Koncepcja pracy ZS w Garbnie PDF Drukuj

 

Październik   2013

Wstęp:

Poniższa koncepcja pracy szkoły powstała w grudniu 2010 r., a została zaktualizowana i zmodyfikowana  podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w dn. 29 października 2013 r.

 1. I. DANE SZKOŁY:

Zespół Szkół w Garbnie składa się z dwóch jednostek organizacyjnych: Szkoły Podstawowej im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur z oddziałami przedszkolnymi oraz z Gimnazjum.

 1. II. LOKALIZACJA :

Szkoła mieści się w budynku nr 36. Budynek położony jest u skrzyżowania drogi wojewódzkiej Kętrzyn- Bartoszyce z drogą powiatową na Drogosze.  Szkoła dysponuje wielohektarowym , ogrodzonym terenem zielonym, na którym znajdują się boiska do piłki siatkowej, mini- piłki nożnej, bieżnia, skocznia w dal. Obok, na terenie gminnym, znajduje się pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i wiejski stadion.

Lokalizacja szkoły, mimo sąsiadowania z drogami jest bezpieczna. Gwarantuje to ogrodzenie posesji oraz spora odległość bram wyjściowych od drogi, a także monitoring wizyjny w najmniej widocznej części posesji. Tereny zielone szkoły wpływają zaś korzystnie na odpoczynek uczniów w czasie przerw oraz umożliwiają prowadzenie lekcji wf. na powietrzu.

 1. III. BAZA DYDAKTYCZNA:

Szkoła składa się z głównej, dwupiętrowej części oraz połączonej łącznikiem pełnowymiarowej sali gimnastycznej. W łączniku znajduje się również sekretariat ,  gabinet dyrektora, dwie sale oddziałów przedszkolnych. Szkoła dysponuje ponadto 15 pracowniami  lekcyjnymi , biblioteką,  gabinetem pedagoga, wicedyrektora oraz pokojem nauczycielskim. Pracownia komputerowa  wyposażona jest w zestawy komputerowe na 25 stanowisk- oraz  w tablicę multimedialną. Szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Obok szkoły znajduje się plac zabaw. .

 1. IV. KADRA:

Kadrę szkoły stanowi 24 nauczycieli- 20 pełno-  i 4 niepełnozatrudnionych. Dwudziestu dwóch  nauczycieli posiada wyższe wykształcenie magisterskie, dwóch- wyższe zawodowe. Jeśli chodzi o awans zawodowy to : 13 nauczycieli  jest nauczycielami dyplomowanymi, 9- mianowanymi, 2-kontraktowymi. 60% nauczycieli ma podwójne kwalifikacje.

Rada Pedagogiczna ZS w Garbnie jest radą dobrze przygotowaną do wyzwań edukacji XXI w., ustawicznie doskonalącą swoje kompetencje zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i zbiorowym. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie pomiaru dydaktycznego, szkolnego systemu osiągnięć uczniów, edukacyjnej wartości dodanej, ewaluacji  oraz wielu zagadnień w sferze : wychowanie. Pracują i doskonalą się też w zespołach przedmiotowych i wychowawczym.

Siłą kadry nauczycielskiej jest również  jej doświadczenie. Średni staż pedagogiczny to ok. 18 lat.

 1. V. UCZNIOWIE I ICH ŚRODOWISKO RODZINNE:

Szkoła  liczy 208 uczniów, w szkole podstawowej – 117, w gimnazjum- 59, a w oddziałach przedszkolnych – 32. Uczniowie w ogromnej większości pochodzą z rodzin o niskim wykształceniu rodziców: wykształcenie podstawowe ma 32 % matek i 19 % ojców, wykształcenie zawodowe: 36% matek i 52% ojców, wyższe zaś jedynie 6% matek i 2% ojców.  Blisko 36% uczniów wychowuje się w rodzinie, w której jest troje i więcej dzieci i tylko  70% uczniów  w rodzinie pełnej. 53% matek  i 25 % ojców jest bezrobotnych, 30% rodziców określa swoją sytuację materialną jako złą i bardzo złą, a jedynie 23% jako dobrą ( dane z 2010 r.).

 1. VI. MISJA SZKOŁY:

„Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych uczniów, wspierania ich rozwoju, przygotowania do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości. W środowisku zaś pełnimy rolę kulturotwórczą”.

 1. VII. WIZJA SZKOŁY:

„Jesteśmy szkołą:

 • przyjazną- do której uczniowie uczęszczają z przyjemnością, gdyż znajdują w niej kompetentnych, życzliwych, sprawiedliwych pedagogów oraz miłą i twórcza atmosferę, sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi.
 • opiekuńczą – organizują uczniom szeroką pomoc socjalną;
 • demokratycznąw której przestrzega się prawa, a o ważnych dla szkolnej społeczności  sprawach decydują wspólnie uczniowie, nauczyciele, rodzice;
 • bezpieczną – kładą szczególny nacisk na profilaktykę patologii społecznych;
 • nowoczesną – posiadają dobrą bazę materialną, pracownię komputerową, bogatą bibliotekę, świetnie wyposażoną w środki audio – video;
 • środowiskową – pełnią w lokalnej społeczności rolę kulturotwórczą;
 • skuteczną dydaktyczniew której uczniowie osiągają wyniki na miarę swoich możliwości”.

 1. VIII. WZORZEC WYCHOWANKA SZKOŁY.

JESTEM:

 • wytrwały
 • konsekwentny
 • odpowiedzialny
 • aktywny,
 • pewny siebie,
 • tolerancyjny,
 • samodzielny,
 • obowiązkowy,
 • ciekawy świata i ludzi,
 • zainteresowany historią i życiem codziennym własnego środowiska,
 • wymagający od siebie i innych,
 • życzliwy.

POTRAFIĘ:

 • odróżnić dobro i zło,
 • nawiązać kontakty z innymi,
 • współpracować,
 • bronić własnych zasad,
 • samodzielnie się uczyć,
 • wyrazić swoje myśli i uczucia,
 • planować drogę do osiągnięcia celu,
 • wytrwale do niego dążyć
 • żyć zdrowo.

 

 1. IX. MOCNE I SŁABE STRONY. SZANSE I ZAGROŻENIA.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

wykwalifikowana kadra pedagogiczna ;

duże zaangażowanie nauczycieli w pracy dla dobra szkoły;

wysoka akceptacja dyrekcji szkoły przez nauczycieli;

w ocenie rady pedagogicznej spełnianie większości  wymagań MEN wobec szkoły na ocenę co najmniej  B, pozostałych na co najmniej D;

dobra atmosfera w radzie pedagogicznej;

sukcesy naukowe uczniów na różnych szczeblach;

udział szkoły w wielu projektach edukacyjnych i innych;

przestrzeganie prawa szkolnego przez wszystkie podmioty szkoły;

otwartość na problemy uczniów;

bardzo dobra baza dydaktyczna w kwestii jej wielkości i funkcjonalności;

dobra opinia w środowisku o szkole;

szeroki zakres świadczenia pomocy psychologiczno- pedagogicznej

opieka logopedyczna i pedagoga szkolnego;

pielęgniarka szkolna ;

zaangażowanie części  rodziców    w życie szkoły;

niesatysfakcjonujące wyniki w egzaminach zewnętrznych;

słaba motywacja i chęć uczniów do nauki;

nie zawsze dostateczne informowanie rodziców przez nauczycieli o postępach ucznia ;

1/3 uczniów wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

brak kół zaintersowań

uleganie nałogom przez część uczniów gimnazjum, postawy buntownicze nielicznych;

zbyt słabe zaangażowanie w sprawy szkoły większości rodziców;

brak termomodernizacji szkoły, nieestetyczna elewacja i otoczenie ( części betonowe).

 

SZANSE

ZAGROŻENIA

zaangażowanie kadry pedagogicznej;

nieustanne doskonalenie kompetencji przez nauczycieli;

zrozumienie organu prowadzącego dla problemów szkoły;

życzliwość środowiska;

możliwość pozyskiwania środków unijnych na projekty edukacyjne;

dobra współpraca ze środowiskiem

niesprzyjające wychowawczo i edukacyjnie środowisko rodzinne większości uczniów z uwagi na bardzo niskie wykształcenie rodziców, bezrobocie, biedę, niestabilność rodziny i niskie aspiracje edukacyjne;

zagrożenia różnymi patologiami społecznymi uczniów;

niestabilność miejsca pracy nauczycieli wynikająca z systematycznego zmniejszania się liczby oddziałów w szkole;

odchodzenie części najlepszych absolwentów szkoły podstawowej do gimnazjów w Kętrzynie

obarczanie szkoły wyłączną odpowiedzialnością za kształtowanie postaw dzieci;

upadek autorytetów;

nadmierna biurokracja;

 1. X. STRATEGIA SZKOŁY:

Przedstawiona niżej koncepcja  pracy szkoły została przede wszystkim odniesiona do wymogów załącznika Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, które nakłada na szkołę obowiązek  ich spełniania.

DYDAKTYKA:

Priorytet: Systematyczne podnoszenie skuteczności efektów nauczania.

 

W ZS w Garbnie wyniki w nauce zawsze traktowane były z najwyższą troską. Szkoła od lat prowadzi programy naprawcze i doskonalące w szkole podstawowej i gimnazjum. Mając świadomość, iż nie ma wpływu na pozaszkolne ( rodzinne) uwarunkowania słabych wyników uczniów podczas sprawdzianów i egzaminów, skupiła się przede wszystkim na wzroście świadomości pedagogicznej  nauczycieli , rodziców, doskonaleniu organizacji pracy z uczniem oraz pomocy uczniom z trudnościami w nauce.

ZS w Garbnie osiąga zasadniczo niskie wyniki. W szkole podstawowej są one bardzo zróżnicowane- od staninu  1. najniższy,   po 7. wysoki. W gimnazjum są one bardziej zwarte, i też poza rokiem 2009 – niskie- niemniej nigdy w gimnazjum nie uzyskano wyniku w staninie 1- najniższym.

Wyniki egzaminów zewnętrznych- w opinii rady pedagogicznej i dyrekcji szkoły-  są niesatysfakcjonujące, toteż praca nad ich podniesieniem jest najważniejszym priorytetem.

Drogę do ich poprawy można  zamknąć w następujących zadaniach:

 1. 1. Traktowanie pracy dydaktycznej jako  systematycznego procesu opartego na analizach wyników egzaminów zewnętrznych oraz diagnozach wewnętrznych poziomu umiejętności i wiadomości wyznaczonych podstawą programową i standardami egzaminacyjnymi na poziomie szkoły i przedmiotów:

a)    diagnoza wstępna uczniów oddziałów przedszkolnych;

b)   diagnoza umiejętności i wiadomości uczniów w nauczaniu zintegrowanym- systematyczne badanie techniki czytania uczniów, czytania ze zrozumieniem, umiejętności matematycznych;

c)    badania w ramach Szkolnego Systemu Badania Osiągnięć Uczniów;

d)   analiza EWD w aspekcie szkoły, klasy i indywidualnych wyników uczniów;

e)   wnikliwa analiza wyników egzaminów zewnętrznych;

f)     rozpoznawanie przyczyn uzyskiwania niesatysfakcjonujących wyników egzaminów zewnętrznych w formie ewaluacji.

 

 1. 2. Formułowanie na podstawie wyników analiz, ewaluacji  oraz diagnoz rekomendacji do pracy na poziomie szkoły, zespołów nauczycieli, nauczycieli-  i ich wdrażanie poprzez wyznaczenie i realizację:

a)    zadań w planach pracy szkoły, również planie zamierzeń wychowawczych, oraz indywidualnych planach pracy nauczycieli;

b)   kierunków działań naprawczych;

c)    kierunków pracy wyrównawczej z uczniem;

d)   kierunków doskonalenia kompetencji rady pedagogicznej;

e)   planowania doskonalenia indywidualnego nauczycieli w zakresie kompetencji pedagogicznych.

 

 1. 3. Ocena skuteczności podjętych działań wynikających z analiz i diagnoz dla poprawy efektów dydaktycznych.
 2. 4. Systematyczne doskonalenie kompetencji uczniów, któremu sprzyjają:

a)     właściwa organizacja procesu lekcyjnego i wysokie kompetencje dydaktyczne nauczycieli;

b)     wskazywanie uczniom sposobów skutecznego uczenia się

c)     pomoc psychologiczno- pedagogiczna oparta na systematycznej diagnozie braków i ich wyrównywaniu;

d)     zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych;

e)     koła zainteresowań zgodne z potrzebami uczniów, zwłaszcza humanizujące;

f)      udział uczniów w projektach edukacyjnych.

 

 1. 5. Systematyczne doskonalenie kompetencji nauczycieli stosownie do potrzeb wynikających z rekomendacji do pracy oraz potrzeb indywidualnych.

WYCHOWANIE I OPIEKA

PRIOTYTET: Systematyczne podnoszenie skuteczności pracy wychowawczej.

Od lat sytuacja wychowawcza w ZS w Garbnie jest dobra i stabilna. Jej barometrem jest  dokonywana dwa razy w roku analiza wskaźników wychowawczych, takich jak: nieusprawiedliwione spóźnienia, frekwencja, uwagi o złym zachowaniu, nagany wychowy klasy i dyrektora szkoły za szczególnie naganne zachowania , aktywność na rzecz klasy, szkoły i środowiska,  ocen zachowania- tylko do 8 % uczniów ma ocenę nieodpowiednią sprawowania, oceny naganne są sporadyczne, ponad 70% uczniów otrzymuje oceny zachowania  wzorowe, bardzo dobre i dobre. Uczniowie są aktywni, przygotowują wiele imprez szkolnych, wykazują postawy wolontariackie.

Analiza ww. wskaźników jest jednym z elementów oceny sytuacji wychowawczej. Pozwala na wytyczanie kierunków pracy wychowawczej.  Co roku na poziomie klas 1-3, 4-6 i gimnazjum powstaje plan zamierzeń wychowawczych na dany rok szkolnych z uwzględnieniem priorytetów wychowawczych,  a na jego podstawie plany zamierzeń wychowawczych klas.

W szkole prowadzi się katalog uczniów z trudnościami wychowawczymi. Opracowano i realizuje się strategię postępowania z takimi uczniami.

Systematycznie  i aktywnie działa zespół wychowawców.

System oceniania zachowania jest jasny i przejrzysty oraz powszechnie znany uczniom.

Najważniejsze  problemy wychowawcze szkoły to:

 • niska frekwencja uczniów;
 • palenie papierosów przez uczniów gimnazjum;
 • agresja słowna.

 

Główne zadania w sferze WYCHOWANIE :

 1. 1. Kontynuacja realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki.
 2. 2. Systematyczne działania profilaktyczne: realizacja programu ‘Spójrz inaczej” i  „Spójrz inaczej na agresję”, realizowanie programu profilaktycznego „Tak czy nie” W. Skrzypczaka, programu „Trzymaj formę”.
 3. 3. Utrzymanie wysokiej jakości pracy nauczycieli- wychowawców klasy.
 4. 4. Systematyczne upowszechnianie  praw i obowiązków ucznia- nacisk na znajomość prawa szkolnego oraz  na katalog niepożądanych zachowań karanych w systemie oceniania zachowania ujemnymi punktami.
 5. 5. Wzmocnienie samorządności uczniów.

a)    udział rady samorządu uczniowskiego w radach pedagogicznych;

b)   zainicjowanie Dnia Samorządności;

c)    nowa jakość wyborów przewodniczącego samorządu- szeroka kampania wyborcza;

 1. 6. Rozszerzenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów i rodziców o:

a)                     systematyczną pedagogizację rodziców  z udziałem psychologów i pedagogów;

b)                            zajęcia z socjoterapii dla uczniów.

 1. 7. Praca wychowawcza procesem opartym na diagnozie wychowawczej i działaniu, którego podstawą jest diagnoza- kontynuacja systematycznie prowadzonych diagnoz wychowawczych:

a) analiza statystyczna wypracowanych w szkole parametrów wychowawczych, na podstawie której ocenia się sytuację wychowawczą szkoły, formułuje wnioski oraz wyznacza się i modyfikuje kierunki pracy wychowawczej;

b) kontynuacja realizowania strategii postępowania z uczniem z trudnościami wychowawczymi, diagnoza trudności- rejestr uczniów z trudnościami i postępowanie z nimi wg opracowanej strategii; semestralna i roczna ocena skuteczności strategii, wyprowadzanie rekomendacji do pracy, priorytetów wychowawczych na dany rok szkolny  wynikających z tej oceny;

c) ankieta „Bezpieczeństwo w szkole” do uczniów i rodziców- podstawą wyznaczania działań w kwestii bezpieczeństwa uczniów w szkole.

 1. 8. Wzmocnienie życia pozalekcyjnego szkoły,  zwłaszcza życia klasy:

a)    popołudniowe spotkania klasowe

b)   wycieczki

c)    ogniska

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU:

Priorytet: Wzmacnianie więzi szkoły ze środowiskiem.

Szkoła w Garbnie cieszy się dobrą opinią w środowisku. Wynika ona z następujących powodów: aktywność szkoły w środowisku, dobra opinia jej absolwentów o szkole, dbałość szkoły o zachowanie więzi z absolwentami, podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia udziału rodziców w życiu szkoły i świadczenie im różnorakiej pomocy w wychowywaniu dzieci. Koncepcja rozwoju w tym aspekcie wyraża się w kontynuowaniu i doskonaleniu sprawdzonych form:

 1. 1. Organizacja i współorganizacja imprez dla środowiska:

a)     bal karnawałowy

b)     Święto Rodziny;

c)     majówka;

d)     dożynki

e)     imprezy w świetlicy wiejskiej

 

 1. 2. Podejmowanie inicjatyw na rzecz estetyzacji środowiska- akcja „Sprzątanie świata”.
 2. 3. Współpraca z:

a)     sołectwem;

b)     parafią w Garbnie;

c)     biblioteką gminną

d)     UKS „Sokół”;

e)     świetlicą wiejską

f)      stowarzyszeniem „Krokus”;

g) innymi szkołami gminy.

 1. 4. Wykorzystywanie informacji o absolwentach:

a)     gromadzenie danych  o losach absolwentów i ich analiza;

b)     promowanie najlepszych absolwentów;

c)     zapraszanie absolwentów na godziny wychowawcze i imprezy szkolne;

d) praca absolwentów jako wolontariuszy.

 1. 5. Rodzice partnerami szkoły:

a)     zwracanie się do rodziców o opinię w różnych sprawach;

b)     przestrzeganie kompetencji rady rodziców;

c)     włączanie rodziców do planowania pracy wychowawczej;

d)     włączanie rodziców do pracy na rzecz szkoły i środowiska;

e)     organizacja spotkań dla rodziców z udziałem psychologów i pedagogów.

f)      szeroką możliwość opiniowania pracy szkoły, również na stronie internetowej szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 1. 6. Wzmocnienie działań promocyjnych szkoły.

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ:

Priorytet: Skuteczne zarządzanie.

Zdaniem Rady Pedagogicznej ZS w Garbnie szkoła jest dobrze zarządzana. Świadczy o tym bardzo wysoka akceptacja dla działań dyrektora wg anonimowej ankiety nauczycieli.

Najważniejsze zadania w obszarze: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ TO:

1.  Doskonalenie form nadzoru pedagogicznego:

a) nadzór pedagogiczny jako jeden z najważniejszych elementów planowania doskonalenia pracy szkoły;

b) włączenie do niektórych form nadzoru (ewaluacji)  nauczycieli;

c) systematyczne wzbogacanie bazy narzędzi diagnozujących dyrektora szkoły;

d) doskonalenie przepływu informacji z uwagi na ich postępującą obszerność-drogą elektroniczną;

e) wspólne formułowanie wniosków i rekomendacji z nadzoru.

 

2.  Polityka kadrowa:

a)  dążenie do eliminacji zatrudniania nauczycieli z zewnątrz na kilka godzin poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji przez nauczycieli  zatrudnionych na stałe jako sposób na niebezpieczeństwo ograniczenia etatów  oraz stabilizację sytuacji kadrowej;

b) jawność i przejrzystość polityki kadrowej dyrektora szkoły oraz form nagradzania nauczycieli.

3.  Doskonalenie pracy zespołów nauczycieli:

a)     bardziej równomierny podział obowiązków w pracy zespołów nauczycieli;

b)     włączenie w większym stopniu w pracę zespołów przedmiotowych nauczycieli wf., religii, muzyki, świetlicy, biblioteki;

c)     ułożenie planu pracy nauczycieli pod potrzeby zebrań zespołów nauczycieli.

 

4.  Poprawa bazy materialnej szkoły:

a)    termomodernizacja szkoły;

b)   estetyzacja otoczenia szkoły;

c)    modernizacja pracowni komputerowych

d)   systematyczne wzbogacanie szkoły o pomoce dydaktyczne i audio- wizualne.

e)    zakup nowego  sprzętu nagłaśniającego

f)         modernizacja punktu informatycznego w bibliotece.

 

 


Aktualności Koncepcja pracy szkoły
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama

Deklaracja dostępności

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Niedziela
14 Sierpnia 2022
Imieniny obchodzą
Alfred, Atanazja, Dobrowój, Euzebiusz,
Kalikst, Kaliksta, Machabeusz

Do końca roku zostało 140 dni.
Zodiak: Lew

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 211 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę