyjne Burmistrza

10 uczniów  otrzymało stypendium motywacyjnego Burmistrza Korsz, w tym 1 uczeń  stypendium podwójne.

Stypendia naukowe – 1 uczennica (  Skrzydel M, ). Stypendia artystyczne – 10 uczniów

( Minksztyn N,  M, Iwańska M, Skrzydel M, Baran D, Małyska J, Hul J, Bura A, Szachniewicz P, Paluch P, Iwańska Z ).

W ubiegłym roku  przyznano stypendium 12  uczniom naszej szkoły.

 

e/  Zasiłek losowy  dla ucznia- w bieżącym półroczu nie przyznano

 

 

Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce

Sytuacja wychowawcza

Uwagi  o nieodpowiednim zachowaniu:

Klasa

 

Liczb ogółem

Uczniowie z uwagami

Uczniowie bez uwag

I sp

13

0

0

13

2 sp

9

0

0

9

3 sp

11

9

3

8

33

9

3

30

4 sp

26

48

9

17

5sp

22

76

12

10

6 SP

9

97

5

4

7 sp

19

25

13

6

8 sp

19

24

9

10

95

270

48

47

3g

22

114

15

7

22

114

15

7

Szkoła 18/19

150

393

66- 44%

84- 56%

Szkoła 17/18

159

401

70 – 44 %

89 – 56%

Klasa

 

Liczba uczniów spóźniających się

Uczniowie bez spóźnień

I sp

13

1

12

2 sp

9

0

9

3a sp

11

3

8

 

33

4

29

4 sp

26

0

26

5sp

22

5

17

6 SP

9

6

3

7 sp

19

5

14

8sp

19

4

15

 

95

20

75

3g

22

14

8

 

22

14

8

Szkoła

18/19

150

38 – 25,3%

112 – 74,6%

Szkoła

17/18

159

50 – 31,4%

109 – 68,5%

 

Ze 100% frekwencją”

Klasa

 

Liczba/%

Nazwiska i imiona uczniów

I sp

13

1

Pawelczyk Justyna

2 sp

9

1

Kasperek Jan

3a sp

11

3

Baranowska Zuzanna, Kietliński Jakub, Pawelczyk Lena

 

33

5

 

4 sp

26

1

Rutkowska Michalina

5sp

22

0

6 SP

9

1

Puchta Roksana

7 sp

19

1

Małyska Joanna

8 sp

19

0

 

 

95

3

 

2g

22

0

 

22

0

 

Szkoła

18/19

150

8

 

Szkoła

17/18

159

12

Spóźnienia  na lekcje :

Klasa

 

Liczb ogółem

Usprawiedliwione

Nieusprawiedliwione

I sp

13

2

2

0

2 sp

9

0

0

0

3a sp

11

3

3

0

 

33

5

5

0

4 sp

26

0

0

0

5sp

22

22

15

7

6 SP

9

23

1

22

7 sp

19

8

5

3

8 sp

19

4

0

4

 

95

57

21

36

2g

22

11

6

5

 

22

11

6

5

Szkoła 18/19

150

73(0,48)

32(0,21)

41( 0,27)

Szkoła 17/18

159

115 ( 0,72)

72 ( 0,45)

43 (0,27)

Praca na rzecz szkoły i środowiska/ aktywność uczniów

 

 

Punkty

 

Klasa

 

Liczba uczniów

Ilość punktów

Średnio na ucznia

I sp

13

-

-

-

2 sp

9

-

-

-

3a sp

11

-

-

-

 

33

0

0

0

4 sp

26

10

200

20

5sp

22

14

155

7

6 SP

9

8

120

15

7 sp

19

19

355

19

8 sp

19

18

185

10

95

69

1015

14,71

2g

22

22

450

20

 

22

22

450

20

Szkoła

18/19

150

91

1465

16,09

Szkoła

17/18

159

86

1155

13,43

Analiza danych w odniesieniu do I półrocza  roku szkolnego 2017/18:

I. Dotyczących frekwencji

1.spadek    frekwencji (1,47 %), w odniesieniu do I półrocza roku szkolnego 2017/18

2. spadek  liczby uczniów ze 100% frekwencją   ( o 4  )

3.  spadek    spóźnień  ( liczbowo o 42 )

4.  spadek   spóźnień  usprawiedliwionych na lekcje  ( liczbowo- o 40)

5. utrzymująca się na tym samym poziomie liczba spóźnień nieusprawiedliwionych

6.  wzrost  liczby   uczniów bez spóźnień

7. spadek liczby uczniów spóźniających się na lekcje ( liczbowo o 12)

 

 

Symptomy pozytywne:

ü  spadek    spóźnień

ü  wzrost  liczby   uczniów bez spóźnień

ü  spadek liczby uczniów spóźniających się na lekcje ( liczbowo o 12)

ü  utrzymująca się na tym samym poziomie liczba spóźnień nieusprawiedliwionych

Symptomy negatywne:

ü  spadek    frekwencji (1,47 %),

ü  spadek  liczby uczniów ze 100% frekwencją

ü  spadek   spóźnień  usprawiedliwionych na lekcje

 

 

II/ Zachowania

1. spadek ogólnej liczby uwag o nieodpowiednim zachowaniu ( liczbowo o 8)

2. spadek    liczby uczniów z  uwagami  ( liczbowo  o 4)

2. spadek liczby uczniów bez uwag  ( liczbowo o 5 )

3   wzrost   nagan wychowawcy ( liczbowo o 2)

4. pojawienie się  nagany dyrektora

 

4.Ocen zachowania :

-  wzrost   ocen wzorowych ( liczbowo o 20 )

-  spadek  ocen bardzo dobrych  ( o  2)

-  spadek   ocen  dobrych (o 9)

-  wzrost ocen poprawnych  ( o 2)

-  spadek     ocen  nieodpowiednich  ( o 4)

-  brak ocen nagannych

 

Symptomy

pozytywne:

ü  spadek ogólnej liczby uwag o nieodpowiednim zachowaniu ( liczbowo o 8)

ü  spadek    liczby uczniów z  uwagami  ( liczbowo  o 4)

ü  wzrost   ocen wzorowych ( liczbowo o 20 )

ü  spadek     ocen  nieodpowiednich  ( o 4)

ü  brak ocen nagannych

Negatywne:

ü  spadek liczby uczniów bez uwag  ( liczbowo o 5 )

ü  wzrost   nagan wychowawcy ( liczbowo o 2)

ü  pojawienie się  nagany dyrektora

 

 

III/ Pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska

 

ü   wzrost   liczby  punktów za pracę na rzecz szkoły i środowiska (  liczbowo o  310)

ü   Wzrost  liczby uczniów, którym wystawiono punkty

ü   Wzrost     liczby punktów  przeliczonych na ucznia

 

Ad 5.Bezpieczeństwo w szkole

a/Próbna ewakuacja  z budynku

Ze względu na prace remontowe związane z termomodernizacją budynku, próbna ewakuacja nie odbyła się. Zostanie przeprowadzona wiosną w II półroczu.

 

b/ Wypadki w szkole:

W I półroczu roku szkolnego 2018/19 nie zgłoszono żadnego wypadku, który miałby miejsce na terenie szkoły.

Ad. 6  Różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

W Szkole Podstawowej w Garbnie pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie :

 1. zajęć specjalistycznych :
 • korekcyjno – kompensacyjnych;
 • logopedycznych;
 • rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne;
 • zajęć korygujących wady postawy;
 • zajęć rewalidacyjnych w postaci rehabilitacji ruchowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

 

 1. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

 

Dane statystyczne dotyczące uczniów objętych formami zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 :

 1. W Szkole Podstawowej w Garbnie liczba uczniów objęta różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej wynosi – 60 uczniow ( przedszkole oddział ‘’0”, szkoła podstawowa, gimnazjum kl. 3).

Stanowi to 58,8 % wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Garbnie.

 1. W przedszkolu pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 2 uczniów, co stanowi 11,4% wszystkich uczniów klasy ‘’ 0 ‘’.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom w przedszkolu:

 • Zajęcia korekcyjno- -kompensacyjne – 2 osoby;
 • Terapia logopedyczna – 2 osoby;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 1 osoba;

 

W przedszkolu : 1 osoba  korzysta z 2 form pomocy psychologiczno – pedagogicznej , 1 osoba korzysta z 3 form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 1. W szkole podstawowej pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 48 uczniów, co stanowi 32,2 % wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Wśród tych uczniów 3 osoby posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, co stanowi 9,3 % wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole podstawowej.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom w szkole podstawowej:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 44 osoby;
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 43 osoby;
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 44 osoby;
 • Terapia logopedyczna- 19 osób;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 11 osób;
 • Gimnastyka korekcyjna – 5 osób;
 • Zajecia z oligofrenopedagogiem – 3 osoby;
 • Rewalidacja – 1 osoba;

W szkole podstawowej: 27 osób korzysta z jednej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, co stanowi 33% wszystkich uczniów objętych pomocą, 37 osób korzysta z 2 lub 3 form pomocy, co stanowi 44 % wszystkich uczniów objętych pomocą . Z 4 i więcej form udzielanej pomocy korzysta 18 osób, co stanowi 23% osób korzystających z w/w form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. W  3 klasie gimnazjum, pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęte są 12 osób, co stanowi 54,5% wszystkich uczniów gimnazjum.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom gimnazjum:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 10 osób;
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 8 osób;
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 9 osób;
 • Terapia logopedyczna – 0;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 1 osoba;

 

W gimnazjum : 3 osoby korzystają z 1 formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej,co stanowi 25% uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną,   8 osób korzysta z 2 lub 3 form pomocy, co stanowi 66,6% uczniów objętych pomocą. 1 osoba korzysta z 4 i więcej form pomocy, co stanowi 8,33% wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w gimnazjum.

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktualności Dla rodziców Ocena sytuacji wychowawczej I półrocza roku szkolnego 2018/19
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama

Deklaracja dostępności

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Niedziela
23 Stycznia 2022
Imieniny obchodzą
Emerencja, Ildefons, Jan, Klemens,
Maria, Rajmund, Rajmunda, Wrócisława

Do końca roku zostało 343 dni.
Zodiak: Wodnik

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 180 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę