Ocena sytuacji wychowawczej I półrocza roku szkolnego 2019/20

Drukuj

Wszystkie parametry wychowawcze odnoszące się do I półrocza roku szkolnego 2019/20 w zestawieniach i analizach były porównywane do I półrocza ubiegłego roku szkolnego.

W I półroczu roku szkolnego 2019/20 strategią postępowania ucznia z trudnościami objęto :

16 uczniów wykazujących  trudności w nauce w tym:

-w klasach II-III- 5 uczniów  ,.

- w klasach IV-VIII- 11  uczniów

 

 

Niepożądane zachowania  rozpatrywane były w 3 kategoriach:

 • Nasilone konflikty z rówieśnikami: 1
  • Nadpobudliwość –0
  • Agresja słowna 1
 • Niska frekwencja 6
  • Spóźnienia –1
  • Nagany wychowawcy  –7
  • Problemy emocjonalne związane z trudną sytuacją w domu – 3

 

Uczniowie z ocenami zachowania:

 • nieodpowiednimi: 4 uczniów

 

Uczniowie z naganami:

Wychowawcy–11uczniów

dyrektora - brak

 

Pod koniec I półrocza   zespół nauczycieli wychowawców przeanalizował osiągnięcia dydaktyczno -  wychowawcze i sporządził listę uczniów do pracy w II  półroczu 2019/20  i

proponuje objąć  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  .

 

- 21 uczniów z trudnościami w nauce ( 6 uczniów z klas 1-3i 15 uczniów z klas 4-8)

- 1 ucznia wykazującego nasilone konflikty z rówieśnikami

- 2 uczniów z nadpobudliwością

- 4 uczniów wykazujących agresję słowną

- 6 uczniów z niską frekwencją

- 1 ucznia z licznymi spóźnieniami na lekcje

- 8 uczniów z naganami wychowawcy

 

Uroczystości szkolne

W I półroczu  zaplanowano w kalendarzu imprez 30 różnych  form  uroczystości . Zrealizowano 29. Jedną z imprez przeniesiono na II półrocze. Sprawozdania imprez wraz z krótkimi opisami znajdują się na naszej stronie internetowej zsgarbno.pl. Zachęcamy do odwiedzania.

Imprezy klasowe

Wszyscy wychowawcy zaplanowali  imprezy klasowe  realizowane w klasach lub w formach wyjazdowych,   zgodnie z oczekiwaniami uczniów i przy akceptacji rodziców na etapie planowania zamierzeń wychowawczych w klasie

Szkoła

19/20

46

3

9 (  w tym dwie po okolicy)

5

Szkoła

18/19

78

4

7 (  w tym dwie po okolicy)

4

 

a/ imprezy klasowe- 46 :

 • W   grupach przedszkolnych  – 9,
 • I- III – 14 ;
 • w klasach IV-VIII- 23;

b/ imprezy plenerowe- ogniska

 • W   grupach przedszkolnych  – 1
  • W klasach I- III – 1 ;
  • w klasach IV-VIII -1;

 

c/wycieczki

 • forma wyjazdowa:

ü  w grupie przedszkolnej  - 2

ü  W klasach I- III – 2

ü  w klasach IV-VIII- 5 ,

 

 • Po okolicy- I-III – 2

d/ spektakle/ spotkania  profilaktyczne - 1

e/ udział w przedstawieniach :

- „Przedstawienie” Trzy małe świnki”,  „Pinokio””,  „ Królewna Śnieżka””,  „ Shrek", „ Inny chłopak”, „ Adam i Ewa”

 

 • koncerty  muzyczne/ musicale

 

 

c/ Spotkania z rodzicami/ pedagogizacja rodziców

Spotkania z rodzicami

Pedagogizacja

Klasa

Liczba

spotkań

Frekwencja

frekwencja

Liczba( średnia)

%( średnia)

Tematy

%

1

10

3

7

73%

Dlaczego trzeba czytać dzieciom.

70%

2

14

2

7

52,1%

Dlaczego trzeba czytać dzieciom.

 

Wpływ odżywiania na wyniki w nauce.

61,5%

 

42,8%

3

9

3

7

81,7%

Rola zajęć specjalistycznych w szkole w pokonywaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych dziecka.

 

Wpływ czytania książek na osiąganie sukcesu edukacyjnego przez dziecko. Jak wspomóc dziecko w nauce tabliczki mnożenia.

89%

 

 

 

78%

33

8

7

68,9%

5

68,3%

4 sp

26

2

10

100%

Sposoby pomocy w uczeniu się matematyki.

100%

5 sp

26

3

19

74,4%

Wpływ czytelnictwa na edukację dziecka.

Jak pomóc dziecku w nauce matematyki?

65,4%

 

 

80,8%

6 sp

24

2

14

58,5%

Rola wychowania do wartości.

 

Jak pomóc dziecku w nauce matematyki? Dlaczego czytanie książek jest ważne?

71%

 

 

46%

7 sp

9

3

9

100%

Znaczenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i terapii pedagogicznej. Bezpieczne korzystanie z Internetu.

 

Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży.  Przegląd programów i portali internetowych pomagających w nauce matematyki.

100%

 

 

 

 

100%

8 sp

19

3

11

56,7%

Wpływ czytelnictwa na edukację dziecka.

 

Jak pomóc dziecku w nauce? Gdzie zwrócić się o pomoc?

60%

 

 

 

65%

∑ 90

13

11

77,9%

9

76,5%

Szkoła

19/20

21

9

73,4%

14                                                                          72,4%

Szkoła

18/19

22

12

75,8%

11                                                                          80,15%

W I półroczu  odbyły się po 2-3 spotkania ogólne z rodzicami. Frekwencja rodziców na spotkaniach wyniosła w:

- klasach I-III - 68,9%/ 76,9 %

-klasach IV-VIII- 77,9% / 80,5%

 

- w całej szkole – 73,4%/ 75,8%

Zaobserwowano spadek   frekwencji  na zebraniach rodziców.

 

Pedagogizacja rodziców:

ü  pedagogizacja rodziców była prowadzona przez wychowawców – frekwencja 72,4%/ 80,15%

 

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych:

Klasa

Tematy

„Spójrz

inaczej”

Promowanie wzorców

Savoir,vivre/

Prawa człowieka / dziecka/ statut

Bezpieczeństwo

Zdrowotne

Antydyskryminacja

Patriotyczne

Wychowanie do wartości

Ukazywanie  sposobów skutecznego uczenia się

Wolontariat

1sp

0

5

2

13

4

2

3

20

0

 

Udział:

ü  „Zakręcona akcja” zbiorka nakrętek dla chorych dzieci

ü  Udział w akcji „ Szlachetna Paczka”

ü  Udział w akcji „ Góra grosza”

ü  Akcja „ Starsi czytają młodszym”

ü  Pomoc koleżeńska

 

2 sp

0

4

1

16

9

5

7

10

2

3sp

0

6

6

12

8

8

13

10

1

∑ 33

0

15

9

41

21

15

23

40

3

4 sp

10

0

0

1

9

3

3

2

6

1

5 sp

7

0

1

1

6

1

5

3

3

0

6 sp

6

1

1

2

6

1

1

6

1

1

7sp

8

0

5

1

6

1

2

1

6

2

8 sp

2

0

3

2

6

0

1

2

3

0

∑ 90

33

1

10

7

33

6

12

14

19

4

Szkoła 18/19

33

1

25

16

74

27

27

37

59

7

Szkoła 18/19

52

1

35

10

72

40

14

34

43

10

 

Wszyscy wychowawcy w swoich sprawozdaniach deklarują   realizację zadań  wychowawczych , w tym:

-programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” ( oprócz klas I-III sp) oraz zadań priorytetowych dotyczących:

ü  Zasad zachowania

ü   Praw Człowieka, dziecka

ü  Bezpieczeństwa ( szeroko rozumianego)

ü  Zdrowia

ü  Antydyskryminacji

ü  Wolontariatu.

ü  Kształtowania postaw patriotycznych

ü  Wychowania do wartości

ü  Ukazywania sposobów skutecznego uczenia się.

 

 

Wnioski:

- wszyscy wychowawcy w sposób systematyczny realizują w/w zadania wychowawcze,

-  w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku  wychowawcy zrealizowali większą liczbę zajęć związanych

z realizacją tematów dotyczących promowania praw dziecka , bezpieczeństwa, antydyskryminacji, wychowania patriotycznego, wychowania do wartości.

- nastąpił z spadek realizacji zadań związanych z realizacją programu „ Spójrz inaczej”, promowaniem wzorów , savoir – vivrem, zdrowiem, ukazywaniem sposobów skutecznego uczenia się.

 

 

 

e/ Inne programy dla uczniów:

 

„Trzymaj formę”

Program zainicjowany  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program realizowany jest metodą projektu dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.Adresaci :  uczniowie szkół podstawowych (V-VI) oraz ich rodzice i opiekunowie

 

 

„ Bezpieczny Puchatek”

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz dyplom dla uczniów.

Ad.3 Pomoc uczniom/opieka nad uczniami dotycząca:

1. Dożywiania:

Po rozpoznaniu potrzeb uczniów i ich rodzin przez wychowawców , pedagoga, nauczycieli oraz współpracy z MOPS w Korszach - wszyscy uczniowie potrzebujący pomocy zostali objęci pomocą w zakresie dożywiania różnego różnymi formami:

a/ Bezpłatnych obiadów z MOPS  Korsze i Kętrzyn –

 

- przedszkole – 9 dzieci

- SP – 40 ucznió

 

 

b/ płatnych obiadów-  74

 • Przedszkole -  33
 • Sp – 41+ 2 osoby tylko   zupa

 

Ogólnie:

-  z  pełnych obiadów  korzysta w szkole – 123 uczniów , z zup- 2 uczniów

 

c/„Mleka z klasą

w ramach akcji zorganizowanej przez ARR-  70  -  100%  dzieci  klas 1- 5   otrzymuje bezpłatnie  mleko.

 

d/„Owoce w szkole” –w ramach programu rządowego – 70 -  100%  uczniów klas 1- 5  szkoły podstawowej objętych jest ww. programem

 

2. Pomocy materialnej

a/  Stypendia socjalne:

W I półroczu  skorzystało zpomocy stypendialnej 30 uczniów .

 

 

b/.Wyprawki dla uczniów:

nie przyznano wyprawek

 

c/ Stypendia Motywacyjne Burmistrza

 

stypendia będą przyznawane w II półroczu. Złożona 2 wnioski na stypendia naukowe.

 

e/  Zasiłek losowy  dla ucznia- w bieżącym półroczu nie przyznano

 

 

Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce

Sytuacja wychowawcza

Dane statystyczne monitorowane są od kliku lat i  obiektywnie diagnozują sytuację wychowawczą w szkole. Odnoszą się one do takich parametrów jak: frekwencja ,oceny zachowania, uwagi o  nieodpowiednim zachowaniu , nagany  wychowawcy i dyrektora oraz aktywności uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

Dzięki  nim możliwe jest przekrojowe  śledzenie pracy wychowawczej.

 

2017/18

2018/19

2019/20

 

Obszar

Miernik

Ipółrocze – 159

I – III – 49

IV – VII– 78

II – III Gim - 32

Ipółrocze – 150

I – III – 33

IV – VIII– 95

III Gim - 22

Ip – 123

I – III – 33

IV – VIII– 90

Frekwencja

%

91,03%

89,56%

92,61%

 

Uczniowie ze 100% frekwencją

L/%

12 – 7,55%

8 – 5,3%

12 -9,75%

 

Spóźnienia

L/ ucz

115 ( 0,72)

73( 0,48)

58 ( 0,47)

 

W tym:      usprawiedliwione

nieusprawiedliwione

72 ( 0,45)

43 (0,27)

32(0,21)

41( 0,27)

26 ( 0,21)

32 ( 0,26)

 

Uczniowie bez spóźnień

%

109 – 68,5%

112 – 74,6%

100- 81,3%

 

Uwagi

L/ucz.

401 – 2,52

393- 2,62

77 – 0,6

 

Oceny zachowania

%-

Dotyczy : 110

Dotyczy : 117

Dotyczy : 90

 

Wzorowe

 

26 – 23,63 %

46 – 39,31%

31- 34,44%

Bardzo dobre

 

44 – 40%

42 – 35,9%

38 – 42,22%

Dobre

 

23 – 20,9%

14 – 11,97%

16 – 17,77%

Poprawne

 

10 – 9,1%

12 – 10,26%

4 – 4,44%

nieodpowiednie

 

7 – 6,36

3 – 2,56%

1-1,11%

Naganne

 

0

0

0

Nagany wychowawcy

L/ucz

15

17

9

Palenie papierosów

 

2

0

3

 

Picie alkoholu

 

0

0

0

 

Pobicia/ narażenie zdrowia

 

0

5

0

 

Niszczenie mienia szkolnego

 

0

0

0

 

Obraza

Nauczyciela

 

Pracowników szkoły

 

1

0

1

 

Inne zachowania naganne/

rażące nieprzestrzeganie

obowiązków szkolnych

 

2 – dokuczanie koleżance

6 – hejt w Internecie

4 – używanie tel.

2- duża liczba uwag o niewłaściwym zachowaniu

1 – używanie tel.

9      – ucieczka z lekcji

1-agresja fizyczna i słowna,

1-używanie tel. Kom.

1-wulgarne słownictwo wobec koleżanki

1-wulgarne odezwanie się do nauczyciela

1-niewłaściwe odezwanie się do nauczyciela

 

kradzieże

 

0

0

0

 

NAGANY DYREKTORA

L/ucz

0

1

0

Palenie papierosów

 

-

-

-

 

Picie alkoholu

 

-

-

-

 

Przebywanie w towarzystwie

osób palących

 

-

-

-

 

Wymuszanie

 

-

-

-

 

Pobicia

 

-

-

-

 

Niszczenie mienia szkolnego

 

-

-

-

 

Obraza nauczyciela

 

-

-

-

 

Inne zachowania naganne

 

-

1-       Ucieczki z lekcji

-

 

Udział punktów za pełnione

funkcje i pracę na rzecz szkoły

i środowiska

L.pkt

/ucz

1155 ( 7,26)

( średnia przeliczona na wszystkich uczniów z kl. 1-3, 4-7 + gimnazjum)

1465 ( 9,76)

średnia przeliczona na wszystkich uczniów z kl. 1-3, 4-8 + gimnazjum)

1025(8,3 )

średnia przeliczona na wszystkich uczniów z kl. 1-3, 4-8

Nagany wychowawcy/ dyrektora

Klasa

Stan

Nagany wychowawcy

Nagany dyrektora

Liczba

Nazwisko i imię ucznia

Za co?

Liczba

 

Nazwisko i imię ucznia

Za co?

I

10

0

-

-

0

-

-

2

14

0

-

-

0

-

-

3

9

0

-

-

0

-

-

33

0

4

11

0

-

-

0

-

-

5

26

2

Agresja fizyczna i słowna wobec nauczyciela

 

Wulgarne słownictwo wobec koleżanki

0

-

-

6

24

5

Palenie papierosów, używanie telefonu komórkowego na lekcji

 

Palenie papierosów

 

Palenie papierosów

 

Wulgarne odezwanie się do nauczyciela

0

-

-

7

9

1

 

Niewłaściwe odezwanie się do nauczyciela.

0

-

-

8

20

1

 

Obraza nauczyciela

0

-

-

 

90

 

 

 

 

Szkoła

19/20

123

9

8- 6,5%

0

0

-

Szkoła

18/19

150

17

14- 9,3%

1

1- 0,7%

-

Uwagi  o nieodpowiednim zachowaniu:

Klasa

 

Liczb ogółem

Uczniowie z uwagami

Uczniowie bez uwag

I sp

10

0

0

10

2 sp

14

0

0

14

3 sp

9

0

0

9

33

0

0

33

4 sp

11

1

1

10

5sp

26

6

3

23

6 SP

24

31

10

14

7 sp

9

15

3

6

8 sp

20

24

11

9

90

Szkoła 19/20

123

77

28- 22,8%

95 – 77,2%

Szkoła 18/19

150

393

66- 44%

84- 56%

Uczniowie spóźniający się i bez spóźnień

Klasa

 

Liczba uczniów spóźniających się

Uczniowie bez spóźnień

I sp

10

0

10

2 sp

14

0

14

3a sp

9

0

9

 

33

0

33

4 sp

11

0

11

5sp

26

0

26

6 SP

24

9

15

7 sp

9

5

4

8sp

20

9

11

 

90

Szkoła

19/20

123

23-  18,7%

100 – 81,3

Szkoła

18/19

150

38 – 25,3%

112 – 74,6%

 

Ze 100% frekwencją”

Klasa

 

Liczba/%

Nazwiska i imiona uczniów

I sp

10

1

Jakub Kietliński

2 sp

14

2

Iga Suwezda, Justyna Pawelczyk

3a sp

9

0

 

33

3

 

4 sp

11

4

Zuzanna Baranowska, Jakub Kietliński, Lena Pawelczyk, Jakub Winiarek

5sp

26

4

Stanisław Lisiczyński, Julia Małyska, Jarosław Suwezda, Roksana Wróblewska

6 SP

24

0

7 sp

9

0

 

8 sp

20

1

Joanna Małyska

 

90

9

 

Szkoła

19/20

123

12

 

Szkoła

18/19

150

8

Spóźnienia  na lekcje :

Klasa

 

Liczb ogółem

Usprawiedliwione

Nieusprawiedliwione

I sp

10

0

0

0

2 sp

14

0

0

0

3a sp

9

0

0

0

 

33

0

0

0

4 sp

11

0

0

0

5sp

26

0

0

0

6 SP

24

31

15

16

7 sp

9

7

4

3

8 sp

20

20

7

13

 

90

Szkoła 19/20

123

58 – 47,15%

26 – 21,1%

32- 26%

Szkoła 18/19

150

73- 48,7%

32- 21,3%

41- 27%

Praca na rzecz szkoły i środowiska/ aktywność uczniów

 

 

Punkty

 

Klasa

 

Liczba uczniów

Ilość punktów

Średnio na ucznia

I sp

10

-

-

-

2 sp

14

-

-

-

3a sp

9

-

-

-

 

33

-

-

-

4 sp

11

11

100

9,09

5sp

26

25

465

18,2

6 SP

24

21

150

7

7 sp

9

7

70

7,78

8 sp

20

19

240

12

90

Szkoła

19/20

123

83- 67,5%

1025

12,3

Szkoła

18/19

150

91- 60,7%

1465

16,09

Analiza danych w odniesieniu do I półrocza  roku szkolnego 2018/19:

I. Dotyczących frekwencji

1.wzrost    frekwencji (o 3,05%), w odniesieniu do I półrocza roku szkolnego 2018/19

2. wzrost  liczby uczniów ze 100% frekwencją   ( o 4 )

3.  spadek    spóźnień  ( liczbowo o 15 )

4.  spadek   spóźnień  nieusprawiedliwionych  na lekcje  ( liczbowo- o 9)

5.  spadek  liczby spóźnień usprawiedliwionych ( liczbowo o 6)

6.  wzrost  liczby   uczniów bez spóźnień ( o 6,7%)

7. spadek liczby uczniów spóźniających się na lekcje ( o 6,6%)

 

 

Symptomy pozytywne:

 

ü  wzrost    frekwencji (o 3,05%), w odniesieniu do I półrocza roku szkolnego 2018/19

ü  wzrost   liczby uczniów ze 100% frekwencją   ( o 4 )

ü  spadek    spóźnień  ( liczbowo o 15 )

ü  spadek   spóźnień  nieusprawiedliwionych  na lekcje  ( liczbowo- o 9)

ü  wzrost  liczby   uczniów bez spóźnień ( o 6,7%)

ü  spadek liczby uczniów spóźniających się na lekcje ( o 6,6%)

ü

Symptomy negatywne:

ü  spadek   spóźnień  usprawiedliwionych na lekcje

 

 

II/ Zachowania

1. ogromny spadek  ogólnej liczby uwag o nieodpowiednim zachowaniu ( liczbowo o 316)

2. spadek    liczby uczniów z  uwagami  ( o 21%)

2. wzrost  liczby uczniów bez uwag  ( liczbowo o 21)

3   spadek liczby  nagan wychowawcy ( liczbowo o 8)

4. brak   nagandyrektora

 

4.Ocen zachowania :

-  spadek   ocen wzorowych ( liczbowo o 4,87%)

-  wzrost   ocen bardzo dobrych  ( o  6,3%)

-  wzrost   ocen  dobrych (o 5,8%)

-  spadek  ocen poprawnych  ( o 5,8)

-  spadek     ocen  nieodpowiednich  ( o 1,45%)

-  brak ocen nagannych

 

Symptomy

pozytywne:

 

ü  ogromny spadek  ogólnej liczby uwag o nieodpowiednim zachowaniu ( liczbowo o 316)

ü  spadek    liczby uczniów z  uwagami  ( o 21%)

ü  wzrost  liczby uczniów bez uwag  ( liczbowo o 21 )

ü  spadek liczby  nagan wychowawcy ( liczbowo o 8)

ü  brak   nagan dyrektora

ü  wzrost   ocen bardzo dobrych  ( o  6,3%)

ü  wzrost   ocen  dobrych (o 5,8%)

ü  spadek  ocen poprawnych  ( o 5,8)

ü  spadek     ocen  nieodpowiednich  ( o 1,45%)

ü  brak ocen nagannych

 

 

Negatywne:

ü  spadek    ocen wzorowych ( liczbowo o 4,87%)

 

 

III/ Pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska

 

ü   spadek   liczby  punktów za pracę na rzecz szkoły i środowiska (  liczbowo o  440)

ü   Wzrostliczbyuczniów, którym wystawiono punkty( o 6,8%)

ü   Spadek     liczby punktów  przeliczonych na ucznia ( o 3,8 pkt)

 

Ad 5.Bezpieczeństwo w szkole

a/Próbna ewakuacja  z budynku

Próbna ewakuacja z budynku szkoły odbyła się dnia 16.10.2019r. z udziałem obserwatorów z Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Podczas obserwacji ćwiczeń nie zanotowano jakichkolwiek nieprawidłowości.

b/ Wypadki w szkole:

W I półroczu roku szkolnego 2019/20  zgłoszono 3wypadki, podczas których uczniowie doznali urazów lekkich ( skręcenie stawu skokowego, skręcenie palca, skręcenie kolana). Miejsca wypadków to w-c, klasa lekcyjna, sala gimnastyczna.

 

c/ Realizacja dyżurów

Przedmiotem  nadzoru w  I półroczu  roku szkolnego  2019/20było :

ü   74 dyżurów   planowe   ( zgodnie z grafikiem)  -  średnio  1 obserwowany   dyżur w ciągu miesiąca u każdego nauczyciela

ü  10 dyżurów pełnionych za nieobecnych nauczycieli wyznaczonych przez wicedyrektora szkoły

Zakres kontroli obejmował obecność na dyżurze i j  jakość prowadzonego dyżuru.

Do pełnienia  dyżurów zobowiązanych było 14 nauczycieli.

Podczas kontroli nie  zanotowano   nieobecności nauczyciela na dyżurze w wyznaczonym miejscu .

Z obserwacji wynika, że   prawidłowo pełnią dyżury:  „ chodzą po korytarzu” , obserwują zachowania uczniów na korytarzu.

Ad. 6  Różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNA  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBNIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020   KLASY 0 – 3

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO - SPOŁECZNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

LICZBA UCZNIÓW W KLASIE

LICZBA UCZNIÓW W KLASIE KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE

% W KLASIE

KLASA 0

1

-

-

-

25

1

4%

KLASA I

4

3

1

-

10

4

40%

KLASA II

3

2

1

-

13

3

23%

KLASA III

4

2

2

2

9

5

55%

RAZEM

12

7

4

2

57

13

22,8%

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBNIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2012 KLASY IV – VIII

 

ZAJECIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

ZESPÓŁ WYROWNAWCZY – J.POLSKI

ZESPÓŁ WYRÓWNAWCZY – MATEMATYK

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO - SPOŁECZNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

STAŁE SPOTKANIA Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM

INNE FORMY

LICZBA UCZNIÓW W KLASIE KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

% W KLASIE

KLASAIV

4

2

2

-

1

-

1

 

5

45%

KLASA V

6

3

3

3

2

-

4

 

9

34,6%

KLASA VI

11

9

7

-

3

3

7

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTALCENIA

13

54%

KLASA VII

3

3

4

1

1

-

1

 

4

44%

KLASA VIII

8

5

5

1

2

-

4

 

11

55%

Razem klasy IV - VIII

32

22

21

5

9

3

17

1

42

46,6%

SZKOŁA

44

22

21

12

13

5

17

1

55

37,7