Ocena sytuacji wychowawczej II półrocza roku szkolnego 2018/19

Drukuj

 

1.Realizacja strategii postępowania z uczniem z trudnościami.

2.Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2018/19:

a/ uroczystości szkolne,

b/ imprezy klasowe

c/ współpraca z rodzicami

d/ realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

3. Pomoc uczniom

4..Efekty pracy wychowawczej w statystyce

5.Bezpieczeństwo w szkole

6.Różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ad.1. Realizacja strategii postępowania z uczniem z trudnościami

W II półroczu  roku szkolnego 2018/19 „Strategią postępowania z uczniami z SP w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  objęto :

- 31 uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

I-III – 6 uczniów, w IV-VIII- 16 uczniów ,w  gimnazjum- 9 uczniów;

- 7 uczniów   ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

I-III- brak ;  IV –VIII  - 7 uczniów  , w gimnazjum- brak  ,

- 1  ucznia   z licznymi spóźnieniami na lekcje .

- 3 uczniów     wykazujących agresję słowną

- 2  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami - w tym w klasach I-III sp – brak   ; IV-VIIIsp-2  uczniów ;  w gimnazjum – brak

- 3  uczniów   z problemami emocjonalnymi związanymi z trudną sytuacją w domu

- 3 uczniów z nieodpowiednim  zachowaniem

- 14 uczniów z naganami  wychowawcy.

- 1 ucznia z naganą dyrektora

Wychowawcy na zakończenie semestru sporządzili sprawozdania z realizacji strategii uczniów z  trudnościami.

Na zakończenie II półrocza  roku szkolnego 2018/19 zespół nauczycieli wychowawców przeanalizował osiągnięcia dydaktyczno -  wychowawcze i sporządził listę uczniów do pracy w I półroczu  2019/20.

Zespół proponuje objąć  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  pod nadzór wychowawcy :

ü  16 / 36 uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III –5/ 8 uczniów,

- w IV-VIII-11/24

ü  6/13     ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

- I-III-0/ 1

-  IV -VIII-6/11

ü  1/ 3 ucznia z licznymi spóźnieniami na lekcje

ü  1/ 7  uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami

- w tym w klasach I-IIIsp –0/ brak

- IV-VIIIsp-1/ 7

ü  3 uczniów wykazujących problemy emocjonalne związane z trudną sytuacją w domu

ü  1 ucznia wykazującego agresję  słowną

ü  7/ 11 uczniów z naganami wychowawcy

 

Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2018/19:

a/ uroczystości szkolne,

b/ życie klasy

c/ współpraca z rodzicami/ spotkania klasowe

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

e/ inne programy realizowane z uczniami

a/ uroczystości szkolne

w II półroczu odbyło się 15 zaplanowanych w kalendarzu imprez szkolnych.

b/ życie klasy

a/ imprezy klasowe- 51/30:

b/ imprezy plenerowe- ogniska – 2/5

c/wycieczki 22/ 34

d/ udział w spektaklach

- Przedstawienie „ Śnieżka ”- ( uczniowie z klas 0 –I)

- Przedstawienie „ Świat robotów” ( uczniowie starszych klas)

e/ koncerty muzyczne

- „ Muzyka S. Moniuszki

- „ Muzyka A. Osieckiej i S. Krajewskiego”

f/ udział w konkursach

ü  Konkurs Przedmiotowy z j. polskiego na poziomie klasy 8 PINGWIN 2018-    5 m – Aleksandra Bura ; 7m – Patryk Szachniewicz

ü  Konkurs Matematyczny Galileo  -  Aleksandra Bura – tytuł laureata

ü  Konkurs plastyczny „ Zapobiegajmy pożarom” - II m w kat. klasy IV – VI - Antoni Hajduk

ü Konkurs poezji patriotycznej -  I m  - kat. klas 4-6 - Maja GaszczyńskaII miejsce – kat. klas 4- 6Milena Lasek; II m – kat. klas 7-gimnazjum - Julia Pietrzyk;( I półrocze)

ü  Konkurs pieśni  patriotycznej - Im – Paulina Paluch( I półrocze)

ü  Konkurs recytatorski - Im – Zuzanna Baranowska

ü  Zawody Pływackie o Puchar Starosty Kętrzyńskiego Szkół Podstawowych klas 4- 6 ( styl grzbietowy )- Im – Amadeusz Lisiczyński

ü  Zawody Pływackie o Puchar Starosty Kętrzyńskiego Szkół Podstawowych klas 4- 6 ( styl klasyczny) - Im – Amadeusz Lisiczyński

g/ zawodach sportowych

ü  Turniej Proobronny - I m - indywidualnie i puchar w kategorii: strzelanie z broni pneumatycznej - Norbert Ramotowski z klasy 8. ; II m - drużynowo w kategorii strzelanie z broni pneumatycznej; II m - drużynowo w biegu na orientację.; III m drużynowo ogólnie w całym Turnieju. ( I półrocze)

ü  XXXIX Uliczny Bieg Bartów im. Jana Liniewskiego.  I m   w  kategorii  K 2010- 2011 -  Zuzia Baranowska; II m  w kategorii M 2008-2009 -  Kacper Kuś.

ü  Uliczne Biegi Mazurskie - I m – kat 400m – Zuzanna Baranowska; VI m – kat 400m – Malwina Wiśniewska; II m – kat 400m – Cezary Rutkowski; IV m – kat. 500 m – Kacper Kuś; VI m – kat 1200m – Maciej Kościesza

c/ Spotkania z rodzicami/ pedagogizacja rodziców

W większości klas  odbyły się po 2 spotkania ogólne z rodzicami; w klasach 1,2, 6 po 3 spotkania

Frekwencja rodziców na spotkaniach wyniosła w:

- w całej szkole –67,17 / 64,44%

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych:

Klasa

Tematy

„Spójrz

inaczej”

Promowanie wzorców

Savoir,vivre

Prawa człowieka / dziecka/ statut

Bezpieczeństwo

Zdrowotne

Antydyskryminacja

Jak się uczyć?

Wolontariat

1

 

2

3

1

13

8

2

3

 

 

Udział w akcjach wolontariackich:

 

-czytanie dla najmłodszych

- zbiórki pieniężne: zbiórka na upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zbiórka  na pomoc głodującym dzieciom w Jemenie dla UNICEF , zbiórka na schronisko psów i kotów

2

 

1

8

2

17

6

3

2

3

 

1

0

1

12

13

2

4

4

6

1

1

1

3

5

3

5

5

14

2

1

1

3

2

2

2

6

10

1

2

1

6

5

3

2

7

3

1

2

1

8

5

1

0

8

17

1

1

1

3

2

3

1

3g

1

2

1

0

3

0

1

0

Szkoła 18/19

51

12

19

9

68

46

20

19

Szkoła 17/18

68

2

27

13

84

51

21

2

 

Wszyscy   wychowawcy  systematycznie, ale w różnym stopniu realizowali zadania  wychowawcze w zakresie :

-programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” ( oprócz klas I-III sp)

-zadań priorytetowych dotyczących:

ü  Savoir vivre’u

ü  Praw Człowieka, dziecka

ü  Bezpieczeństwa ( szeroko rozumianego)

ü  Zdrowia

ü  Antydyskryminacji

ü  Uczenia przez całe życie

ü  Jak się uczyć

ü  Udziału w akcjach wolontariackich

Oprócz tego realizowano pogadanki dotyczące:

ü  Wychowania patriotycznego – 18 pogadanek

ü  Wychowania do wartości/ wych. moralne/ estetyczne –36 pogadanek

ü  Wolontariatu – 11pogadanek

e/ Inne programy dla uczniów:

„ Trzymaj formę”

W II półroczu kontynuowano Program „ Trzymaj formę” , którego celem jest programu  edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
„ Bieg po zdrowie”

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami był realizowany w kl. IV.

Główne cele programu:

ü  opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

ü  pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

ü  zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

„ Zachowaj trzeźwy umysł”

Cele główne kampanii  to:

- wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,

- edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,

- ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych

- kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet,

mocnych stron i ograniczeń,

- wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Zajęcia realizowano w klasie IV. Prowadził je pedagog szkolny.

Ad.3 Pomoc uczniom/opieka nad uczniami dotycząca:

1. Dożywiania:

Po rozpoznaniu potrzeb uczniów i ich rodzin przez wychowawców , pedagoga, nauczycieli oraz współpracy z MOPS w Korszach - wszyscy uczniowie potrzebujący pomocy zostali objęci pomocą w zakresie dożywiania różnego różnymi formami:

a/ Bezpłatnych obiadów z MOPS  Korsze/ Kętrzyn

II półrocze 18/19

Razem

Przedszkole - 22

Sp- 99

Gim-16

137

MOPS

4

42

8

54

Płatne

18

57

8

83

 

Liczba uczniów korzystających z bezpłatnego dożywiania w II półroczu roku szkolnego 2018/19wyniosła-54

b/ płatnychpełnych obiadów- 83/87

 

 • W przedszkolu  –18/27 pełnych  obiadów
 • W  SP -  57/53
 • W Gimnazjum- 8/ 7

c/ z zup płatnych – 2 osoby

 • W przedszkolu  - 1 osoba
 • W  SP -  1 osoba

Ponadto z odpłatnego dożywiania korzystało 24 dzieci z grupy przedszkolnej 3-4-5 latków.

d/„Mleka z klasą

w ramach akcji zorganizowanej przez ARR-81/86-  100%  dzieci  klas I-V   otrzymuje bezpłatnie  mleko.

e/„Owoce w szkole” –w ramach programu rządowego – 81/ 86 - 100%  uczniów klas I – V szkoły podstawowej objętych jest ww. programem

2. Pomocy materialnej

a/  Stypendia socjalne:

W  II półroczu  z pomocy stypendialnej  skorzystało 37/49uczniów w tym:

 • 29/ 35  sp – 22,8%
 • 8/14 - w  gimnazjum – 36,3%

b/.Wyprawki dla uczniów:

Nie przyznano.

c/ Stypendia Motywacyjne Burmistrza

Stypendium motywacyjne Burmistrza Korsz otrzymało 10 uczniów:

10 uczniów  otrzymało stypendium motywacyjnego Burmistrza Korsz, w tym 1 uczeń  stypendium podwójne.

 • Stypendia naukowe – 1 uczennica (  Skrzydel M, ).
 • Stypendia artystyczne – 10 uczniów  ( Minksztyn N,  M, Iwańska M, Skrzydel M, Baran D, Małyska J, Hul J, Bura A, Szachniewicz P, Paluch P, Iwańska Z ).

W ubiegłym roku  przyznano stypendium 12  uczniom naszej szkoły

.e/  Zasiłek losowy  dla ucznia- w bieżącym półroczu  i roku szkolnym  nie przyznano

 

Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce

Sytuacja wychowawcza

Dane statystyczne monitorowane są od kliku lat i  obiektywnie diagnozują sytuację wychowawczą w szkole. Odnoszą się one do takich parametrów jak: frekwencja ,oceny zachowania, uwagi o  nieodpowiednim zachowaniu , nagany  wychowawcy i dyrektora oraz aktywności uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

Dzięki  nim możliwe jest przekrojowe  śledzenie pracy wychowawczej.

Analiza danych w odniesieniu do   roku szkolnego 2017/18:

 1. I. Dotyczących frekwencji

1. wzrost  frekwencji  w odniesieniu do  II półrocza roku szkolnego 2017/18  o 1,91% oraz całego roku szkolnego o 1,27%;

2. wzrost  liczby uczniów ze 100% frekwencją  w porównaniu do II półrocza roku 17/18 ( liczbowo o 1 uczniów więcej ), ale spadek w odniesieniu do całego roku szkolnego ( mniej o 3 uczniów)

3.  znaczny  spadek  ogólnej liczby   spóźnień w porównaniu z rokiem poprzednim zarówno w odniesieniu do II półrocza, jak i całego roku ( liczbowo : II półrocze – 19; cały rok – 61)

4. wzrost  liczby spóźnień usprawiedliwionych  w odniesieniu do II półrocza ( liczbowo o 13), ale spadek w odniesieniu do całego roku ( liczbowo o 27)

5. spadek  liczby spóźnień nieusprawiedliwionych w II półroczu i w odniesieniu do całego roku ( liczbowo : II półrocze -32; cały rok – 34)

6.  niewielki  wzrost  liczby   uczniów bez spóźnień – liczbowo o 1 ucznia

Symptomy pozytywne:

ü  wzrost    frekwencji  w odniesieniu do   II półrocza i roku szkolnego 2017/18,

ü  wzrost    liczby uczniów ze 100% frekwencją  w porównaniu do II półrocza roku 17/18 ( liczbowo o 1 uczniów więcej),

ü  znaczny  spadek  ogólnej liczby   spóźnień w porównaniu z rokiem poprzednim zarówno w odniesieniu do II półrocza, jak i całego roku,

ü  wzrost  liczby spóźnień usprawiedliwionych  w odniesieniu do II półrocza,

ü  spadek  liczby spóźnień nieusprawiedliwionych  w II półroczu i w odniesieniu do całego roku,

ü  niewielki  wzrost  liczby   uczniów bez spóźnień,

Symptomy negatywne:

ü  spadek   liczby uczniów ze 100% frekwencją  w odniesieniu do całego roku szkolnego 2017/18

ü  spadek   liczby spóźnień usprawiedliwionych  w odniesieniu do całego roku szkolnego 2017/18

II                 Zachowania

1.  znaczny spadek    liczby uwag ( liczbowo o 99 )

2.  wzrost  liczby nagan wychowawcy w odniesieniu do roku 2017/18( liczbowo o 19)

3. brak nagan dyrektora

4.Ocen zachowania :

-  wzrost  ocen wzorowych ( o 22)

-  spadek ocen bardzo dobrych  ( o  10)

- spadek  ocen  dobrych  ( o 8 )

- wzrost ocen poprawnych ( o 1)

- wzrost     ocen  nieodpowiednich  ( o 3)

-  brak ocen nagannych

Symptomy pozytywne:

ü  znaczny spadek     liczby uwag 

ü  brak nagan dyrektora

ü  wzrost  ocen wzorowych

ü  wzrost ocen poprawnych

ü  brak ocen nagannych

Negatywne:

ü  wzrost  liczby    nagan wychowawcy

ü  spadek ocen bardzo dobrych

ü  spadek    ocen  dobrych

ü  wzrost     ocen  nieodpowiednich

III   Pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska

ü  Spadek  udokumentowanych działań uczniów na rzecz szkoły i środowiska.

ü  Spadek     liczby uczniów, którym wystawiono punkty.

ü  Niższa   liczba punktów  przeliczonych na jednego  ucznia.

Wniosek:

ü  W wielu obszarach pracy wychowawczej zauważa się wzrost parametrów. Wzrosła frekwencja na zajęciach, liczba uczniów bez spóźnień, zmniejszyła się ogólna liczba spóźnień uczniów na lekcje. Uczniowie otrzymali znacznie mniej uwag o nieodpowiednim zachowaniu. W II półroczu zwiększyła się liczba uczniów ze 100% frekwencją. Wystawiono znacznie więcej ocen wzorowych z zachowania.

ü  Spadkowi uległy parametry związane z pracą uczniów na rzecz szkoły i środowiska; naganami wychowawcy klasy oraz ocenami nieodpowiednimi z zachowania.

 

Ad 5.

Bezpieczeństwo w szkole

a/ bezpieczeństwo w szkole

W czerwcu 2019r.  r przeprowadzono ankietę „ Bezpieczeństwo uczniów SP w Garbnie”

Analiza danych uzyskanych w ankiecie: Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas 4-8 w roku szkolnym 2018/19 jest równie wysokie jak w roku ubiegłym . Mieści się w przedziale od 68 – 97 %. Stwierdzenie to wysuwa się na podstawie analizy odpowiedzi uczniów zdecydowanie tak” i „ raczej tak”

Z analizy odpowiedzi uczniów : „ zdecydowanie tak” i „ raczej tak” utworzono listę miejsc i sytuacji  w szkole w odniesieniu do bezpieczeństwa, szeregując je najbardziej bezpiecznych do mniej bezpiecznych.I tak :

 1. Klasa – 97,5 %
 2. Autokar – 92,6 %;

Przy odjazdach ze szkoły – 92,6%

 1. Stołówka – 92,4%
 2. Przebieralnie w-f – 89,8%
 3. Szatnia – 87,3%
 4. Przerwy – 84,8%
 5. Boisko – 79,7%
 6. Korytarz – 68,3%

Łazienki – 68,3%

Również z analizy ankiet skierowanych do uczniów klas 1-3 wynika, że miejscem, w którym przebywają oni najchętniej jest klasa – korytarz 62,5 % badanych. Co czwarty  uczeń chętnie przebywa na boisku – 25%. Najniższe wskaźniki uzyskała łazienka – 0 wskazań  i klasa  – 15,6%.

Taki rozkład odpowiedzi w przypadku młodszych dzieci jest podyktowany z pewnością naturalną potrzebą ruchu. Uczniowie na korytarzu mają więcej swobody i przestrzeni, urządzają swoje zabawy, spotykają się z kolegami z innych klas.Najmłodsi uczniowie nie czują się bezpiecznie na schodach – 68,7%. Co piąty  badany wskazuje  łazienka – 21,8%. Uczniów pytano także o to, czy w szkole spotykają ich różnego rodzaju nieprzyjemności t.j: popychanie ,przezywanie ,wyśmiewanie/ obrażanie/robienie głupich kawałów, rozpowszechnianie plotek, bicie/kopanie ,grożenie /zastraszanie , wykluczenie z grupy, celowe niszczenie własności, okradzenie ,wymuszanie pieniędzy.

Analizując odpowiedzi uczniów „ ani razu”,  doświadczanie w/w nieprzyjemności przedstawia się następująco:

 1. Okradzenie – 97,5%
 2. Wymuszanie pieniędzy – 94,9%
 3. Grożenie / zastraszenie – 84,8%
 4. Celowe niszczenie własności – 83,5%
 5. Bicie/kopanie – 81%
 6. Wykluczenie z grupy 69,6%

Rozpowszechnianie plotek – 69,6%

 1. Popychanie – 64,5%
 2. Wyśmiewanie – 59,5 %
 3. Przezywanie – 54,4%

Lista nieprzyjemności, których nasi uczniowie w minionym roku doświadczali najczęściej ( od 2 - 4 i więcej razy) jest następująca:

 1. Przezywanie – 37,9%
 2. Wyśmiewanie – 25,3%
 3. Rozpowszechnianie plotek – 25,3%
 4. Popychanie – 20,2%
 5. Wykluczenie z grupy – 18,9%

Jako sprawców w/w nieprzyjemności uczniowie wymieniają najczęściej kolegów ze swojej klasy. Na drugim miejscu lokują się uczniowie innych klas.  Sporadycznie wskazywani są nauczyciele i personel szkoły.

 

 

Uczniów klas młodszych pytano o sytuacje, które budzą w nich lęk. Najwięcej wskazań ( 23 ) uzyskały „ bójki”. Reakcją uczniów na te sytuacje jest najczęściej  płacz 13 wskazań i ucieczka – 12 wskazań. Uczniowie klas 1-3  o przykrych zdarzeniach najczęściej mówią swojej pani.W ankiecie zapytano także uczniów klas młodszych o to, jak najczęściej czują się w szkole. 84,4% badanych wskazuje na radosną „ minkę” a pozostali na „ zwyczajną minkę”. Nikt z badanych nie wskazał „ smutnej minki”.

Wnioski:

 1. W Szkole Podstawowej im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur  w Garbnie sytuacja związana z poczuciem bezpieczeństwa jest stabilna. Wskaźniki procentowe wysokie. Mieszczą się w przedziale 68 – 97% .
 2. Wysoki odsetek badanych  twierdzi, ze nie spotkała ich na terenie szkoły żadnego typu nieprzyjemność Wskaźniki procentowe dla odpowiedzi „ ani razu” w przypadku 7 różnych rodzajów nieprzyjemności mieszczą się w przedziale  69,6– 97,5%.
 3. Nieprzyjemności, które przytrafiają się naszym uczniom  ze strony innych to przezywanie, wyśmiewanie, popychanie, rozpowszechnianie plotek i wykluczenie z grupy.
 4. Najczęstszymi sprawcami nieprzyjemności są koledzy z klasy.

b/ Wypadki w szkole:

W II półroczu odnotowano 1 wypadek ucznia. Miejsce wypadku to korytarz szkolny. Uczeń doznał urazu zwichnięcia kciuka.

 

c/ Realizacja dyżurów

W  II półroczu  roku szkolnego  2018/19 wicedyrektor dokonał kontroli  :

ü   80 dyżurów   planowych   ( zgodnie z grafikiem)  -   1 obserwowany   dyżur w ciągu miesiąca u każdego nauczyciela

ü  10 pełnionych  z wyznaczenia za nieobecnych nauczycieli .

Podczas  kontroli zwracano uwagę na

-  obecność nauczyciela na dyżurze,

-   jakość prowadzonego dyżuru.

Wnioski:

- Do pełnienia dyżurów zobowiązanych było 16 nauczycieli.

- Podczas kontroli nie  zanotowano   nieobecności na dyżurze.

- Nauczyciele prawidłowo pełnią dyżury w sposób prawidłowy:  „ chodzą po korytarzu” , obserwują zachowania uczniów na korytarzu, zaglądają do łazienek, reagują na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów.

- Dyżurujący pamiętali o zaleceniach wydanych po I półroczu. Zaglądali do łazienek, szczególnie chłopców; dbali o to, aby w łazienkach nie gromadziła się zbyt duża liczba uczniów; w razie potrzeby odpowiednio reagowali.

 

Ad. 6

W Szkole Podstawowej w Garbnie pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie :

 1. zajęć specjalistycznych :
 • korekcyjno – kompensacyjnych;
 • logopedycznych;
 • rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne;
 • zajęć korygujących wady postawy;
 • zajęć rewalidacyjnych w postaci rehabilitacji ruchowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

 

 1. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

Dane statystyczne dotyczące uczniów objętych formami zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej za II półrocze roku szkolnego 2018/2019 :

 1. W Szkole Podstawowej w Garbnie liczba uczniów objęta różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej wynosi – 60 uczniow ( przedszkole oddział ‘’0”, szkoła podstawowa, gimnazjum kl. 3).

Stanowi to 58,8 % wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Garbnie.

 1. W przedszkolu pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 2 uczniów, co stanowi 11,4% wszystkich uczniów klasy ‘’ 0 ‘’.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom w przedszkolu:

 • Zajęcia korekcyjno- -kompensacyjne – 2 osoby;
 • Terapia logopedyczna – 2 osoby;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 1 osoba;

W przedszkolu : 1 osoba  korzysta z 2 form pomocy psychologiczno – pedagogicznej , 1 osoba korzysta z 3 form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 1. W szkole podstawowej pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 48 uczniów, co stanowi 32,2 % wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Wśród tych uczniów 3 osoby posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, co stanowi 9,3 % wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole podstawowej.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom w szkole podstawowej:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 44 osoby;
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 43 osoby;
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 44 osoby;
 • Terapia logopedyczna- 19 osób;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 11 osób;
 • Gimnastyka korekcyjna – 5 osób;
 • Zajecia z oligofrenopedagogiem – 3 osoby;
 • Rewalidacja – 1 osoba;

W szkole podstawowej: 27 osób korzysta z jednej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, co stanowi 33% wszystkich uczniów objętych pomocą, 37 osób korzysta z 2 lub 3 form pomocy, co stanowi 44 % wszystkich uczniów objętych pomocą . Z 4 i więcej form udzielanej pomocy korzysta 18 osób, co stanowi 23% osób korzystających z w/w form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. W  3 klasie gimnazjum, pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęte są 12 osób, co stanowi 54,5% wszystkich uczniów gimnazjum.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane uczniom gimnazjum:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 10 osób;
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 8 osób;
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 9 osób;
 • Terapia logopedyczna – 0;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 1 osoba;

 

W gimnazjum : 3 osoby korzystają z 1 formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej,co stanowi 25% uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną,   8 osób korzysta z 2 lub 3 form pomocy, co stanowi 66,6% uczniów objętych pomocą. 1 osoba korzysta z 4 i więcej form pomocy, co stanowi 8,33% wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w gimnazjum.