Pedagog
REKRUTACJA 2019/2020 – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA KUCHARZ PDF Drukuj

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia: 
– zna towaroznawstwo surowców stosowanych w produkcji potraw i napojów; 
– zna warunki przechowywania oraz magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych; 
– zna różne metody i techniki obróbki wstępnej i cieplnej umożliwiającej mu stworzenie większego asortymentu potraw o najlepszej jakości; 
– wykorzystuje wiedzę z zakresu żywienia człowieka zgodnie z wymaganiami żywieniowymi konsumentów; 
– podczas sporządzania potraw wykorzystuje nowoczesny sprzęt i urządzenia gastronomiczne;
– potrafi stosować w praktyce nowoczesne programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej w gastronomii, opracowywania jadłospisów i kalkulacji cen potraw; 
– potrafi połączyć potrawy i napoje w gotowe zestawy; 
– zna kuchnię staropolską, polską regionalną oraz kuchnię różnych narodów.

 

REALIZACJA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie.

Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie, po zdaniu pod koniec trzeciej klasy egzaminu potwierdzającego kwalifikację TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów. Liczba godzin na kształcenie zawodowe w trakcie trzyletniej nauki wynosi 1600 godzin. Na realizację kwalifikacji TG.07 przeznaczonych jest minimum 700 godzin, a na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów 300 godzin i więcej.

Branżowa Szkoła I Stopnia daje możliwość kontynuacji nauki na poziomie Branżowej Szkoły II Stopnia i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji TG.16 –  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, uzyskując tym samym wykształcenie średnie branżowe.

 

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni komputerowych ze sprzętem audiowizualnym;
– pracowni specjalistycznych;
– kuchni ćwiczeniowych;

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA

– zatrudnienie w zakładach typu otwartego: restauracje, bary, kawiarnie;
– zatrudnienie w zakładach typu zamkniętego: stołówki;
– samodzielne podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych;

 

 

 
REKRUTACJA 2019/2020 – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH PDF Drukuj

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia:
– wykonuje zadania związane z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn , urządzeń i narzędzi rolniczych;
– dokonuje demontażu i montażu pojazdów i maszyn, urządzeń i narzędzi, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego;
– wykonuje zadania z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego: pojazdów, środków transportu, maszyn, urządzeń i narzędzi;
– wykonuje prace pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

REALIZACJA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów, jak: matematyka, fizyka, biologia, chemia, informatyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa.

Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie, po zdaniu pod koniec trzeciej klasy egzaminu potwierdzającego kwalifikację MG.03 – Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Liczba godzin na kształcenie zawodowe w trakcie trzyletniej nauki wynosi 1042 godziny na realizację kwalifikacji MG.03 oraz 558 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów.

Branżowa Szkoła I Stopnia daje możliwość kontynuacji nauki na poziomie Branżowej Szkoły II Stopnia i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po potwierdzeniu kwalifikacji MG.42 –  Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie, uzyskując tym samym wykształcenie średnie branżowe.

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni komputerowych ze sprzętem audiowizualnym;
– pracowni specjalistycznych;
– warsztatów szkolnych;
– nauki jazdy w zakresie kategorii T i B;
– nauki pracy maszynami i nauki jazdy kombajnem zbożowym.

 

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA

– zatrudnienie w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa;
– samodzielne podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

 

 
REKRUTACJA 2019/2020 – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH PDF Drukuj

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu technikum, umie :

– układać jadłospisy i diety;
– oceniać jakość żywności; 
– gromadzić zapasy artykułów żywnościowych;
– przygotować, zaprezentować i podać potrawy;
– dokonać oceny organoleptycznej potraw;
– analizować potrzeby żywnościowe różnych grup ludności;
– świadczyć usługi hotelarsko-turystyczne;
– organizować imprezy okolicznościowe;
– zarządzać produkcją gastronomiczną;
– obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w produkcji gastronomicznej;
– założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

REALIZACJA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących dających przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki w szkołach pomaturalnych: studiach licencjackich, inżynierskich i studiach magisterskich.
Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Pierwszy egzamin daje kwalifikacje: Sporządzanie potraw i napojów.

Drugi egzamin daje kwalifikacje: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni specjalistycznych: pracowni technologii gastronomicznej, pracowni obsługi konsumenta – symulatora restauracji z profesjonalnie wyposażonym barem, pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej wyposażonej w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem gastronomicznym do planowania i rozliczania zakładu;
– zajęć praktycznych realizowanych w kuchniach ćwiczeniowych
– praktyk zawodowych realizowanych w restauracjach, hotelach, barach lub stołówkach.

 

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA

– zatrudnienie w restauracjach, barach, kawiarniach, ośrodkach wczasowych i pensjonatach;
– restauracjach na promach i statkach;
– instytucjach zajmujących się obrotem żywnością;
– organizacjach ochrony konsumenta;
– instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu;
– prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

 

 
REKRUTACJA 2019/2020 – TECHNIK ROLNIK PDF Drukuj

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu technikum:

– prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą; 
– organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem i produkcją roślin oraz prace związane z hodowlą, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich; 
– obsługuje maszyny, urządzenia i pojazdy stosowane w rolnictwie;   
– dokonuje oceny stanu technicznego oraz konserwacji i drobnych napraw sprzętu rolniczego; 
– prowadzi dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej i sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji;
– posługuje się programami komputerowymi wspomagającymi pracę rolnika;
– zna najnowsze technologie stosowane w rolnictwie;  
– przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole oraz korzysta z środków Unii Europejskiej;
– rozpoznaje zagrożenia pożarowe i miejscowe;
– udziela pomocy przedmedycznej;
– zna ceremoniał pożarniczy, przepisy, regulamin i zasady BHP w strażach pożarnych.

REALIZACJA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących dających przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki w szkołach pomaturalnych: studiach licencjackich, inżynierskich i studiach magisterskich. 
Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Pierwszy egzamin daje kwalifikacje: Prowadzenie produkcji rolniczej ( roślinnej i zwierzęcej).

Drugi egzamin daje kwalifikacje: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni specjalistycznych;
– zajęć praktycznych realizowanych w gospodarstwie szkoleniowym z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszyn;
– kursu prawa jazdy na ciągnik ( kat.T )
– kursów na maszyny samobieżne ( kombajn zbożowy i zielonkawy )
– kursów w zakresie : chemizacji 
– praktyk zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach specjalistycznych 
i gospodarstwach indywidualnych

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA

– prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
– zatrudnienie w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych; 
– pracę w urzędach i instytucjach służb rolniczych.

 

 
REKRUTACJA 2019/2020 – TECHNIK WETERYNARII PDF Drukuj

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu technikum umie:

– prowadzić chów i hodowlę zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
– wykonywać zabiegi inseminacyjne wybranych gatunków zwierząt;
– wykonywać czynności pomocnicze dotyczące diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; 
– wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;
– wykonywać czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocnicze w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
– wykonywać czynności pomocnicze w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
– prowadzić dokumentację związaną z nadzorem weterynaryjnym; 
– obsługiwać i prowadzić ciągnik rolniczy z przyczepą (prawo jazdy kat. T).

REALIZACJA KSZTAŁCENIA 

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących dających przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki w szkołach pomaturalnych: studiach licencjackich, inżynierskich i studiach magisterskich.
Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie po zdaniu trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Pierwszy egzamin daje kwalifikacje: Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt oraz wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt.

Drugi egzamin daje kwalifikacje: Wykonywania czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt.

Trzeci egzamin daje kwalifikacje: Wykonywania czynności pomocniczych z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni specjalistycznych: pracowni anatomiczno – zootechnicznej, pracowni zabiegowej, laboratorium diagnostycznego, prosektorium; 
– zajęć praktycznych realizowanych w pracowniach szkolnych, szkolnym laboratorium diagnostycznym i szkolnym gospodarstwie pomocniczym; 
– kursu prawa jazdy na ciągnik ( kat. T );
– praktyk zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach specjalistycznych i gospodarstwach indywidualnych.

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA

– zatrudnienie w lecznicach i przychodniach dla zwierząt;
– punktach weterynaryjnych;
– schroniskach i ogrodach zoologicznych;
– zakładach higieny weterynaryjnej;
– laboratoriach weterynaryjnych;
– rzeźniach;
– strukturach państwowej inspekcji weterynaryjnej;
– przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt hodowlanych

[

 

 


Strona 2 z 4
Aktualności Pedagog
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama

Deklaracja dostępności

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Sobota
15 Maja 2021
Imieniny obchodzą
Atanazy, Afanazy, Berta, Cecyliusz,
Czcibora, Dionizja, Izydor, Jan,
Nadzieja, Ruprecht, Strzeżysław, Zofia

Do końca roku zostało 231 dni.
Zodiak: Byk

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 453 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę